Socjologia - Pytania testowe z socjologii

PYTANIA TESTOWE Z SOCJOLOGII 1) Dezorganizacja społeczna prowadzi do: a) wykształcenia się porządku monocentrycznego
b) wykształcenia się porządku policentrycznego
c) załamania się określonego porządku społecznego i moralnego
d) zachowań konformistycznych 2) W procesie kształtowania osobowości ludzkiej rola czynników genetycznych rośnie wtedy gdy: a) brak jest powszechności systemu kształcenia
b) maleje zróżnicowanie czynników społecznych
c) istnieją różne możliwości stanu życiowego
d) jednostka wchodzi w wiek dojrzały 3) Wzory osobowe akceptowane przez jednostkę to wzory, które: a) mają walor wyraźnej powtarzalności, regularności w zachowaniu jednostek
b) są zobiektywizowane w różnej formie i rozpowszechnione przez oficjalne instytucje
c) zyskuje bądź to społeczną aprobatę, bądź też nie wzbudzają jawnej nieprzychylności
d) jednostka traktuje jako jej własne i jest głęboko przekonana o ich słuszności 4) W badaniach M.L.Kohn'a i C.Schooler'a na temat różnic w sposobach socjalizacji dzieci udowodniono tezę, iż praca zawodowa oddziałuje na: a) wartości wyznawane przez jednostkę
b) jej stosunek do samej siebie
c) orientację wobec rzeczywistości społecznej
d) sprawność intelektualną 5) W najstarszym założeniu dotyczącym powstania państwa mówi się, że: a) państwo to instytucja powstała w wyniku konfliktów klasowych
b) państwo to wynik umowy społecznej, dobrowolne poddanie się woli zbiorowej
c) państwo to instytucja powstała w celu obrony wartości kulturowych
d) państwo to instytucja realizująca potrzebę sacrum 6) Instytucje społeczne są przede wszystkim: a) sposobem wyrażania naszych emocji
b) wynikiem homogenizacji kultury
c) narzędziem kontroli społecznej
d) sposobem tworzenia norm grupowych 7) Demokratyczny styl kierowania to styl, w którym m.in. występuje: a) przekazanie grupie całkowitej swobody w zakresie podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych
b) przewaga sankcji negatywnych nad pozytywnymi
c) proces uzasadniania podejmowanych przez kierownika decyzji i sankcji społecznych
d) najwyższy w porównaniu z innymi stylami, poziom wydajności (ilości) pracy 8) Na proces wykształcenia się dysfunkcji biurokratycznej w grupach celowych wg. M.Crozier'a składają się m.in.: a) centralizacja decyzji
b) zasady wyłaniania odrębnych grup zwanych frakcjami
c) rozwój równoległych stosunków władzy wokół sfer niepewności
d) zakres przepisów bezosobowych 9) Nieformalne sankcje społeczne są zdecydowanie częściej w: a) grupach celowych
b) zbiorowościach, w których więź społeczna ma krótkotrwały charakter
c) grupach pierwotnych
d) grupach pracy 10) Podstawowe kryteria różniące typologię więzi społecznej to: a) liczebność osób wchodzących we wzajemne interakcje
b) trwałość więzi społecznej
c) stopień sformalizowania więzi
d) rodzaj styczności społecznych 11) Podstawowe wskaźniki syndromu grupowego w procesie podejmowania decyzji to m.in.: a) umiejętność przeprowadzania analizy różnorodnych kontrargumentów
b) uproszczony obraz rzeczywistości
c) wyjątkowa elastyczność w dochodzeniu do ostatecznej decyzji
d) ograniczenie odbioru informacji niezgodnych z wytworzonym obrazem sytuacji i przyjętym planem działania12) Materialno-społeczny mechanizm kontroli społecznej polega na: a) skłonności jednostki do narzucania norm i zasad innym
b) stosowaniu sankcji społecznych wobec jednostek
c) internalizacji norm i wartości
d) występowaniu w życiu społecznym obyczajów i zwyczajów 13) Ruch społeczny to taki rodzaj konfliktu społecznego, który dotyczy: a) ekonomicznych warunków pracy
b) społecznej kontroli nad głównymi wzorcami kulturowymi
