Socjologia - Wstęp do socjologii - zagadnienia (54 strony)

1. Socjologia a inne nauki społeczne Socjologia ma wiele punktów stycznych z innymi naukami. Na pierwszym miejscu znajduje się psychologia, a zwłaszcza psych. społ. Na pograniczu socjologii, psych. , psych. społ. Oraz psychoanalizy rozwinęły się dwie teorie szczególnie ważne dla socjologii: teoria zachowania się całych zbiorowości w różnych sytuacjach oraz zach. się jednostki w sytuacjach społ. Do opracowania tych teorii potrzebna była też historia, ekonomia, prawoznawstwo, etnografia i etnologia (antropologia kulturalna). Socjologia korzysta też z materiałów demografii, geografii społ. , gospodarczej, historii kultury, statystyki. Charakterystyczne tylko dla socjologii jest poszukiwanie praw, zjawisk zachodzących między ludźmi, badanie struktur, poszukiwanie sił społ. Socjologa interesuje to co jest specyficznie społeczne tzn. wynikające z wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie. 2. Geneza socjologii jako dyscypliny naukowej Socjologia jest produktem 4 rewolucji naukowych:
I. Wyodrębnienie porządku ludzkiego z traktowanego jako całości porządku przyrody.
II. Odróżnienie społeczeństwa od państwa (XVII w.)
III. Wyznaczenie i zaakceptowanie postulatów systematycznej refleksji nad społeczeństwem, która
wyznaczałaby prawa. Rozróżnienie między naukami idiograficznymi (hist. - procesy jednostkowe i
unikalne) i nomotetycznymi ( prawa następstwa czasowego i współistnienia zjawisk ).
IV. Unaukowienie refleksji o społ. , ustanowienie ściślejszych rygorów formalnych, formalna kontrola danych empirycznych.
Socjologia jest nauką liczącą około półtora wieku. Kształtowanie się socjologii stanowiło długotrwały proces (2 etapy):
1. Przednaukowy (inkubacyjny) - prapoczątki, formowanie się podstaw socjologii. Geneza myśli społ. i
socj., wiedza, mądrość ludowa; refleksje mędrców (filozofia społ.)
2. Naukowy - formalne narodziny socjologii. Ojciec socjologii to A.Comte:
- nadał nowej nauce stosunkowo szybko zaakceptowaną nazwę
- określił przedmiot badań socj.
- zaproponował metody badawcze
Nazwa - IV tom 'Kursu filozofii pozytywnej' r. 1837
Societas - społeczeństwo, wspólnota
Socius - wspólny
Logos - nauka
W dosłownym znaczeniu socjologia jest nauką o społeczeństwie. 3. Wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistycznego na powstanie socjologii W społ. wczesnego kapitalizmu pojawiła się konieczność regulowania i kontrolowania życia społ., która dała początek socjologii. Reformatorzy społ. podejmowali wysiłki aby łagodzić konflikty społ. wynikające głównie z niesprawiedliwości społ. Pojawiła się ankieta, czyli narzędzie socjologów. Do reformatorów społ. należeli m. in. Booth (ang.). W wyniku pracy reformatorów narodziła się dziedzina pracy naukowej - socjotechnika (empiryczna opozycja społ. zjawiska ekonomii ). Pojawiły się też projekty budowy nowego społ., powstały ruchy komunistyczne, gminy socjalistyczne (Fourier, Owen ). 4. Paradygmaty uprawiania socjologii. Modele, kierunki i podziały Tomasz Kuhn stwierdził, że nauka rozwija się nie poprzez poszerzanie wiedzy faktograficznej. Struktura pozostaje ta sama
Paradygmat jest to wybitne dzieło nauki, na którym wzoruje się całe poznanie
T.Kuhn twierdził, że nauki społ. są na etapie przedparadygmatycznym, inni badacze twierdzili, że są
wieloparadygmatyczne.
Sposoby uprawiania socjologii zakładają przyjęcie pewnego wyraźnego stanowiska dotyczącego danego paradygmatu.
Orientacja teoretyczno-metodologiczna (Sztompka):
I. Założenia:
a) ontologiczne-zdanie sobie sprawy z natury bytów, którymi się zajmujemy
b) epistemologiczne-szanse poznania czy istnieje jedna prawda dotycząca rzeczywistości społ.
c) metodologiczne-wskazówki dotyczące sposobu poznania, które pozwoliłyby na intersubiektywną
komunikowalność i kontrolowalność, badacz ujawnia swój warsztat badawczy
II. Model pojęciowy:
Inwentarz wszystkich pojęć, którymi się posługujemy i ich mapa (pojęcia centralne i peryferyjne)
III. Różnice teorii empirycznych:
Zespoły twierdzeń - praw dotyczących otaczającej nas rzeczywistości społ.
Podejścia do socjologii różnią się następująco:
zmiana radykalna
podejście subiektywistyczne paradygmat-paradygnat teoria obiektywistyczna
(nacisk na jednostkę, radykalny- radykalny ( struktury potwierdzają
struktury otwarte) humanistyczny - strukturalistyczny działanie ,są światem
w którym ludzie się
paradygnat - paradygnat poruszają )
interpretacyjny - funkcjonalistyczny 5. Porównać dwa znane sobie podręczniki socjologii (z listy) pod względem: zdefiniowania przedmiotu nauk społecznych i socjologii, zakresu tematycznego, jednorodności-heterogeniczności teoretycznej, nowoczesności opracowania edytorskiego 6. Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii KONSERWATYZM
Szacki - nowy porządek świata po rewolucji francuskiej i okresie napoleońskim oznaczał dla konserwatystów koniec ich świata. Dążyli oni do zachowania ciągłości życia społecznego, zachowania ładu społecznego.
E. Burke, refleksja nad rewolucją francuską
Najsilniejszy kons. był w Niemczech i Rosji.
* antyutopizm wymierzony przeciwko mędrkowaniu w życiu społecznym
* natura społ. - hierarchiczność ładu społ.
* natura czł. - elementy irracjonalne w życiu czł. (inna nazwa - romantyzm)
* przesądy się nie cofają i jest to pozytywne
* antyanatomizm - życie społ. zbudowane jest z szerszych całości. Pluralizm (?) ciał pośredniczących
między człowiekiem a państwem
* zasada zastępowalności - ludzie powinni realizować się na pewnych szczeblach zycia społecznego, gdzie
pewne postulaty mają znaczenie
* społ. jest organizmem (myśl. organicystyczne)
* obrona historycznego punktu widzenia. Przekonanie o spontanicznym, niekontrolowanym życiu społ.
* wielka społeczna rola religii
* nacechowanie czł. przywiązaniem do narodu, wspólnota narodowa, duch narodowy
LIBERALIZM (dziedzic fil. oświeceniowej, poł. XIX w.)
* zdolność społeczeństwa do samoczynnej i niezawodnej samoregulacji
* indywidualizm (życie społ. to działania jednostek)
* rozgraniczenie życia społ. ek. od politycznego
* utylitaryzm (życie społ. jest pewną postawą rynku - ciągła wymiana, dążymy do zysku, unikamy strat)
* uniwersalizm (jednostka ludzka, która skupia w sobie wszystkie cechy ludzkie, przede wszystkim
jesteśmy ludźmi).
Przedstawiciele: Spancer, Berger ("Rewolucja kapitalistyczna")
SOCJALIZM
* idea planowania społecznego, regulowania życia społ.
* duża rola nauki pozytywnej, która nie ma do rzeczywistości społ. podejścia krytycznego
* krytyka społeczeństwa burżuazyjnego (chaotywność, narastanie tendencji kryzysowych, społ. się nie
rozwija)
* ład społeczny wspólnotowy oparty na kooperacji a nie na konkurencji w rywalizacji.
NARODNICTWO (POPULYZM)
Venturi (pisał o narodnictwie ros.)
Walicki (zbierał teksty nar. ros.)
Populyzm narodził się w Rosji po rewolucji (1861 r.) agrarnej. Protestowano przeciwko wchodzeniu kapitalizmu w stoskunki agrarne Ziemla i Wola. Pozostałość nar. - eserowcy (socj. rewolucjoniści, po przewrocie lutowym w 1917 r.
* sprzeciw przeciwko rozwojowi kapitalizmu n obszarach peryferyjnych świata kapitalistycznego (Rosja,
Am. Łac., Afryka. Mówiono, że jest to subiektywna socjologia)
* antyuniwersalizm - hierarchia rozwija się w kilku odrębnych nurtach społ., mają długą historię
* wspólnota chłopska - mir, gloryfikacj innych wspólnot
* sięgnięcie do dawnych, tradycyjnych form zrzeszenia się ludzi.
Eur. Zach. - pr........ (wszelka własność jest kradzieżą, dialektywna dwuwartościowa - życie to walka dwóch biegunów, które się dopełniają). 7. Pozytywizm W XIX wieku dominowały tendencje pozytywistyczne (np. ewolucjonizm, determinizm)
Nazwa pozytywizm jest nazwą zbiorczą. Przedstawicielami pozyt. byli A.Comte , J.S. Mill
Ten pierwszy reprezentował nurt , fizykalistyczny, natomiast drugi - subiektywistyczny.
* Idea nauki pozytywnej - zajmuje się rzeczywistością , twardymi faktami
* Podejście konstruktywne do rzeczywistości społecznej , nacisk na inżynierię społ.
( raczej cząstkową ) należy sprawić aby to co nie funkcjonuje zaczęło funkcjonować
* Scjentyzm - nauka przyrodnicza , pozytywizm naturalistyczny. Rozumienie ontologiczne - substancja
życia społecznego jest taka jak przyrody, Rozumienie metodologiczne - kryteria prawdy i fałszu w
naukach przyrodniczych i społecznych są takie same .
