Socjologia - Socjologia - test

1. Więź społeczna może być wyrażona przez takie pojęcia jak :
a) uleganie
b) spójność
c) integracja 2. Styczność społeczna to element :
a) więzi społecznej
b) jaźni subiektywnej
c) alienacji społecznej 3. Podstawowe kryteria różnicujące typologię więzi społecznej to :
a) liczebność osób wchodzących we wzajemne interakcje
b) stopień sformalizowania więzi
c) rodzaj styczności społecznej 4. Poczucie anomii społecznej wyraża się w :
a) przekonaniu, że nieaprobowane zachowania są konieczne do osiągania zakładanych celów
b) braku minimum jasności koniecznej do podejmowania decyzji
c) negatywnej ocenie własnej osoby 5. Więź zrzeszeniowa jest więzią :
a) intencjonalną - wynika z chęci i woli jednostki
b) spontaniczną
d) przewidzianą przez prawo 6. Instytucją totalną w rozumieniu E Goffmana są min :
a) klasztor
b) wiezienie
c) mafia 7. Sankcje społeczne to :
a) tylko kary stosowane wobec jednostki
b) reakcje innych ludzi i grup na nasze zachowania
c) tylko stosowanie wobec jednostek przepisów prawa 8. Jaźń odzwierciedlona to :
a) nasze wyobrażenia na nasz własny temat
b) zbiór prymitywnych impulsów i popędów
c) nasze wyobrażenia na temat tego jak wyobrażają nas sobie inni ludzie 9. W wymiarze społeczno - kulturowym społeczeństwo polskie bardziej opowiada się za :
a) prywatną własnością
b) rygoryzmem prawno - obyczajowym
c) szeroko rozumianą wolnością 10. Współczynnik humanistyczny w badaniach socjologicznych oznacza min postulat :
a) traktowania rzeczywistości społecznej tak jakby istniała ona całkowicie niezależnie od doświadczeń, przeżyć i działań człowieka
b) realizowaniu znaczeń i ocen przypisywanych przez ludzi różnym sankcjom społecznym
c) traktowania rzeczywistości społecznej w wymiarze subiektywnych odczuć jednostek 11. Nietolerancja bierna polega na :
a) zmuszaniu innych do postępowania zgodnie z naszymi przekonaniami
b) odmawianiu innym prawa do posiadania odmiennych poglądów i krytykowaniu ich
c) przekonaniu, że inni nie mają racji, nie warto ich przekonywać i podejmować z nimi dialogu 12. Psychogenne elementy osobowości :
a) są wynikiem dziedziczenia i wpływu środowiska społecznego
b) są kształtowane tylko przez środowisko społeczne
c) są tylko wynikiem pracy jednostki nad sobą 13. W więzi wspólnotowej (zrzeszeniowej) styczności mają przeważnie charakter :
a) rzeczowy
b) prywatny
c) przelotny 14. Za instytucję formalną uznać możemy :
a) mafię zajmującą się handlem samochodami
b) przyjaciół pracujących w tym samym zakładzie
c) starostę grupy studenckiej 15. Socjalizacja wtórna jednostek opiera się głównie na :
a) internalizacji
b) stratyfikacji
c) mechanizmach uczenia się (karach i nagrodach) 16. Technika konwersji stosowana przez podwładnych instytucji totalnych polega na :
a) próbach zadomowienia się
b) odgrywaniu roli idealnego podwładnego
c) stosowaniu przemocy wobec innych 17. Materialno - społeczny mechanizm kontroli społecznej polega na :
a) stosowaniu sankcji społecznych wobec jednostek
b) internalizacji norm i wartości
c) występowaniu w życiu społecznym zwyczajów i obyczajów 18. Do socjogennych elementów osobowości należą min :
a) inteligencja
b) jaźń subiektywna
c) kulturowy 19. Fetyszyzacja roli społecznej polega na:
a) traktowaniu jej jako celu samego w sobie
b) negacji odpowiedzialności związanej z daną rolą
c) traktowaniu roli instrumentalnie 20. Podstawowymi cechami emocjonalnego umysłu człowieka są :
a) silne poczucie niepewności
b) jego mierzalność przy pomocy ilorazu inteligencji
c) stosunkowo wysoka szybkość reakcji 21. Psychologiczna koncepcja człowieka zakłada, że :
a) człowiek jest całkowicie wytworem okoliczności społecznych
b) człowiek jest samodzielnym podmiotem aktywnie nastawionym do rzeczywistości
c) wewnętrzne siły motywacyjne człowieka mają nieświadomy charakter 22. W 1998 roku Polacy byli przekonani, że najsilniejsze konflikty występują między :
a) bogatymi i biednymi
b) rządzącymi a rządzonymi
c) między ludźmi wywodzącymi się z byłej PZPR a ludźmi dawnej Solidarności 23. Syndrom grupowego myślenia prowadzi do :
a) wytworzenia się nastawień zamkniętych
b) efektywnego osiągania celów grupowych
c) wzrostu ryzykowności podejmowanych decyzji 24. Biblia wydana w formie rysunkowej to przykład na :
a) homogenizację kultury poprzez zestawienie
b) homogenizację immanentną
c) homogenizację upraszczającą 25. Biurokracja jako określony sposób zarządzania i kierowania ludźmi niezbędna jest w :
a) grupach nieformalnych
b) grupach celowych
c) grupach pierwotnych 26. Do podstawowych powodów zachowań konformistycznych należą :
a) chęć uniknięcia kary i uzyskania nagrody
b) uprzedzenia i nastawienia
c) chęć uzyskania informacji 27. Najsłabszym następstwem wpływu społecznego jest :