c) nieprzystosowania się ludzi do zmieniających się warunków życia politycznego
d) sprzeczności interesów występujących w przedsiębiorstwach przemysłowych 14) Ego w koncepcji psychoanalitycznej to inaczej: a) zinternalizowana kultura
b) świadome "ja"
c) projekcja
d) sublimacja 15) Wybór przez jednostkę określonej metody działania (pozytywnego nakłonienia lub negatywnego przymusu) zależy przede wszystkim od: a) tego co jest celem tych działań
b) tego czy jednostki będące w procesie interakcji podzielają wspólne wartości
c) cech osobowościowych jednostek
d) wieku, w jakim znajduje się jednostka 16) Źródłem legalnego sprawowania władzy państwowej są: a) wyjątkowe, charyzmatyczne cechy osób, które chcą tę władzę sprawować
b) określona tradycja, obyczaj społeczny
c) zdolności pragmatyczne przywódców politycznych
d) odpowiednie regulacje prawne 17) Celem zachowań ingracjacyjnych jednostki jest: a) odwrócenie uwagi od jej problemów
b) podniesienie atrakcyjności własnej osoby w oczach partnera po to, by nawiązać z nim bliższe kontakty
c) zdobycie dominacji, przewagi nad drugą osobą
d) udzielenie drugiej osobie pomocy w celu "zachowania twarzy" 18) Alienacja społeczna to: a) obiektywnie niesprzyjające warunki ekonomiczne danego społeczeństwa
b) uświadamiana cecha własnej osoby lub jej relacji ze światem
c) wskaźnik wysokiego poczucia własnej wartości
d) wskaźnik jaźni odzwierciedlonej 19) Równość społeczna oznacza m.in.: a) równe możliwości
b) równą deprywację
c) równe traktowanie tylko w sytuacjach prywatnych
d) równy poziom nabytej wiedzy 20) Psychogenne elementy osobowości: a) są determinowane biologicznie
b) są wynikiem dziedziczenia i wpływu środowiska społecznego
c) są kształtowane tylko przez środowisko społeczne
d) są tylko czynnikiem pracy jednostki nad sobą 21) Do podstawowych cech rodzinnego systemu normatywnego należą m.in.: a) izolacja grup w systemie hierarchicznym
b) techniki klauzul generalnych
c) silna ingerencja norm prawnych
d) postępujący proces jego sekularyzacji 22) Do społecznych źródeł konfliktów społecznych należą: a) władza i panowanie
b) nabyte wcześniej doświadczenia
c) przypisywanie ludziom szkodliwej intencji działania
d) nierówności i dystanse społeczne 23) Poczucie anomii społecznej wyraża się w: a) przekonaniu, że nieaprobowane zachowania są konieczne dla osiągania zakładanych celów
b) braku minimum jasności, koniecznej do podejmowania decyzji
c) przekonanie jednostki o braku wpływu na skutki naszych zachowań
d) negatywnej ocenie własnej osoby
24) Więź zrzeszeniowa jest więzią: a) narzuconą, przymusową
b) intencjonalną - wynika z chęci i woli jednostki
c) spontaniczną
d) przewidzianą przez prawo 25) Superego w koncepcji psychoanalitycznej to inaczej: a) zinternalizowana kultura
b) świadome "ja"
c) projekcja
d) sublimacja 26) Za instytucję formalną uznać możemy: a) małżeństwo
b) mafię zajmującą się handlem narkotykami
c) przyjaciół pracujących w tym samym zakładzie
d) starostę grupy studenckiej 27) Podstawowe kryteria charakteryzujące kulturę masową to: a) kryterium łatwej rozrywki
b) kryterium ilości
c) kryterium monopolizacji środków przekazu
d) kryterium standaryzacji 28) Faza (etap) napięcia społecznego w dynamice konfliktu społecznego wyraża się najczęściej w: a) postawie wrogości wobec konkretnych osób i grup
b) próbie rozwiązania powstałych sprzeczności
c) zbiorowym niezadowoleniu, poczuciu zagrożenia i frustracji
d) pojawieniu się sprzeczności dotyczących celów i środków ich osiągania 29) Do socjogennych elementów osobowości ludzkiej należą m.in.: a) inteligencja
b) jaźń subiektywna
c) superego
d) wyobrażenia 30) Za zbiorowość społeczną uznać możemy: a) parę przyjaciół