* Socjobiologia - punkt wyjścia > życie społ. stanowi element ekosystemu
dziewiętnasty wiek - " biologizowanie " 8. Neopozytywizm w socjologii W dwudziestym w. nastąpił powrót do koncepcji pozytywizmu w socjologii.
dwudziesty w. - " fizykowanie "
Rozwinął się pozytywizm koła niemieckiego ( Koło Wiedeńskie , Austria , Czechy , Niemcy )
Neurath, Kundberg, Kazarsfeld, Stouffer.
* ukształtowanie warsztatu badań empirycznych
* nurt badawczy , który opowiada się za obdukcją jako podst. narzędziem dowodzenia
twierdzeń ( podejście metodologiczne )
* nauka są to wypowiedzi o obserwowanych faktach albo ekstrapolacjach, sprzeciw wobec metafizyki
(zjawiska nie obserwowalne - filozofii, poezja ) nauka ma być o faktach 9. Behawioryzm w socjologii Nauki społ. są naukami o zachowaniu . Rzeczywistość zbudowana jest z jednostek .
Socj. jest mniej ogólną niż psychologia , jest jej pochodną. Behawioryzm społ. to wewnętrznie zróżnicowany kierunek w socjologii, próbujący stosować idee i metodologię zaczerpnięte z behawioryzmu do badania zjawisk o charakterze społ. . Powstał na przełomie
XIX i XX wieku na fali krytyki formalizm. socjologicznego . Postuluje zwiększenie roli badań empirycznych i skoncentrowanie się na problematyce i ? społ. Był wyrazem nadziei na uzyskanie obiektywnej wiedzy o
ludzkim zach. co pozwalałoby na sterowanie zachowaniem jednostki. B. s. objął takie kierunki socj. jak: interakcjonizm symboliczny , teoria działania i pragmatyzm
społ. Przedstawiciele: James, Dawney, Cooley, Thomas, Mead. 10. Stanowiska antypozytywistyczne: historyzm, teoria działania społecznego, interakcjonizm symboliczny, socjologia humanistyczna W XIX w. nastąpił przełom antypozytywistyczny. Położono nacisk na antynaturalizm. Historyzm ( Dilthey " Historia stanowi królestwo w królestwie )
* uhistorycznienie życia
* podejście indywidualizujące
* nie przeciwstawianie świadomości potocznej i naukowej
* uwypuklenie swoistości poznania
* wartości ważniejsze niż przyczyny, wola niż konieczność
Teoria działania społ. i socj. humanistyczna
* interakcjonizm- życie społ. to potok interakcji, socj. jest nauką o wzajemnych
oddziaływaniu członków społeczeństw, w którego toku dopiero kształtuje się społeczeństwo
* interakcje mają charakter subiektywny, są nośnikami znaczeń
* działania ludzi wynikają ze świadomości samych siebie , innych ludzi i sytuacji
interakcje są świadomym oddziaływaniem jednych podmiotów na inne podmioty społeczne
* postulat rozumienia- przedmiotem dociekań jest zrozumienie wyobrażeń i celów jakie
stawiają sobie członkowie społeczeństwa , a nie tylko wyjaśnienia dlaczego tak postępują
Najwybitniejszym przedstawicielem socj. hum. - M. Weber
Polska odmiana socj. hum. - kulturalizm ( F. Znaniecki )
Interakcjonizm symboliczny
Wywodzi się z koncepcji, które sformułował: Mead
Przedstawiciele: Homans, Blumer, Goffman
Przedmiotem socjologii jest życie grupowe, rozpatrywane jako proces wzajemnego dostosowania linii
postępowania członków społeczeństwa w drodze komunikowania się poprzez system symboli , znaków,
którym przypisuje się określone znaczenie , dopasowując swe działania do pragnień , uczuć i postaw innych
ludzi. Rozwój osobowy człowieka polega nie na jednostronnym uczeniu się znaków , sposobu myślenia ,
wartości , lecz także na wzajemnym oddziaływaniu na otoczenie społeczne. 11. Typ idealny M. Webera Weber twierdził, że przedmiotem badań socjologii są działanie społeczne. Nie są nimi zach. przypadkowe i
odruchowe, a jedynie działania sensownie zorientowane na zachowanie się innych osób. Stanowią one
podstawy życia społ. i społeczeństwa. Weberowski typ idealny występuje w dwóch odmianach:
- 1-sze znaczenie odnosi się do działania społ., które ma zawsze wyraźnie sprecyzowany cel i
odpowiednio zaprogramowane środki jego realizacji. Realne działania zawsze dokonują się w warunkach
odbiegających od idealnie ujętych w myślowym obrazie.
- 2-gie znaczenie odnosi się do indywiduum historycznego jakim jest np. kapitalizm, chrześcijaństwo,
bezrobocie, kultura rasowa itd. Typ idealny oznacza kompleks cech charakterystycznych.
Typ idealny nie wskazuje jak jest, lecz jak mogłoby być. Socjolog każde badane zjawisko porównuje z
obrazem idealnym, aby ustalić kier. Zachodzących zmian społ., stopień zaawansowania rozwoju danego społeczeństwa itd. 12. Style uprawiania socjologii Procedura badawcza wg Sztompki wyróżnia 3 podst. style badań socjo.
1. Miękki: Podstawa to tradycyjna metoda antropologii społ. Badacz stosuje swobodną obserwację, a
zaobserwowane fakty i zjawiska opisuje w luźnej, eseistycznej formie.
2. Sondażowy: Podstawowe narzędzie badawcze to kwestionariusz (ankieta środowiskowa, pocztowa,
audytacyjna, prasowa). Zbiera się dane, które nadają się do analizy statystycznej. Zaleta: ilościowa i
precyzyjna. Wada: Niemożność objęcia badaniem takich zjawisk do których nie dają się zastosować
metody .............. .
3. Twardy: Techniki badawcze, które umożliwiają zebranie materiału nadającego się do matematycznego
opracowania. 13. Socjologia ogólna a socjologie szczegółowe Socjologowie dokonują podziału i klasyfikacji ogółu zjawisk i procesów zachodzących w życiu społecznym i
na tej podstawie dokonują systematyzacji swoich badań i konstrukcji teoretycznych.
Działy badań:
- badające instytucje społeczne
- różne typy zbiorowości i grup ludzkich
- procesy społeczne
Te działy socjologii n-wa się socjologią szczegółową. Ich zadaniem jest systematyczny opis poszczególnych dziedzin i wyjaśnianie zachodzących w nim zjawisk. Natomiast socjologia ogólna na podst. materiałów, uogólnień, prawidłowości ustalonych w badaniach szczegółowych tworzy teorie obejmujące zespoły zjawisk występujących w społ. Jej zadaniem jest też ustalanie pojęć.
Dwie teorie o powszechnym zasięgu:
- struktur społ.
- rozwoju (zmian i regresji) 14. Koncepcje systemu społecznego i społeczeństwa globalnego System: zbiór jednostek, które pozostają w interakcjach:
1. systemy żywe : nie podlegają drugiemu prawu termodynamiki (entropia - zmniejszanie się różnic
potencjałów i organizacji na przestrzeni czasów). Tendencja do rosnącej złożoności organizacji (nie
podlegają entropii)
- ekosystem: procesy w nim zachodzące ? zmiany ekologiczne jednostki ? gatunki zwierzęce i
roślinne
- społeczeństwo:
? ewolucja kulturowa
? organizmy
- organizm:
? rozwój organiczny
? systemy fizjologiczne
- organy i tkanki:
? tkanki i komórki
- genotyp
? geny
Charakterystyka:
- sprzężenie zwrotne
- kreatywność (interakcje na pewnych szczeblach wytwarzają zjawiska, które nie występują na innych
szczeblach)
- stabilność i odporność na zmiany
- trwanie (reprodukcja) i adaptacja
System całościowy ? społeczeństwa lokalne:
- społeczność nadrzędna w stosunku do wszystkich grup i instytucji, która jest globalna, ogólna,
zorganizowana w państwie (społ. globalne to społ. narodowe)
- ludzkość - ogół ludzi mieszkających na ziemi
- społeczność oparta na pierwotnej umowie społ., autonomiczna w stosunku do państwa a przeciwstawiana
mu tylko w celach ahalitycznych. Jest to sopł. obywatelskie.
2. systemy nieżywe 15. Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego Pod koniec odrodzenia, po okresie odkryć geogr.: societas civilis przeciwstawiano societas naturalis.
Myśl oświeceniowa (Kant, Roseeau, Hegel, ośw. szkockie) ? społ. obywatelskie przeciwstawiono społ.
ludów pierwotnych. Społ. ob. to panowanie rozumu, pokój, bezpieczeństwo, nauka, bogactwo,
uspołecznienie, prywatność, dobroczynność.
Wg Hegla społ. obywatelskie to sfery upubliczniania się i poddawania prawu życia społ., przejawem społ. obywatelskiego jest organizacja rodzinna, potem powstaje państwo.
Połowa XIX w. ? produkcja, podział, konsumpcja.
Wg Marksa społ. obywatelskie jest oparte na ekonomii praktycznej.
A de Toqdeville - społ. ob. to zrzeszenia się ludzi w demokratyczne stowarzyszenia, które powstają i zanikają.