a) anomia
b) uleganie
c) stratyfikacja 28. Za zbiorowość społeczną uznać możemy :
a) grupę studencką
b) tłum rabujący sklepy
c) partię polityczną 29. Grupa odniesienia to :
a) grupa do której aktualnie należymy
b) grupa z którą jednostka najsilniej się identyfikuje
c) grupa pierwotna 30. Inteligencja emocjonalna człowieka to min :
a) plastyczność wrodzonych potrzeb
b) umiejętność kierowania własnymi potrzebami
c) poziom ogólnej sprawności intelektualnej 31. Do mikrostruktur społecznych zaliczyć możemy :
a) grupę studencką
b) partię polityczną
c) klasę średnią 32. W instytucji totalnej postawa społeczna ma głównie charakter :
a) sformalizowany
b) mieści się w psychospołecznym mechanizmie kontroli społecznej
c) polega na sprawdzaniu pracy przełożonych 33. Grupa społeczna to taka zbiorowość która :
a) oparta jest na wspólnej kulturze
b) posiada pewne wspólne wartości
c) posiada wyraźną zasadę odrębności 34. Zróżnicowanie społeczne to :
a) synonimiczne określenie nierówności społecznych
b) układ klas i warstw społecznych
c) dystrybutywny aspekt struktury społecznej 35. Gradacyjny schemat ujmowania struktury klasowej zakłada :
a) istnienie dwóch przeciwstawnych względem siebie klas społecznych
b) wyodrębnienie klas tylko na podstawie kryteriów obiektywnych
c) wyodrębnienie klas zarówno na podstawie kryteriów obiektywnych jak i subiektywnych 36. Warstwa społeczna (stan) to w koncepcji M Webera :
a) kulturowy wymiar struktury społecznej
b) polityczny
c) ekonomiczny 37. Ruchliwość społeczna to :
a) zmiana miejsca zamieszkania
b) zmiana miejsca w strukturze społecznej
c) tylko ciągłe zmiany miejsca pracy 38. Racjonalizacja typu słodkie cytryny (kwaśne winogrona) dotyczy sytuacji w których jednostka :
a) odrzuca wszystkie dotychczasowe normy i wartości
b) nie mogąc osiągnąć ważnej dla siebie wartości uznaje, że nie ma ona dla niej żadnego znaczenia
c) nie mając na nie wpływu i nie akceptując ich zaczyna wmawiać sobie, iż są one przyjemne 39. W oparciu o badania empiryczne z 1998 r stwierdzić można, iż zdecydowana większość Polaków uważa, że :
a) Społeczne koszty reform są nierówno rozłożone między poszczególne grupy społeczne, zawodowe i środowiskowe
b) Zróżnicowanie zarobków we własnym kraju jest zbyt duże
c) Państwo powinno udzielać pomocy socjalnej wszystkim potrzebującym 40. Adaptacje społeczna jednostki w wymiarze praktycznym oznacza :
a) akceptowanie tych zasad postępowania które jej najbardziej odpowiadają
b) zespół tych działań w nowym środowisku i efektywność w realizowaniu celów i aspiracji życiowych
c) system przekonań na temat tego co normalne, stosowne czy pożądane 41. Do społecznych źródeł konfliktów społecznych należą :
a) władza i panowanie
b) nabyte wcześniej uprzedzenia do innych
c) nierówności i dystanse społeczne 42. Faza (etap) napięcia społecznego w dynamice konfliktu społecznego wyraża się najczęściej w :
a) postawie wrogości wobec konkretnych osób i grup
b) próbie rozwiązania powstałych sprzeczności
c) Zbiorowym niezadowoleniu, poczuciu zagrożenia i frustracji 43. Jednostki o orientacji merkantylnej to zdaniem E Fromma jednostki :
a) zwrócone na zewnątrz ku innym ludziom
b) traktujące siebie głównie w kategorii towaru
c) kierujące się w swych działaniach i uczuciach wyraźnym uporządkowaniem 44. Do cech osobowych utrudniających konformizujący tryb na jednostkę należą :
a) silna potrzeba dominacji
b) silna potrzeba osiągnięć
c) silna potrzeba afiliacji 45. Równość społeczna oznacza min :
a) równe szanse życiowe
b) równe traktowanie tylko w sytuacjach prywatnych
c) równy poziom nabytej wiedzy 46. Do zespołu cech ułatwiających konformizujący wpływ na jednostkę należą :
a) twórczy sposób myślenia
b) jednomyślność grupy
c) niewielka liczebność grupy 47. Kultura symboliczna to inaczej :
a) osiągnięcia techniki i cywilizacji
b) internalizacja
c) te wytwory kultury które mają charakter znaków 48. Internalizacja polega na :
a) uleganiu wpływom grupy
b) traktowaniu społecznych norm i wartości jako własnych
c) stosowaniu wobec jednostki pozytywnych sankcji społecznych 49. Koncepcja stadialnego przystosowania odnosząca się do adaptacji kulturowej dotyczy :
a) sytuacji do której przystosowuje się większość ludzi
b) przekonanie, że trudności adaptacyjne nie są tak intensywne w różnych przedziałach czasowych
c) społeczno - psychologicznych konsekwencji zwanych kulturowymi 50. Termin "stereotyp" oznacza :
a) dostrzeganie cech które stanowią podstawę odmienności kulturowej
b) odmawianie innym praw z których nie korzystamy
c) nadmierne uogólnienie, generalizację czyli przypisywanie identycznych cech wszystkim osobom należącym do danej zbiorowości społecznej
1Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Socjologia

190 IP banned