b) tłum rabujący sklepy
c) partię polityczną
d) publiczność w teatrze
40) Do cech osobowych utrudniających konformizujący wpływ grupy na jednostkę należą: a) całkowity brak akceptacji przez grupę
b) silna potrzeba dominacji
c) silna potrzeba osiągnięć
d) potrzeba afiliacji
41) Dekompozycja cech położenia społecznego dotyczy: a) nierównego dostępu jednostek i grup do ważnych cech tego położenia
b) braku dostępu do wykształcenia i wysokich dochodów
c) poczucia deprywacji (upośledzenia)
d) niskiego prestiżu określonych jednostek 42) O wyodrębnieniu się jakiejś dyscypliny naukowej w tym socjologii decyduje przede wszystkim: a) odrębny przedmiot badawczy
b) odrębna metoda badawcza
c) zdolność do zbudowania teorii naukowej
d) decyzja określonych instytucji naukowych 43) Do ideologicznych środków kontroli społecznej zaliczyć możemy: a) system podatkowy
b) środki masowego przekazu
c) system sądowniczy
d) szkołę 44) Spójność grupowa przy węższym rozumieniu pojęcia więzi to: a) więź psychiczna między członkami danej grupy
b) siła więzi grupowej
c) solidarność
d) wzajemne oddziaływania 45) Jaźń odzwierciedlona to: a) nasze wyobrażenia na nasz własny temat
b) zbiór prymitywnych impulsów i popędów
c) nasze wyobrażenia na temat jak wyobrażają nas sobie inni ludzie
d) określona struktura osobowości 46) Za grupę społeczną uznać możemy: a) zbiegowisko uliczne
b) pasażerów w autobusie
c) partię polityczną
d) ludzi wykonujących ten sam zawód 47) Zróżnicowanie społeczne to: a) relacyjne aspekty struktury społecznej
b) synonimiczne określenie nierówności społecznych
c) układ klas i warstw społecznych
d) dystrybutywny aspekt struktury społecznej 48) Instytucją totalną w rozumieniu E.Goffman'a jest: a) klasztor szpital psychiatryczny
b) przedsiębiorstwo przemysłowe
c) mafia
d) koszary wojskowe
dom poprawczy 49) Kontrola społeczna to m.in.: a) religia
b) normy i wartości
c) moralność
d) prawo 50) Mechanizm racjonalizacji to: a) zastępcze formy realizacji impulsów biologicznych
b) przypisywanie innym ludziom złych intencji
c) różnorodne uzasadnienia dla podejmowanych decyzji
d) różnorodne sposoby wyparcia impulsów do sfery podświadomości 51) "Typy idealne" w socjologii to: a) określone kategorie praw socjologicznych
b) określone typy osobowościowe
c) pojęcia analityczne o charakterze jakościowym
d) pojęcia analityczne o charakterze ilościowym 52) Więź społeczna może być wyrażona przez takie pojęcia jak: a) solidarność
b) uleganie
c) integracja
d) internalizacja 53) Artefakt, jako istotny aspekt zjawisk kulturowych oznacza: a) uświadamianie przez jednostkę określonych norm i wartości kultury
b) wytwory i przedmioty kultury
c) tylko kulturę symboliczną
d) elementy kultury masowej 54) Określenie "piastunki natury ludzkiej" używane jest w odniesieniu do: a) grup celowych
b) grup nieformalnych
c) grup wtórnych
d) grup pierwotnych 55) Podstawowe kryteria różnicujące typologię więzi społecznej to: a) liczebność osób wchodzących we wzajemne interakcje
b) trwałość więzi społecznej
c) stopień sformalizowania więzi
d) rodzaj styczności społecznych 56) Integracja normatywna W.S.Landecker'a polega na: a) realizacji określonych wzorów kulturowych
b) wymianie symboli, znaczeń i informacji
c) zgodności między określonymi zasadami grupowymi a zachowaniami
d) wymianie wzajemnych usług między członkami grupy 57) Do zespołu cech ułatwiających konformizujący wpływ grupy na jednostkę należą m.in.: a) twórczy sposób myślenia
b) wysoki stopień trudności zadania, którego dotyczy nacisk grupowy
c) niewielka liczebność grupy
d) rozwinięta potrzeba udzielania pomocy innym ludziom 58) W więzi typu " Gesellschaft" styczności społeczne mają przeważnie charakter: a) rzeczowy