Obecnie ? społ. ob. składa się z jednostek, które są wolne i równe wobec państwa. Jest tp sfera, w której tworzą się konflikty, spory, mediacje i likwidacje tych sporów. Stosunki między jednostkami, grupami, klasami, które znajdują się poza wpływem władz. Społ. ob. było traktowane jako antypaństwo i społ. filozofów. 16. Typologie społeczeństw współczesnych Typologie współczesnych społeczeństw:
a)społeczeństwo narodowe
b)społeczeństwo globalne
c) społeczeństwa nordyckie (skandynawskie i holenderskie)
ekspansywny kapitalizm z wysokim poziomem regulacji konsumpcji, zacierający granice podziałów
klasowych słabo zarysowane podziały stratyfikacyjne
silnie uformowane klasy społeczne
wysoki poziom zatrudnienia
silny system państwowy
najwyższy na świecie poziom emancypacji kobiet
skrzyżowanie moralności protestanckiej z socjaldemokracją
d)społeczeństwo bezklasowe i nieegalitarne wg Ossowskiego (ZSRR)
e)społeczeństwo klasowe i egalitarne wg Ossowskiego (USA)
podział na klasy ze względu na własność prywatną
egalitarność to zrównanie w poziomie życia
f)społeczeństwo klasowe bardziej klasowe (USA)
niższa egalitarność niż w państwach skandynawskich
konkurencyjny typ społeczeństwa
dualizacja struktur społeczno - ekonomicznych, duża różnica między sektorem konkurencyjnym, a
zmonopolizowanym (większe bezpieczeństwo socjalne w sektorze publicznym)
zdolność do generowania dynamicznego rozowju nauki, technologii, produkcji masowej
zdolność do absorpcji imigrantów
wielkie zbiorowości podlegające deprywacji (czarni, hispanies)
wysoki stopień emancypacji kobiet
ulotność więzi społecznych (społeczeństwo podróżujące za pracą)
ustratyfikowane społeczeństwa zachodnie (Austria, Niemcy)
h)elitarne społeczeństwa klasowe (Francja, Niemcy)
wyższy poziom konfliktów społecznych i politycznych w porównaniu z punktem g), wyraźne różnice
społeczno - ekonomiczne np.: w dostępie do oświaty, wykluczenie społeczne specyficznych grup np.:
gastarbeitrów
i)dalekowschodnie społeczeństwa kapitalistyczne
płynne przejście od struktur przedkapitalistycznych do kapitalistycznych, silny interwencjonizm państwowy,
wysoki poziom autokratyzmu politycznego, silny kolektywizm, niski poziom praw obywatelskim jest to
społeczeństwo korporacyjne charakteryzujące się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego, zatrudnienia,
życia i konsumpcji, egalitarności, korupcją, systemem oświaty zdegradowanym do funkcji selekcji społecznej, dualizacją gospodarki między wielkie korporacje i resztę. 17. Makrostruktury społeczne Makrostruktura - układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się:
wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec
ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże.
Własności makrostruktur:
-samoistność - makrostruktura, to niezależny, zamknięty świat społeczny, w przeciwieństwie do
mikrostruktur, które nie są samoistne i egzystują w ramach makrostruktur
-samoreferencja - rozwój makrostruktur jest autonomiczny, odbywa się w pewnych zamkniętych ramach,
odgrodzonych od świata zewnętrznego, gdzie układem odniesienia jest struktura sama dla siebie
-samowystarczalność - w przeciwieństwie do mikrostruktur
Makrostruktury tworzą dla mikrostruktur kierunki i ramy rozwoju. Mogą ulegać destrukcji i dezintegracji w
wyniku negatywnego działania mikrostruktur
Przykłady mikrostruktur:
-do niedawna były nimi społeczeństwa narodowe, ale pod wpływem postępującego procesu globalizacji stały
się one mezostrukturami
-wg Gurwitcha to klasy społeczne są zamkniętymi światami, są całkowicie niekompatybilne między sobą;
Marks uważał, że klasy nie są makrostrukturami
-makrostrukturami mogą być np.: klasy, warstwy, stany, ruchy społeczne, etnosy, ludy, narody.
//
Pokolenia jako makrostruktury
Problematykę tą przedstawiali m.in. Manheim oraz Ossowska. Comte w XIX wieku wiązał proces
rozwoju społecznego z wymianą pokoleń (około 30-letni okres aktywności życiowej) - po pokoleniu
ojców, następuje pokolenie synów. Simmel twierdził, że solidarność oparta na podstwach
przynależności wiekowej stanowi podstwaę zachowania spójności społecznej (podziały na pokolenia
są ważniejsze niż podziały polityczne czy klasowe). Ortega-y-gasset wyróżniał w każdym
społeczeństwie 4 pokolenia:
pokolenie odchodzące, utożsamiane z istniejącym stanem rzeczy
- pokolenie sprawujące władzę - uzurpuje sobie prawo do wpływania do rzeczywistości
- pokolenie kontestatorów - poszukuje dla siebie miejsca, wstępuje w obieg wymiany właddzy
- pokolenie młodych - poszukuje własnej tożsamości, mające pretensje do otaczającej formy społ.
przekonanie że wszyscy ludzie należą do jakiegoś pokolenia.
W socjologii jednak dominuje koncepcja, że nie wszystkim rocznikom dane jest uczestniczyć w
jakimś pokoleniu.
Manheim wyróżnił 3 warstwy problemowe w pokoleniu:
- kwestia pokoleniowej lokalizacji (przynależność do grupy wiekowej i związana z nią wspólnota
doświadczeń) - pokolenie ma tu wiele wspólnego z klasą społeczną
- pokolenie jako aktualność (pokolenie jako aktor społeczny który pokazuje swój potencjał w
rzeczywistych sytuacjach i konfliktach społecznych)
- pokolenie jako jednostka życia społecznego - wszystkie podmioty, które podzielają obowiązujące
postawy 18. Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie Pojęcie i budowa społeczeństwa - mikrostruktura i makrostruktura
Pojęcie społeczeństwa w zależności od kontekstu najczęściej oznacza:
1. Rodzaj szerokiej czy nawet najszerszej zbiorowości terytorialnej
2. Szerokie zbiorowości powiązane specjalnymi typami stosunków
3. Ogół instytucji i urządzeń zapewniających jednostkom wspólne zaspokajanie potrzeb i uregulowane
współżycie, tworzenie i rozwój kultury
4. Postać egzystencji człowieka
5. Forma życia zbiorowego poza organizacją państwową
Uwzględniając powyższy podział pojecie społeczeństwa można zawęzić do trzech koncepcji:
1. Empirycznej - ukazującą społeczeństwa konkretne
2. Konceptualistycznej - przedstawia społeczeństwa ujęte modelowo
3. Filozoficznej - społeczeństwo traktuje jako środowisko i kategorię istnienia człowieka
Struktura społeczna - dzielimy na: - mikrostrukturę; - makrostrukturę
Mikrostruktura - ułożenie jednostek, ich ról i stosunków w funkcjonalną całość (małe grupy, opis grupy i
inne małe zbiorowości) Makrostruktura - całość porządkująca wielkie i największe elementy
społeczeństwa globalnego (wielkie zbiorowości, klasy, kategorie zawodów, grupy polityczne| 19. Przechodzenie między poziomami analizy makro- i mikrostrukturalnej J. Szmatka - socjologiczna struktura.
To co robimy w badaniach socjologicznych to przechodzenie z mikro do makro. Obserujemy
interakcje między ludźmi, które przebiegaja według pewnych wzorów. Makro struktury tworzą
zewn ramy dla mikrostruktur. Makrostruktury stanowią odniesienie do konformizmu ludzi.
Mikrostruktury w stosunku do makrostruktur weryfikują je. Są czynnikiem zmiany i destrukcji
makrostruktur społecznych. 20. Ogólny system działania i system społeczny u Parsonsa System społeczny wg Parsonsa:
Istnieje nieskończona liczba systemów społecznych - może to być partia, rodzina, kolektyw pracowniczy, a
nawet para. Każdy system działa w obrębie 4 wzajemnie warunkujących się podsystemów:
-podsystem organizmu
-podsystem osobowości
-podsystem kultury
-podsystem społeczny
W obrębie każdego systemu wyróżniamy też 4 ogólne systemy działania:
- skierowane na zewnątrz i instrumentalne: adaptacja (system organizmu)
- skierowane na zewnątrz i konsumpcyjne: osiąganie celu (system osobowości)
- skierowane do wewnątrz i instrumentalne: kultywowanie wzorów (system kultury)
- skierowane do wewnątrz i konsumpcyjne: integracja (system społeczny)
Systemy społeczne realizują imperatywy funkcjonalne w różnych wymiarach. Każdy system, który trwa musi realizować imperatywy funkcjonalne, spełniające potrzeby 4 podsystemów, bez ich realizacji system
nie mógłby istnieć. Systemy społeczne są otwarte - następuje między nimi wymiana; są inkluzywne -
większe zawierają w sobie mniejsze; Parsons analizuje systemy społeczne na 3 płaszczyznach:|
- rozwojowej (koncepcja powszechników kulturowych)
-porównawczej - analizuje 2 systemy społeczne znajdujące się w jednym czasie fizycznym, ale różniące
się czasem strukturalnym (stopniem rozwoju)
-wewnętrznej - szczególne znaczenie ma tu fakt, że wszystkie podsystemy są ze sobą powiązane i
wzajemnie się warunkują
Charakterystyka jednostki funkcjonującej w obrębie systemu:
Parsons ujmuje jednostkę przedmiotowo. Osoba jest aktorem działającym w narzuconej jej przez
społeczeństwo roli społecznej. Jednostka spostrzega wybiórczo otoczenie społeczne, zauważa te elementy
które mają dla niej znaczenie . W działaniu kieruje się motywacjami, postawami, wcześniejszymi
doświadczeniami. 21. Powszechniki ewolucyjne Parsonsa Ewolucja wg Parsonsa to podnoszenie zdolności adaptacyjnych społeczeństwa dzięki procesom
dyferencjacji czyli wyodrębniania się w społeczeństwie coraz to nowych grup i ról, oraz integracji
czyli wytwarzaniu się adekwatnych środków kontroli społecznej. Parsons wyróżnił 3 fazy ewolucji -
społeczeństwo pierwotne, przejściowe i nowoczesne. Oznacza to, że systemy można badać na
płaszczyźnie rozwojowej.
