Socjologia - Mniejszości społeczne, Kultura masowa - ściąga

Mniejszości społ.to forma zbiorowości,nie musi mieć mniej członków niż zbior. dominująca.Musi się odróżniać od innych cechami fizycznymi lub kulturalnymi np mniejszości rasowe,kulturowe.Czasami pojawia się dyskryminacja związana z konkretnym działaniem.Dyskrym. to nierówne traktowanie kogoś ze względu na jego przynależność do jakiejś grupy przy podstwa.prawnych .Dyskrym. symboliczna-stereotypy w stosunku do jakiejś grupy.Dyskryminacja pierwotna-wyodrębnienia jakiejś grupy na podst. kategoryzacji np. homo-,heteroseksualiści
uprzedzenia to postawa, dyskryminacja to działanie.Może istnieć dyskryminacja bez uprzedzenia i odwrotnie(jest to związane w konformizmem w grupie odniesienia.Świadomość jest ważną cechą mniejszości.Członkowie tej zbiorowości czują się źle odbierani przez to mają nmniejsze szanse np "na wybicie się" Kobiety również mogą być mniejszością dyskryminowaną. mniejszość=gr.niedominuj.-def.w kryt władzy
Zbior.dominuj.-ma szanse narzucenia innym wartości i norm przez instyt.polit,społ,media. Mają dostęp do władzy. Kultura dominująca-Pęczak-pol.k.dom.może być ujmowana w 3 aspektach jako:1 to co najbardziej typowe i potoczne-styl życia,spędzanie wolnego czasu. 2tradycja o silnym oparciu o katolicyzm 3 w treści mas-mediów.Prof Mucha-z.dom. to ci którzy mogą narzucic innym swoje wartości,typ idealny przedstwiciela większości-mężczyzna,biały, heteroseks.,ze śr.wykształ. izarobki.Typologia mniejszości:1 m.stare-to te które funkcjonowały przed 1989.2 m.nowe w sensie dosłownym-nie było ich przed 1989. oraz mniejszowsci w sensie metaforycznym-istniały kiedyś,ale nie isniały na scenie politycznej. Kategorie mniejszości-narkomanii,chorzy na AIDS ,niepełnosprawni ,niewierzący, homoseksualiści, młodzieżowe gr.o charakt kontrkulturowym ,kobiety.
Kult.masowa jest związ..z komunik.masową, nieliczni nadawcy przekazują inform do licznych odbior.Kłoskowska-k.m. charkter.się zasadą wspól.mianownika:treści mają być przyswajalne dla najszerszej ilości odbior;homogenizacja-ujednolicenie:przez uproszczenie,zestawienie,popularyzacje nauki, h.immanentna-autor sam upraszcza przekaz.
Paradygmaty:1 funkcjonalist-media podst.sys. społ.rozpatruje się pod kątem funcjonal.i dysfunkcj.dla sys.społ. 2 ewolucj.-k.m jako etap rozwoju kultury 3 konfl.społ-k.m jest narzedziem realiz.sprzecznych interesów 5 symbol.-media kreują rzeczyw.społ.
Cechy kult.masowej-publicznośc jest pośrednia,przekaz zwielokrotniony.Powstanie kult.mas. to proces przeobrazenia wiezi społ.Krytyka k.m-typu filozoficznegoi b.konkretnej.Pisano o upadku religii,wartości, norm,zmianie strukty rodziny,że ludzie stają się podatni na manipulację mediów,zarzucono zniszczenie k.ludowej.K.m jest zła bo: powszechna, dostarcza łatwych rozwiąz, upraszcza rzeczyw,powierzchowna, nie ma w niej miejsca na k. która nie przynosi kasy-nie atrakcyjna dla mas.amerykanizacja i mcdonalizacja-zasady przewidywalności, kalkulacji, manipulacji,efektywnosći.
k.m absorbuje jednostce za dużo czasu,negatynie wpływa na odbiorców-przestają "myśleć"-manipulacje; wypiera kult. wysoką i ludową. Funkcje k.m: realiz.potrzeb jednostek,dostarczanie wrażeń, oświatow, kontaktowa, socjalizacji społ.,integracyjna. Krytyka k.m szkoła frankfurdzka(L)-mówili że media kreuja fałszywe potrzeby i uzależniaja od nich ludzi.
Feminizm wyrósł na gruncie k.m,uważa się że k.m niewłaściwie przedstawia relacje miedzy kobietami a mężcz.
Steward Hall-teoria przeciwstawnego dekodow.-1 odczytywanie zgodne z intencjami nadawcy 2 odczyt.negujące: odbiorca wybiera co jest dla niego ważne 3 odczyt.opozycyjne:odbior. nie identyfikuje się z intencjami nadawcy. Teorie komun. k.m: 1 t.przepływu-dwuetapowego-media mają char.interpersonalny,jeżeli w danej społ. największy wpływ mają liderzy to media stawiają pytania i możliwości ale to widzowie podejmują decyzję na mocy autorytetu.-wieloetapowy pprzepływ Klappera-na zachowania nie mają wpływu tylko media i autorytety.Media mogą zmieniać pewne tendencje które już istnieją a nie kreować je.2 t.efektu-agresja a zachowanie ludzi-teoria Katarsis-jeżeli ktoś ogląda agresję to ona się w nim też wyzwala.-t sygnałów agresji-media uczą konkretnych zachowań,eskalacja przemocy.-t.wzmocnienia 3 t.korzystania z mediów-ogladanie to gra która umożliwia fantazjowanie, wzbogaca komun.interperson.,ogląda się po to aby osiągnąć pewne korzysci,ludzie oczekują od mediów penego ładu,sensu itdDane autora:
wiedza.diaboli.pl / Socjologia

190 IP banned