b) bezpośredni
c) prywatny
d) przelotny 59) Socjalizacja wtórna jednostki opiera się głównie na: a) identyfikacji
b) internalizacji
c) stratyfikacji
d) mechanizmach uczenia się (karach i nagrodach)
60) Przy stosowaniu sankcji etycznych posługujemy się takimi kryteriami jak: a) użyteczność - bezużyteczność
b) dobro - zło
c) zysk - strata
d) sprawiedliwość - niesprawiedliwość 61) Fetyszyzacja roli społecznej polega na: a) traktowaniu jej jako celu samego w sobie
b) przystosowanie się do roli społecznie i moralnie nieakceptowanej
c) negacji odpowiedzialności związanej z daną rolą
d) traktowaniu roli instrumentalnie 62) Koncepcja więzi społecznej F.Tonniesa może być traktowana jako: a) typologia społeczeństwa globalnego
b) typologia ewolucji więzi zachodzących między ludźmi
c) typologia trwałych form uspołecznienia, występujących obok siebie
d) typologia odniesiona do społeczeństwa kapitalistycznego 63) " Pan Tadeusz", "Dziady", "Anna Karenina" wydane w formie komiksu to przykład na: a) homogenizację kultury poprzez zestawienie
b) homogenizację immanentną
c) homogenizację upraszczającą
d) wszystkie trzy postacie homogenizacji jednocześnie 64) Biurokracja, jako określony sposób zarządzania i kierowania ludźmi niezbędna jest w: a) grupach nieformalnych
b) grupach celowych
c) grupach wtórnych
d) grupach pierwotnych 65) Normy danej grupy, regulujące zachowania swych członków mogą być wytworem: a) tylko tej określonej grupy
b) tylko grupy mającej formalny charakter
c) zarówno tej określonej grupy, jak i innych grup w których członkowie uczestniczą
d) tego nigdy nie da się ustalić 66) W socjalizacji pierwotnej jednostka musi m.in. zinternalizować: a) słownictwo związane z pełnionymi rolami zawodowymi
b) różne schematy motywacyjne
c) symbolikę dotyczącą pełnienia ról zawodowych
d) język 67) W socjalizacji wtórnej jednostka musi opanować: a) słownictwo związane z pełnionymi rolami zawodowymi
b) różne schematy motywacyjne
c) symbolikę dotyczącą pełnienia ról zawodowych
d) język 68) Do potrzeb niedostatku w koncepcji A.Maslowa zaliczamy m.in.: a) potrzebę uznania
b) potrzebę bezpieczeństwa
c) potrzebę przynależności
d) potrzebę rozumienia (wiedzy) 69) Wywiad kwestionariuszowy to taka technika badawcza, w której: a) respondent sam wypełnia kwestionariusz wywiadu
b) respondent odpowiada na pytania ankietera lub badacza
c) respondent snuje długą odpowiedź na określony temat a ankieter nagrywa tę wypowiedź
d) respondent jest obserwowany przez badacza a wyniki tej obserwacji są odnotowywane 70) Środki masowego przekazu wykorzystywane są m.in. do: a) kształtowania nowych postaw i zachowań
b) przekazywania różnego rodzaju informacji
c) utrwalania postaw i zachowań już występujących
d) wypełniania czasu wolnego masowej publiczności
71) Pytania zadawane respondentom w badaniach socjologicznych powinny być m.in.: a) pytaniami dotyczącymi spraw, które respondent jest w stanie ocenić
b) pytaniami zadawanymi w języku dla niego zrozumiałym
c) pytaniami przy pomocy których udowadniamy im, że kłamią
d) pytaniami, które dowartościują respondenta 72) Ojczyzna prywatna wg. Ossowskiego odnosi się do: a) aktualnego miejsca zamieszkania
b) terytorium na którym urodziliśmy się i wychowali
c) zespół wartości i nakazów moralnych związanych z miejscem urodzenia i wychowania
d) zespół życia wewnętrznego człowieka 73) Termin "Kultura masowa" wprowadził: a) E.Durkheim
b) J.Szczepański
c) M.Weber
d) D.Mac Donald 74) Ruchliwość społeczna dotyczy: a) tylko określonych kategorii zawodowych
b) tylko poszczególnych jednostek
c) tylko społeczności lokalnych