Parsons stworzył koncepcję powszechników ewolucyjnych (elementy podlegające zmianom, ale
takie, które zawsze istnieją):
- stratyfikacja
- system kulturalnych uzasadnień
- organizacja biurokratyczna
- system pieniężny i rynkowy
- zgeneralizowany i uniwersalny system prawny
- stowarzyszenia demokratyczne 22. Systemy-światy I. Wallersteina Koncepcja "systemów - światów" I.Wallersteina i współpracowników
Wg Wallersteina w historii ludzkości istnieją 3 rodzaje systemów społecznych:
-mini-systemy społeczne - mało rozległe, zwykle nie więcej niż 6 pokoleń, duża homogeniczność (np.:
społeczności plemienne)
-imperia światowe - rozległe struktury polityczne, różnorodna kultura, zewnętrzna kontrola nad
wewnętrznymi strukturami np.: przez ekstrakcję (wyciąganie) nadwyżki ekonomicznej; istniały do niedawna
np. ZSRR
- gospodarki światowe - rozległe i nierównomierne łańcuchy produkcji i podziału dóbr, rozczłonkowane
przez różne systemy polityczne, nadwyżka rozdzielana wg faktycznych monopoli osiąganych na rynku.
W systemie gospodarek światowych istnieją 3 kategorie podsystemów:
- społeczeństwa centralne tzw. trzon - jest to centrum systemu światowego (np.: USA), hegemoni, którzy
narzucają innym swoje interesy
- półperyferie - społeczeństwa które nie dysponują ekonomią skali (są za małe by mogły wywierać wpływ),
są mało autonomiczne
-peryferie - obszary uzależnione od funkcjonowania ośrodków centralnych (gospodarczo, politycznie,
militarnie, kulturowo), są to eksporterzy surowców, wyzyskiwane przez państwa centralne, nadwyżki
produkcji wywłaszczane przez centrum - np.: Ameryka Łacińska,
- obszary zewnętrzne (kraje czarnej Afryki).
Awansujące peryferie i zdegradowany trzon są eksploatowane przez centrum i eksploatują peryferie. 23. Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne Społeczeństwo tradycyjne (przedkapitalistyczne) charakteryzuje się:
- przewaga w strukturze produkcyjnej obszarów nierozwiniętych wielka liczba chłopskich gospodarstw
rodzinnych objętych przez stosunki przedkapitalistyczne, - oddziaływanie metropolii na peryferie -
rozkładanie gospodarki tradycyjnej i hamowanie rozwoju kapitalizmu
2 typy społeczeństw tradycyjnych:
- wschodni - przeważające potrzeby odczuwane społecznie miały charakter społeczny; istotna jest jakość
życia, która zależy nie tylko od produkcji i konsumpcji, ale i od przynależności społecznej, prestiżu
związanego z przynależnością do określonego segmentu społecznego; refleksyjność religijna (buddyzm) -
odpowiadają mu wzorce zachowań gospodarczych - produkuje się, aby zaspokoić konkretne potrzeby,
nadwyżki zużywa się w formach rytualnych (np.: budowa świątyni)
- zachodni - przeważające potrzeby społeczne miały charakter gospodarczy; wzorzec akumulacyjny -
działalność gospodarcza nastawiona jest na osiąganie nadwyżki pozwalającej na rozszerzenie produkcji.
Zmiana społeczna jest stałym elementem życia społecznego. Zmiana społeczna to istotna zmiana wzorców
kulturowy i struktury społecznej, które znajduja odbicie w zachowaniach społecznych. W rezulatacie zmian
społecznych wiele społeczeństw świata uważa się za nowoczesne. Nowoczesność wiąże się ze strukturą
organizacji społecznej i życia społecznego, co z kolei łączy się z uprzemysłowieniem, a podstawową zasadą
działąnia społ staje się wydajność. 24. Społeczeństwo przemysłowe i poprzemysłowe Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe
Społeczeństwo pierwotne (plemienne):
- stosunkowo małe
- byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp.
- technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej
- podział ról społecznych ze względu na płeć
- wysoka pozycja ludzi starych
- kultura przedpiśmienna - ustny i bezpośredni przekaz tradycji
Społeczeństwo przedprzemysłowe (feudalne, tradycyjne):
- istniały od średniowiecza do II poł. XIX wieku w Europie i Azji,
- byt materialny opierał się na rolnictwie (2/3 ludzi)
- technika oparta na pracy manualnej ludzi, sile pociągowej zwierząt oraz na odnawialnych źródłach
energii,
- struktura demograficzna - dominowały małe rolnicze wioski, siedziby właścicieli oraz przedprzemysłowe
miasteczka
- silna odrębność między wsią (rolnictwo), a miastem (rzemiosło, handel, życie religijne, umysłowe,
administracja)
- silne zróżnicowanie społeczne - podział na stany do których przynależność jest prawnie uregulowana
- elitarna kultura piśmienna
Społeczeństwo przemysłowe (nowoczesne, kapitalistyczne, industrialne)
- ukształtowało się w Europie w XIX wieku i rozwinęło się na początku XXw.
- związane z rewolucją przemysłową
- technika produkcji dóbr i usług oparta na pracy uprzedmiotowionej (maszyny i urządzenia) oraz
źródłach energii (ropa, węgiel itd.)
- powstanie milionowych aglomeracji miejskich
- zmiana struktury zawodowej społeczeństwa, utrata dominacji przez chłopów na rzecz robotników
- duża mobilność horyzontalna (ze wsi do miast)
- społeczeństwo jest miejskie w sensie demograficznym i społeczno - kulturowym
- w kulturze standaryzacja wyrobów, sformalizowanie wzorów zachowań, racjonalizacja ludzkich działań,
umasowienie kultury (rola mediów), uniformizacja postępowania
Społeczeństwo poprzemysłowe (postindustrialne) (koncepcja Bella)
- technika produkcji dóbr i usług oparta na automatyzacji, mechanizacji, komputeryzacji, rola człowieka
ograniczona do uruchamiania urządzeń i ich kontroli; źródła energii - gaz, prąd (z elektrownii
jądrowych)|
- podstawą jest produkcja i zdobywanie informacji wspomaganych przez technologię
- wzrost zatrudnienia w sektorze 3 (usługowym) - ponad 50% ludzi
- społeczeństwo wielkomiejskie, urbanizacja, zanik podziału na miasto i wieś
- krytyka industrializmu, ruchy ekologiczne
Jest to społeczeństwo masowe w sensie:
- ekonomicznym - wytwarzanie dóbr i usług zdominowane jest przez wielkie korporacje, które
wytwarzają produkt w ogromnych ilościach
- społecznym - ludzka aktywność przejawia się w działaniach w dużych skupiskach np. hale fabryczne
- powstawanie eksterytorialnych ośrodków twórczości kulturalnej (ponad podziałami) - tworzą wartości
kultury dla całych mas ludności, rozprowadzane wśród milionów za pomocą mass mediów|
/?/ Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm.
- zmiana form własności, skupienie i utrwalenie własności prywatnej, zmiana warunków produkcji
materialnej
- spadek zatrudnienia w przemyśle, wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Niepełnowymiarowy czas
pracy, zatrudnienie na zlecenia
- zatrudnienie w sektorze usług przekracza niekiedy 50%, z dużym udziałem kobiet
- odchodzenie drobnej prywatnej własności
Postindustrializm - stadium bardzo zaawansowanego rozwoju socjoekonomicznego społeczeństwa
charakteryzujące się znacznie wyższym poziomem struktury i rozbudowaniem rynku usług niż w
społeczeństwie przemysłowym, odmasowieniem środków przekazu, rezygnacją z długoseryjnej produkcji
masowej, rozrostem sieci telekomunikacyjnej, kontrolowaniem biurokracji przez menadżerów,
konwergencją systemów społeczno - ekonomicznych, dużą stabilnością, pluralizmem, wyciszeniem
konfliktów ideologicznych i normatywnym konsensusem. 25. Modernizacja społeczna Modernizacja społeczna -to przejście od społeczeństwa tradycyjnego (przedkapitalistycznego) do
nowoczesnego (kapitalistycznego) industrialnego lub postindustrialnego, polega na uruchomieniu
mechanizmów racjonalizacji działalności gospodarczej
dominacja oparta jest na sile materialnej wyraźne struktury klasowe i wyraźna przynależność do nich.
Na modernizację składają się następujące powiązane ze sobą procesy zachodzące wg Smelsera:
w technologii - przejście od technik prostych i tradycyjnych do wykorzystania wiedzy naukowej; w
rolnictwie - od gospodarki naturalnej do masowej produkcji płodów rolnych ; w przemyśle - zastąpienie
siły ludzkiej i zwierzęcej, pracą ludzi przy napędzanych energią maszynach (industrializacja); w układach
ekologicznych migracje wewnętrzne ze wsi do miast.
Wyżej wymienione procesy wywierają wpływ na strukturę społeczną. Następuje dyferencjacja strukturalna,
czyli powstawanie wyspecjalizowanych i autonomicznych jednostek społecznych np.:
- funkcje oświatowe od rodziny przejmuje szkoła;
- produkcja rodzinna zastępowana jest przez fabryczną;
- wymiana oparta na zasadach nieekonomicznych zastępowana jest przez rynek;
- mniejsze znaczenie niż w społeczeństwach tradycyjnych przypisuje się do pozycji społecznej;
- integracja - rosnącemu podziałowi pracy towarzyszy rozwój mechanizmów harmonizujących i
utrwalających interakcje jednostek o zróżnicowanych interesach
- zaburzenia społeczne - niszczone są tradycyjne sposoby działania, wzory, normy, wartości, co
powoduje anomię 26. Rozwój społeczny. Koncepcja tzw. rozwoju opacznego (maldevelopment) Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego
Mallman - koncepcja rozwoju opacznego
Rozwój opaczny to kumulacja kilku podstawowych ubóstw, bied (deficytów):
- środków egzystencji (brak równowagi między produkcją, a dystrybucją dóbr podstawowych)
- wchodzenie w stosunki społeczne (Deficyt miłości - deficyt jako złożony układ czynników kulturalnych i
osobowości, powstający w wskutek ucisku jednej grupy nad drugą, lekceważącego podejścia do
środowiska naturalnego - powstawanie warunków, w których trudno jest zaspokoić potrzebę miłości.
Deficyt uczestnictwa - większość ludzi nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą, nie
mają oni wystarczającej autonomii potrzebnej do nadawania znaczenia decyzji; rośnie zjawisko alienacji
ludzi)
rozumienie (zła jakość edukacji i zła dystrybucja edukacji)
znaczenie sensu (występuje w społeczeństwach bogatych i biednych, ludzie nie rozumieją sensu własnych
działań)
J.Danecki - koncepcja rozwoju opacznego
Rozczłonkowanie ludzkości na 2 bieguny, na których występuje kumulacja:
- wyczucia, zniewolenia, przymusu, wykorzystywania sił psychofizycznych w walce o codzienną
egzystencję
- koncentracja wyrafinowanych, perwersyjnych form komfortu, wyspowy charakter dobrobytu otoczony
morzem ubóstwa, wynikających z konsumpcji dóbr materialnych.
Arsenały broni - konwencjonalne i niekonwencjonalne (także ekonomiczne, socjotechniczne, informacyjne)
- wykorzystywanie ich jako narzędzi gnębienia
Niszczenie środowiska - zagrożenie katastrofą ekologiczną, rosnący eksport brudnych technologii i
odpadków cywilizacyjnych
Przerastanie instytucji publicznych przez struktury mafijne, terroryzm (stosuje się je też jako narzędzie
polityczne)
Podporządkowanie polityki wewnętrznej potrzebom kapitału międzynarodowego - wykorzystywanie w tym
celu dążeń wolnościowych.
Tyrania międzynarodowego rynku towarów prowadząca do likwidacji lokalnych gospodarek ekonomicznych,
które wykorzystują lokalne technologie i zasoby miejscowe.
Wymuszanie i hamowanie postaw konkurencyjnych i agresywnych kosztem postaw symbiotycznych.
Aspiracje kosmopolitycznych elit do dominacji w monolitycznym porządku światowym.
/?/ Koncepcja rozwoju zrównoważonego utworzona przez ONZ:
Rozwój dobrego społeczeństwa (Galtung):
jest to społeczeństwo globalne
spełnia warunki 4 kategorii ładu społecznego wg Ossowskiego (wysoki poziom zorganizowania, przy
jednoczesnej interferencji wielu ośrodków kierowniczych)
oparte na przyjmowaniu wspólnych standardów, kultury, praw i obowiązków ludzi
wygaszenie antagonizmów wynikających z dwóch przeciwstawnych interesów - wspólny stan dostosowania
prawa
Grupa Wallensteina i Galtunga uważa, że dobre społeczeństwo już się rozwija (współcześnie), choć
przechodzi fazy degradacji i wzrostu. 27. Życie społeczne i jego uwarunkowania Pojęcie i przejawy życia społecznego
Życie społeczne - ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości
przebywających na odpowiednio wyodrębnionej przestrzeni
Tak pojmowane życie społeczne ma szeroki zakres i odnosi się nie tylko do świta ludzkiego, ale również do
świata roślinnego i zwierzęcego.
Życie społeczne ludzi różni się od życia społecznego roślin i zwierząt głównie tym, że opiera się na więzi
społecznej, czyli względnie trwałych zależnościach i stosunkach.
Podstawy życia społecznego:1 Przyrodnicze 2 Ekonomiczne (gospodarcze) 3 Kulturalne
1 Przyrodnicze podstawy życia społecznego Obejmują one czynniki dotyczące samego człowieka jako istoty biologicznej, jego środowiska geograficznego i struktury ludności Możemy wyróżnić następujące
podstawy: a)biologiczne - w życiu społecznym człowieka najważniejsze są takie cechy jego organizmu
jak:-wyprostowana postawa -wzrok skierowany na przód -duży mózg i złożony system nerwowy -złożony
mechanizm głosowy -długa zależność dziecka od rodziców -popędy i potrzeby -trwałość popędu
seksualnego
b) geograficzne - te czynniki wyznaczają dynamikę i kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego kraju.
Mają bezpośredni wpływ na kształt struktury zawodowej i na różne procesy zachodzące w społeczeństwie
- klimat
- ukształtowanie terenu
- rodzaj gleby i roślinności
- świat zwierzęcy
- rzeki
- eksploatowane bogactwa naturalne
c)demograficzne - czynniki te warunkują odpowiednie zjawiska i procesy społeczne zachodzące w
społeczeństwie, np. kulturowe, gospodarcze, polityczne, itp.
- gęstość zaludnienia
- płeć
- wiek
- płodność
- przyrost naturalny
- przeciętna długość życia
- zdrowotność
2) Ekonomiczne podstawy życia społecznego. Składają się na nie: -sposoby użytkowania
zasobów środowiska geograficznego; -narzędzia i maszyny; -organizacja pracy; -ważna jest
forma własności środków produkcji Są to siły wytwórcze Na proces produkcji składa się: -
praca- podmiot -zespół narzędzi.
Znajomość zagadnień ekonomicznych jest niezbędna do zrozumienia typowych zjawisk i procesów
społecznych jakie zachodzą w społeczeństwie, czyli procesów demograficznych, kulturowych,
militarnych, religijnych, itp.
3) Kulturowe podstawy życia społecznego Kultura stanowi ogół dóbr dających się podzielić na klasy
- rzeczy
- znaki
- zachowania
Wpływ kultury na życie społeczne - mechanizmy wpływu:
1. Socjalizacja i kształtowanie osobowości jednostki - "Człowiek staje się ludzkim poprzez wychowanie i
kulturę - człowiek nie rodzi się ludzkim"
2. Ustanawianie systemów wartości i kryteriów je określających.
3. Ustalanie wzorców zachowania i postępowania
4. Konstruowanie modeli (ideałów) zachowań, instytucji i systemów
Ideał - to taki wzorzec wysoko usytuowany, że z góry zakładamy, że go nie osiągniemy - samo
dążenie jest już wartością
Kultura masowa - zespół treści rozpowszechnianych za pośrednictwem środków masowego
komunikowania, nazwanych też mass mediami.
Kulturę tą charakteryzuje pośrednia droga przekazywania treści, koncentracja źródeł przekazu,
eksterytorialność oraz bardzo liczna i zróżnicowana masa odbiorców.
Publiczność kultury masowej nazywamy pośrednią - bo powstaje za pośrednictwem prasy, radia i
telewizji a nie drogą fizycznego kontaktu.
Rozwój kultury masowej zależy od 3 czynników:
- skali idustrializacji i urbanizacji
- wyposażenia technicznego
- od warunków społeczno - ekonomicznych 28. Człowiek jako istota społeczna Przychodzimy na świat jako potencjalne istoty społeczne. Po urodzeniu i przez kilka kolejnych lat jesteśmy całkowicie bezradni i zależni od innych, którzy zaspokajają nasze podstawowe potrzeby biologiczne. Dojrzała istota ludzka jest rezultatem nieprzerwanego procesu społecznej interakcji, który pozwoli jej rozwinąć tożsamość, przekonania i wiele umiejętności niezbędnych do aktywnego udziału w społeczeństwie. Jest to proces socjalizacji. Przekształca on organizm biologiczny w funkcjonującą istotę społeczną, w aktywnego członka społeczeństwa.
Istnieją dwa stanowiska:
- nasza tożsamość i zachowanie są zdeterminowane przez dziedziczność biologiczną
- doświadczenie społeczne.
Przeciwstawia się naturę wychowaniu.
NATURA
Po stronie natury opowiadają się instynktywiści, którzy twierdzą, że ludzkie zachowanie jest wynikiem działania instynktów, czyli wrodzonych niezmiennych, genetycznie zaprogramowanych wzorów działań, które są wspólne całemu gatunkowi i nie podlegają różnicowaniu ze względu na doświadczenia jednostki (np. instynkt agresji, afiliacji).
Przez naturę ludzką rozumie się zespół trwałych zdolności i sił motywacyjnych, działających w organizmie ludzkim i zmuszających go do zaspokojenia nie tylko potrzeb biologicznych, lecz także do aktywnego przystosowania do środowiska społecznego i kulturalnego, zdolności do tworzenia wartości społecznych i kulturalnych.
WYCHOWANIE
Dziedzictwo biologiczne (natura) jest w ogóle nie istotne i nasze zachowanie jest determinowane wyłącznie przez świat społeczny i wychowanie.