d) zarówno jednostek, grup społecznych jak i społeczności lokalnych 75) Narody europejskie jako wielkie zbiorowości wykształciły się: a) wcześniej niż państwa
b) później niż państwa
c) różnie to było
d) wtedy, gdy wprowadzono ustrój demokratyczny 76) Pojęcie mezostruktura odnosi się najczęściej do: a) wielkich grup społecznych
b) społeczności lokalnych
c) grup pracy
d) mikrostruktur 77) Kultura symboliczna to inaczej: a) cywilizacja
b) internalizacja
c) te wytwory, które mają charakter znaków
d) twórczość ludowa 78) Internalizacja polega na: a) uczeniu się nowych czynności
b) wyborze określonego zachowania według kryterium skuteczności
c) traktowaniu społecznych norm i wartości jako własnych
d) stosowaniu wobec jednostki pozytywnych sankcji społecznych 79) Efekt bumerangowy propagandy polega na: a) sterowaniu świadomością jednostek i grup społecznych
b) osiąganiu zakładanych celów przez nadawcę określonej treści
c) zmianie postaw czy zachowań odbiorcy ale w kierunku niezgodnym z intencją nadawcy
d) wywołaniu strachu wśród odbiorców 80) Kultura prefiguratywna wg. M.Mead'a polega na: a) czasowym akceptowaniu różnic między młodą a starą generacją
b) realizacji modelu tradycyjnej kultury chłopskiej
c) odwróceniu tradycyjnych zasad socjalizacyjnych
d) dowolności w stosowaniu norm i wartości życia społecznego 81) W szerokim antropologicznym ujęciu, kultura to: a) wszystkie wytwory ludzkiej działalności
b) tylko wytwory materialne
c) tylko wytwory niematerialne
d) wszystkie wytwory ludzkiej działalności spełniające określone warunki 82) Do podstawowych powodów zachowań konformistycznych należą: a) chęć unikania kary i uzyskania nagrody
b) uprzedzenia i nastawienia
c) chęć uzyskania informacji
d) internalizacja określonych norm i wartości 83) Najsłabszym następstwem wpływu społecznego jest: a) uleganie
b) anomia
c) identyfikacja
d) stratyfikacja 84) Grupa odniesienia to: a) grupa do której aktualnie należymy
b) grupa z którą jednostka najsilniej się identyfikuje
c) grupa pierwotna
d) grupa przynosząca najwięcej korzyści materialnych 85) Instytucje ceremonialne dotyczą: a) sformalizowanych sposobów wykonywania pracy zawodowej
b) niesformalizowanych sposobów obchodzenia uroczystości, wzajemnych odnoszeń się do siebie
c) wzorów zachowań i działań podlegających formalnej kontroli społecznej
d) sformalizowanych sposobów odnoszenia się do siebie 86) Do mikrostruktur społecznych zaliczyć możemy: a) grupę studencką
b) Unię Wolności
c) rodzinę trójpokoleniową
d) klasę średnią (middle class) 87) Grupa społeczna to taka zbiorowość, która: a) oparta jest na wspólnej kulturze
b) posiada pewne, wspólne wartości
c) posiada określony system kontroli
d) posiada wyraźną zasadę odrębności 88) Gradacyjny schemat ujmowania struktury klasowej zakłada: a) istnienie dwóch przeciwstawnych względem siebie klas społecznych
b) wyodrębnianie klas tylko na podstawie kryteriów obiektywnych
c) wyodrębnianie klas tylko na podstawie kryteriów subiektywnych
d) wyodrębnianie klas zarówno na podstawie kryteriów obiektywnych jak i subiektywnych 89) Warstwa społeczna (stan) to w koncepcji M.Webera: a) kulturowy wymiar struktury społecznej
b) polityczny wymiar struktury społecznej
c) ekonomiczny wymiar struktury społecznej
d) grupa ludzi wykonująca umysłowy charakter pracy 90) Do cech osobowych utrudniających konformizujący wpływ grupy na jednostkę należą: a) całkowity brak akceptacji przez grupę
b) silna potrzeba dominacji
c) silna potrzeba osiągnięć c) silna potrzeba afiliacji
d) przekonanie jednostki o własnych kompetencjach 1Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Socjologia

190 IP banned