Obecnie twierdzi się, że zarówno natura jak i wychowanie przyczyniają się do rozwoju jednostki. Nie biologiczna natura, nie zespoły wrodzonych instynktów ani nawet wrodzona struktura ludzkiej psychiki jest podstawą jednolitości ludzkich zachowań, lecz trwałe podobieństwo małych grup, w których przebiega socjalizacja.
Osobowość człowieka jest wytworem społ. jest przejawem kultury. Człowiek jest istotą społeczną ukształtowaną przez kulturę w procesie socjalizacji.
Istnieją przypadki dzieci wychowywanych przez zwierzęta, które zachowywały się jak one. Są też przypadki dzieci wychowywanych w izolacji, które nie nauczyły się mówić, chodzić, zachowywać czystości. Były apatyczne, obojętne. Dzieci z sierocińców są też społecznie i emocjonalnie opóźnione w porównaniu z rówieśnikami wychowywanymi w domu.
Arystoteles: "Człowiek istotą społeczną"
"Człowiek żyje we wspólnocie" 29. Osobowość społeczna człowieka i jej elementy Osobowość społeczna człowieka to zinternalizowana kultura, dynamiczna organizacja idei, postaw, nawyków nadbudowanych nad naturą biologiczną (Szczepański).
Zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech ....... i społ. i kształtowany przez wpływ kultury i struktury zbiorowości, w których jednostka została wyobcowana i w których uczestniczy.
Elementy składowe:
1. Biogenne: są przekazywane dziedzicznie wyposażeniem biologicznym (własności anatomiczne, wzrost,
budowa organizmu, jego właściwości fizjologiczne, działalność gruczołów).
2. Psychogenne: wyposażenie psychiczne człowieka (pamięć, wola, wyobraźnia, uczucia, inteligencja,
spostrzegawczość, temperament, zamiłowania, charakter).
3. Socjogenne: * kulturowy ideał osobowości
* role społeczne
* jaźń subiektywna
* jaźń odzwierciedlona 30. Kulturowy ideał osobowości a osobowość podstawowa Wg Szczepańskiego kulturowy ideał osobowości jest swoistym ideałem wychowawczym, zestawieniem wzorów do naśladowania. Kult ideał osobowy nie jest koncepcją osobowości podstawowej - charakteru społecznego (czyli charakteru narodowego).
Charakter narodowy
- Typ osobowości występujący statystycznie najczęściej (jako średnia modalna)
- Zespół wspólnych cech występujących u jednostek w dużych zbiorowościach
- Cechy osobowości ludzi żyjących w danym społeczeństwie, które najpełniej wyrażają istotne wartości
kultury (zbliżone do pojmowania typu idealnego M. Webera)
Kulturowy ideał osobowości to też wzór społeczny (przeciętny, idealny (pozytywny), negatywny). Wzór społeczny wg Szczurkiewicza to zespół norm określających właściwości, jakie należy wykazywać i zachowań, które należy realizować ze względu na naszą przynależność do zbiorowości społecznej.
- fizyczny
- stopy życiowej
- zainteresowań kulturalnych
- wykonywania funkcji zawodowych
- zachowań społecznych
Kardiner - osobowość podstawowa - zespół cech osobowości wspólnych wszystkim członkom danego społeczeństwa, lecz nie występujących w innych społeczeństwach. 31. Koncepcje jaźni Jaźnie społeczne są to sposoby przewidywania samego siebie, identyfikacja własnej tożsamości.
Podgórecki wyróżnia 4 rodzaje jaźni:
1. Pierwiastkowa (osobisty, wewnętrzny pogląd na siebie samego)
2. Fasadowa - identyfikacja naszej tożsamości dla innych (to, co reklamujemy, prezentujemy dla innych)
* samochwalstwo
* tytułomania
* bycie modnym
* powoływanie się na znajomości
3. Odzwierciedlona (elementy opisowe naszej osoby składające się na oczekiwane przez nas wyobrażenie
nas przez innych)
4. Subiektywizowana (suma wiedzy, mądrości, doświadczenia, które jednostka zdobyła w procesie
socjalizacji i dalszego rozwoju osobniczego. Globalna ocena nas samych zobiektywizowane spojrzenie
na siebie samego)
Ideał wychowawczy - poszczególne poziomy jaźni są ze sobą zintegrowane.
Zjawisko kompensowania - niedostatki na jednym poziomie są uzupełniane przez naddatki na innym poziomie (pozytywna dezintegracja osobowości).
Szczepański:
- jaźń subiektywna: subiektywne wyobrażenie o naszej wewnętrznej istocie, .......... organizujący
wszystkie powstałe ................ naszej osobowości
- jaźń odzwierciedlona: zespół wyobrażeń, jaki każdy z nas wytwarza sobie na podstawie ocen otoczenia,
tego co sami sobie wyobrażamy, że inni sądzą o nas. Te dwa ........ są wewnętrznymi regulatorami
dążenia do realizacji kulturowego ideału osobowości i do realizacji ról społecznych. 32. Typologie osobowości Hipokratesa ze względu na temperament:
* sangwinik
* melancholik
* choleryk
* flegmatyk
Krefschmera ze względu na budowę ciała:
* pyknik (grubasek, życzliwy, łagodny)
* asjenik (kościsty, mało życzliwy)
* atletyk (dobrze zbudowany, zróżnicowany psychicznie)
* dysplastyk (niekształtny, anomalie w zachowaniu)
Drugi rodzaj klasyfikacji to typologia psychologiczna
Spranger:
1. Człowiek teoretyczny, szukający ogólnych teorii wyjaśniających świat,
2. Człowiek ekonomiczny zainteresowany dążeniem do bogactwa i zdobywaniem dóbr materialnych
3. Człowiek estetyczny zainteresowany dążeniem do piękna, jego przejawami
4. Człowiek społeczny zainteresowany dążeniem do niesienia pomocy ludziom znajdującym się w
potrzebie lub nieszczęściu
5. Człowiek polityczny dążący do władzy i dominowania nad innymi
6. Człowiek religijny dążący do poznania Boga, mistyk i misjonarz.
Jung:
- introwertyk
- ekstrawertyk
Szczepański:
- twórczy
- przeciętni
- aktywni negatywnie
- osoby zdane na pomoc i opiekę innych
SOCJOLOGICZNE:
Znaniecki ze względu na typ środowiska wychowawczego (krąg wychowawczy)
1. Ludzie pracy (osobowość ukształtowana przez kręgi pracy - gosp. chłopskie, warsztat rzemieślniczy,
fabryka, zakład, tacy ludzie nie oglądają się na innych)
2. Ludzie dobrze wychowani (kręgi wychowawcze, instytucje upowszechniające ideały wychowawcze -
szkoła, tacy ludzie zabiegają o pozytywną ocenę)
3. Ludzie zabawy (kręgi zabawy, grupy zabawowe, rówieśnicze)
4. Zboczeńcy społeczni (dewianci, margines społeczny, nonkonformiści).
Ludzie dobrzy i mądrzy (nowy typ normalności społecznej, oparty nie tylko na zachowaniu podporządkowaniu się do oistniejącego systemu kulturalnego lecz tworzeniu nowego). 33. Role społeczne Przedmiotem zainteresowań socjologów jest osobnik ludzki ujęty w całokształcie swoich ról społecznych poprzez pryzmat wzorów i stereotypów w całej swojej konkretnej osobowości społecznej jaka się w nim ukształtowała.
Rola społeczna (Szczepański) - stały wewnętrznie spójny system zachowań, będący reakcjami na zachowania innych ludzi, które przebiegają według mniej lub bardziej wyraźnie ustalonego wzoru, przyjętego w danej grupie, czasem prawnie uregulowanego (sformalizowanego), który oznacza zbiór praw i obowiązków, przywilejów i powinności. Realizacja obowiązków i powinności to pełnienie roli wynikającej z przynleżności (dobrowolnej lub przymusowej) do zbiorowości społecznej.
Zakres realizacji każdej roli społecznej uwarunkowany jest przez:
* właściwości anatomiczno-psychologiczne jednostki
* wzór osobowy (określa zespół cech idealnych, jakie jednostka wykonująca daną rolę powinna
okazywać oraz zespół idealnych sposobów zachowania)
* sposób zdefiniowania ich przez jej nosiciela i resztę zbiorowości
* strukturę i organizację zbiorowości i sankcje pozytywne i negatywne, jakimi dysponuje zbiorowość
w stosunku do jednostki
* identyfikację jednostki z grupą
Istnieją role postulowane i pełnione. Jesteśmy nosicielami wielu ról społecznych.
+ ew. materiały z regulacji zach. 34. Postawy społeczne ? w socjalizacji behawiorystycznej (nauka o zachowaniu) - postawa to struktura ukryta integrująca
różne zachowania człowieka (konstrukt. badacza) - Lazarsfeld, Saufer
? postawy odnoszą się do trwałych systemów zachowań, motywów tych zachowań, które wyrażają
dyspozycję, gotowość jednostki do reagowania w określony sposób na pewne obiekty, którymi mogą
być przedmioty materialne i idealne (postawa to pochodna do osobowości)
? Mikka - względnie trwały stosunek emocjonalny lub oceniający do przedmiotu, bądź dyspozycja,
podatność do występowania takiego stosunku wyrażająca się w kategoriach pozytywnych, negatywnych
lub naturalnych. (Postawa to część osobowości człowieka).
Postawy wyrażają się werbalnie lub zachowaniowo
Postawa składa się z trzech elementów:
1. Poznawczy (nasza wiedza o przedmiocie, przekonania, przypuszczenia wątpliwości)
2. Emocjonalny (uczucia moralne, estetyczne, religijne, które jednostka przejawia w pewnych sytuacjach
i zachowaniach. Z ocenami zazębiają się motywy - pragnienia, aspiracje, życzenia)
3. Zachowaniowy (czynności, które podejmujemy w stosunku do pewnego przedmiotu)
Parsons: * poznawczy
* oceniający
* ..................... (to, co jest w postawie em. i zach. popycha nas do działania).
Postawa daje się opisać przez:
- treść przedmiotową (to czego dotyczy)
- zakres (zasięg, liczba przedmiotów postawy)
- kierunek (poz., neutr, neg.)
- siła
- złożoność (obecność wszystkich 3 składników)
- zwartość
- trwałość (czy ulega zmianie czy nie)
Siła postawy jest większa gdy postawa jest wyraźniej ukierunkowana.
Klasyfikacja:
- pozytywne i negatywne
- ogólne i specyficzne
- publiczne i prywatne
- indywidualne i zbiorowe
- personalne (odnoszą się do osób ? intrapersonalne do siebie samych i interpersonalne), rzeczowe
(dotyczą przedmiotów materialnych i innych elementów kultury materialnej) i ideowe (odnoszą się
do instytucji, norm społecznych, doktryn filozoficznych, moralnych i naukowych światopoglądów)
Szczególny przypadek postaw personalnych to stereotypy STEREOTYPY:
Obraz, wizerunek, ale zaślepiony, którego przedmiotem jest jakiś fakt, zjawisko społeczne (głównie kategorie społeczne ludzi). Zbitka pojęciowa, klisza.
Pojęcie stereotypu wprowadził Lippman badacz opinii publicznej ("Opinia publiczna"). Ludzie postrzegają rzeczywistość społeczną poprzez pryzmat stereotypów jakie żywią. Uzgadnianie, uspójnianie elementów - nie można na coś patrzeć pozytywnie i negatywnie zarazem.
Istnieją autostereotypy (................ wizerunki, które mamy o nas samych) i heterostereotypy (stereotypy, które tworzą o nas innych).
Stereotypy są interesujące ponieważ:
* stereotyp jest obrazem cząstkowym, jednostkowym, fikcją pojęciową, która nie odzwierciedla
adekwatnie jakiegoś faktu. Stereotyp jest zawsze fałszywy, kłamliwy
* stereotyp jest czyimś dziełem, dziełem społeczności, który należy do jej kultury. 35. Postawy społeczne a zachowania Zachowanie jest to jedno z podstawowych pojęć psychologii, ale duże znaczenie ma także w socjologii. Postawy społeczne łączą się z zachowaniami.
W socjologii behawiorystycznej (nauka o zachowaniu) postawa jest to struktura ukryta integrująca różne zachowania człowieka (konstrukt. badawcza) - Lazarsfeld, Saufer.
Postawy oprócz tego, że wyrażają się werbalnie, wyrażają się też zachowaniowo.
Jednym z elementów postawy społecznej to element zachowaniowy (czynności, które podejmujemy w stosunku do pewnego przedmiotu). 36. Pozycja i status społeczny jednostki Pozycja społeczna jednostki w grupie czy społeczności (status społeczny jednostki, to układ stosunków jednostki do innych członków tego zbioru. Są to stosunki formalne i nieformalne i określają miejsce jednostki w grupie.
Jest to pewne miejsce w strukturze społecznej, pewna "przestrzeń" społeczna, wyznaczona przez układ norm i wartości, której towarzyszą społecznie formułowane oczekiwania, wymogi, funkcje, przywileje. Każdej pozycji jest przypisana rola społeczna, każda też pozostaje w ścisłym związku ze statusem społecznym jednostki (ew. grupy)
Status społeczny jednostki określa i opisuje pewną społeczną wartość, która jest przypisana do danej pozycji społecznej lub do konkretniej osoby i która wyznacza zakres wielkości prestiżu, szacunku i autorytetu należnego danej jednostce lub poz. zajmowanej przez jednostkę. Status społeczny jest jednym z podstawowych czynników społecznego umiejscawiania jednostki w hierarchicznych strukturach społecznych (status formalny, osiągnięty (własne zasługi), przypisany (wiek pochodzenie rasowe, etniczne)). 37. Proces socjalizacji Socjalizacja jest to proces, w którym poprzez swoje doświadczenia jednostka nabywa zachowań ludzkich. Z drugiej strony jednostka uczy się funkcjonowania w kulturze. Jest to proces kształtowania się osobowości ludzkiej i z drugiej strony - relacja ze społeczeństwem i ........... warunkami życiowymi. Jednostka ludzka ze swoimi dyspozycjami psychicznymi i fizycznymi staje się dojrzała społecznie.
Aspekt socjologiczny - rozwój osobowości - osiągany każdorazowo stan zorganizowania struktury motywacji właściwej warstwy postaw i kompetencji wpisany w biografię jednostki jako rezultat radzenia sobie jednostki z wymogami środowiska i własnego "ja".
Założenia teorii socj.:
1. Społeczeństwo wywiera realny wpływ na rozwój osobowości
2. Jesteśmy nie tylko przedmiotami socj. - istota ludzka staje się aktywnym podmiotem zdolnym do życia
społecznego nie tylko poprzez przystosowanie się do środowiska społ. i materialnego, lecz też poprzez
aktywne działanie w jego obrębie. 38. Socjalizacja a wychowanie Wychowanie jest to pojęcie węższe niż socjalizacja. Wychowanie polega na wdrażaniu do określonego postępowania poprzez wskazanie jednostce wzorów, jak należy postępować w sposób właściwy, łącząc to z nakłanianiem do akceptowania wartości, którym realizowanie tych wzorów ma służyć. Dokonuje się tego przez perswazję, chwalenie, ganienie, nagradzanie, karanie. Wychowanego traktuje się jako osobę, a nie jako przedmiot do obrobienia w określony sposób. Wychowanie to działanie jawne, celowe w stosunkach asymetrycznych. 39. Etapy socjalizacji Płaszczyzny:
1. Całe społeczeństwo, które wyznacza granice procesu społecznego. Komponenty: struktura
ekonomiczna, polityczna, socjalna, kulturalna.
2. Instytucje. Komponenty: zakłady pracy, media, szkoły, uniwersytety, wojsko, wspólnoty wyznaniowe
3. Interakcje i czynności. Komponenty: relacje rodzice-dzieci, uczeń-nauczyciel, komunikowanie się z
przyjaciółmi, krewnymi.
4. Podmiot. Komponenty: wzory doświadczeń, nastawienia, wiedza, struktury emocjonalne i poznawcze
Fazy i etapy:
* niemowlęctwa (0-1)
* wczesne dzieciństwo (2-4) - przedszkole
* dzieciństwo (5-12) - szkoła
* młodość (13-16-18) - osiągnięcie dojrzałości płciowej, ukończenie szkoły średniej/
* wiek dojrzały (16-18-65) - założenie własnej rodziny
* starość (pow. 65) - emerytura
Etapy innego punktu widzenia:
- pierwotny (kształtowanie się osobowości przed osiągnięciem dojrzałości, wpływ głównie rodziców)
- wtórny (w obrębie instytucji np. szkoły)
- tercjalny (trzeciorzędowy - poprzez media)
Odbywają się one jednocześnie. Socjalizacja niefortunna - jej wyniki są negatywne, nie osiąga swoich celów w prawomocny sposób.
Rezultat - powstanie dewiacji osobniczych - złamanie norm (tak dewiacje definiuje grupa) - przestępstwo lub dziwactwo. Dewiacja zależy od rodzaju społeczności, okoliczności, skali. Nie wszystkie zachowania mniejszościowe i nietypowe traktowane są jako dewiacja.
Dewiacja - adaptacja człowieka w społeczeństwie przybiera charakter anomiczny - pobawiony unormowania lub nie przestrzeganie norm.
Anomia (Merton) - zderzenie między normami a celami jednostki w obrębie kultury. Cele życiowe są nieosiągalne, bezsens działań, brak pomocy przyjaciół.
Adaptacja:
1. konformizm - jednostka akceptuje cele, normy i układ instytucjonalny w społeczeństwie.
Charakter anomiczny:
2. innowacja - akceptacja celów, ale nie środków
3. rytualizm - aprobata środków, ale ignorancja celów
4. wycofanie się ucieczka - odrzucenie celów i środków
5. bunt kontranomia - normy alternatywne
RESOCJALIZACJA
Proces radykalnej zmiany osobowości - pozbawienie znaczenia dotychczasowych źródeł doświadczenia społecznego, odizolowanie jednostki od jej dotychczasowego środowiska, osiągnięcie trwałej zmiany albo tylko natychmiastowego podporządkowania się.
Goffman "O instynktach totalnych"
Środki - poniżanie, degradacja, zawstydzenie, profanacja jaźni (np. przymusowe ostrzyżenie, brak prywatności). Profanacja jaźni polega na manifestacyjnym poniżeniu tożsamości człowieka.
Wykorzenieniu towarzyszy budowa nowej jaźni, stosowanie systemu nagród i kar.
Cel: konformizm (podporządkowanie się wzorom, zach. - posłuszeństwo) zewnętrzny i wewnętrzny (problem postawy).
Postawa antycypowana zachowanie ze względu na grupy odniesienia (normatywnego). Jeszcze do niej nie należymy. 40. Kształtowanie i zmiana postaw. Zmiana społeczna Zmiana postaw zachodzi przez działania informacyjne, sterujące emocjonalnie.
Działania informacyjne odnoszą się do konkretnej wiedzy, jaką jednostka zdobywa w kontakcie z rzeczywistością. Są to również oddziaływania symboliczne - przebiegające jako przekazywanie kultury.
Działania sterujące ? kierowanie ku lub przeciw czemuś.
Działania emocjonalne ? pobudzanie przychylności lub nieprzychylności u innych ludzi.
Zmiana postaw łatwiej zachodzi, gdy:
1. Ich podmiotem są materialne aspekty kultury (technologia kontra wartości)
2. Podmiotem są centralne przedmioty kultury
3. Odnoszą się do spraw mniej podstawowych, o mniejszym ładunku emocjonalnym, mniej uświęconym
4. Dotyczą prostych elementów
5. Dotyczą niesymbolicznych elementów
6. Występują w formie, a nie w substancji
7. Dotyczą spraw, które podlegają stopniowaniu w sposób ciągły (a nie tych w postaci ostrej dychotomii)
8. Dotyczą spraw, w których w życiu społ. znajdujemy substytuty
9. Łagodzą czasy kryzysu, napięcia społ.
10. Zachodzi w społ., które mają rozleglejszą podstawę kulturalną.
11. Zachodzi w warunkach życia miejskiego, a nie wiejskiego
12. Zachodzi w społ. kulturalnie heterogenicznych a nie w homogenicznych.
Zmiana społeczna
jest to forma procesu społecznego, polegająca na pojawianiu się i znikaniu lub restrukturyzacji dotychczas istniejących komponentów rzeczywistości społecznej (struktura społ., organizacja społ., instytucje społ., porządek społ. i kultura). Za podstawowe czynniki pojawienia się zmiany społecznej uważa się zmianę środowiska naturalnego (zmiany geograficzne i biologiczne), liczebność populacji, zmiany technologiczne, dyfuzję kulturową, nowe idee, konflikt społ. 41. Podmiotowość i tożsamość społeczna Podmiotowość społ. jednostki w określonej grupie czy społeczności polega na tym, że może być ona podmiotem zobowiązań ze strony innych członków tego zbioru ludzi, wobec niektórych może też mieć wzajemnie jakieś określone obowiązki (np. osoba prawna - spółdzielnia, stowarzyszenie spełniające określone warunki, powstają spory czy pod. społ. jest dziecko poczęte, czy człowiek, którego życie podtrzymywane jest sztucznie, chociaż ustały czynności jego kory mózgowej).
Tożsamość społeczna ujmowana jest najczęściej w kategoriach psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Jest to tożsamość jednostki, grupy społecznej lub zbiorowości, dzięki której i poprzez którą umiejscawia ona samą siebie w jakimś obszarze rzeczywistości społecznej bądź też sama jest osadzana w tej rzeczywistości przez zewn. obserwatora (inną jednostkę, grupę zbiorowość).
Ogólnie mówiąc tożsamość jest to okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimiś elementami rzeczywistości społ. 42. Ruchliwość społeczna Jest to jeden z procesów społecznych. Ruchliwość społeczna polega na zmianie pozycji społecznej w tej samej zbiorowości lub też na przeniesieniu się do innej zbiorowości i zajęciu tam innej pozycji. Zmieniać pozycję mogą jednostki, grupy, kategorie zawodowe, społeczności lokalne.
Typy ruchliwości społecznej:
1. Pionowa ? przechodzenie z niższych pozycji na wyższe lub też z wyższych na niższe (awans i
degradacja)
2. Pozioma (horyzontalna) ? przenoszenie się grupy do grupy (zawodu, miasta), jednakże bez zmiany
pozycji społecznej, bez widocznego awansu czy degradacji.
3. Fluktuacje pracowników przenoszenie się z zakładu pracy do zakładu pracy, jednakże w ramach tego
samego zawodu, lub zawodu podobnego, gdy chodzi o pracowników niewykwalifikowanych
4. Codzienne przepływy ludności między miejscem zamieszkania, pracy, zaopatrzenia i rozrywki 43. Typy przystosowania społecznego jednostki Jest to jeden z procesów społecznych Adaptacja społ. to proces dostosowywania się jednostki do warunków konkretnej rzeczywistości społ. Odbywa się na drodze socjalizacji, w czasie której jednostki nabywają niezbędnej kompetencji kulturowej, umożliwiającej im sprawne funkcjonowanie w nowych sytuacjach społ.
Etapy:
? rozpoznanie nowej sytuacji i jej definicja
? reorientacja psychologiczna (człowiek uczy się nowych wzorów zachowań, systemów wartości itd., ale
ich nie akceptuje)
? tolerancja (akomodacja)
? asymilacja (identyfikacja z nowymi wzorami)
Typy:
1. Konformizm - jednostka akceptuje cele, normy i układ instytucjonalny w społeczeństwie
2. Innowacja - akceptacja celów, ale nie środków
3. Rytualizm - aprobata środków, ale ignorancja celów
4. Wycofanie się (ucieczka) - odrzucenie celów i środków
5. Bunt - kontranomia - normy alternatywne
Typy te (5) mają charakter anomijny. 44. Więź społeczna i jej składniki Wg Szczepańskiego więź społ. jest to zorganizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej, który skupia jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowości w całości zdolną do trwania i rozwoju.
Wg Szczepańskiego więź społeczna jest ukierunkowana na większą spójność, integrację społeczną. Natomiast George Zimle uważa, że również stosunki konfliktu są czynnikiem powstania więzi społecznych.
Występują dwa momenty więzi:
1. Obiektywny (formalno-obiektywny) organizacje i instytucje społeczne
2. Spontaniczno-subiektywny punktem wyjścia jest uwypuklenie łączności psychicznej i społecznej.
Tradycja w polskiej socjologii reprezentowana przez Szczepańskiego i Ossowskiego mówi by za znak rozpoznawczy traktować moment spontaniczno-subiektywny.
Punktem wyjścia jest:
- styczność przestrzenna (świadomość istnienia drugiego cżłowieka w danej przestrzeni)
- styczność i łączność psychiczna - bezpośrednia lub pośrednia - (wzajemne zainteresowanie drugim
człowiekiem i powstanie postaw wzajemnych sympatii, koleżeństwa, przywiązania uczuciowego itp.,
zajęcie postawy wobec drugiego człowieka)
- styczność społeczna (pojawia się pewna wartość, która jest przedmiotem styczności i pewne czynności,
które dotyczą tej wartości): * przelotna i trwała
* prywatna i publiczna
* osobista i rzeczowa
* pośrednia i bezpośrednia
- wzajemne oddziaływania (systematyczne, trwałe wykonywanie działań skierowanych na wywołanie u
partnera określonej reakcji, przy czym ta reakcja wywołuje z kolei nowe działania pierwszego osobnika,
interakcje, wymiana działań choćby krótkotrwałych ? narzędzia, metody, społeczna reakcja)
- wzory działań społecznych
- stosunki społeczne (system unormowań, wzajemnych oddziaływań między partnerami, na gruncie
określonej platformy)
Pozostałe elementy więzi należą do momenty obiektywnego:
- zależności społeczne (przyczynowe, funkcjonalne, strukturalne, statystyczne)
- instytucje społeczne
- kontrola społeczna
- organizacje społeczne
Jest to 10 momentów, które kolejno się nadbudowują.
45. Stosunek społeczny i jego rodzaje Należy odróżnić stosunek społeczny od wzajemnych oddziaływań. Wzajemne oddziaływania są krótkotrwałe i przypadkowe.
System wzajemnego oddziaływania (stosunek społeczny) charakteryzuje się istnienim:
1. Dwóch partnerów
2. Łącznika stosunku społecznego: przedmiotu materialnego lub duchowego, ze względu na który
kształtuje się stosunek
3. Sytuacji będącej platformą pewnego stosunku
4. Układu powinności obowiązków czy też unormowanych czynności, które powinni względem siebie
wykonywać (pełnienie roli)
Zależność społeczna jest tylko elementem stosunku społecznego.
Istnieją stosunki społeczne bezpośrednie (powstają ze względu na jakieś odniesienie podmiotu do podmiotu) i pośrednie (powstają ze względu na jednakowe albo różnorodne odniesienie tych podmiotów do czegoś lub do kogoś).
Są też stosunki społeczne faktyczne (powstają ze względu na jakieś oddziaływanie podmiotu społecznego na inny podmiot lub na jakieś jego sprawy) i tetyczne (powstają ze względu na jakąś normę, traktowaną jako normę wiążącą jej adresata, która temu podmiotowi wyznacza określone zachowanie wobec innego podmiotu, czy też zachowanie się w określony sposób ze względu na czynność konwencjonalną dokonaną przez inny podmiot).
Stosunki społeczne formalne i nieformalne.
Stos. społ. o charakterze ....................... (zdepersonalizowanym, nie zwraca się uwagi na osobę partnera stosunku) i personalnym 46. Instytucje społeczne Jest to część składowa więzi społecznych. J. Szczepański i Stanisław Kosiński.
Mówimy o instytucjach w sposób wieloznaczny:
1. Grupy osób wyłonione z szerszej zbiorowości dla zaprezentowania jej interesów
2. Formy organizacyjne zespołu czynności wykonywanych przez niektórych członków grupy w imieniu
całości
3. Urządzenia materialne i środki działania pozwalające tym osobom wykonywać ich funkcje
4. Role społeczne szczególnie doniosłe dla życia grupy.
Mamy do czynienia z instytucjami społ., gdy ludzie powołują swą reprezentację jednoosobową lub kolegialną, wykonując swoje czynności publicznie inpersonalnie (czasowo) i w sposób standardowy, powtarzalny, identyczny.
Nurty subiektywizujące socjologii - kładą nacisk na zmienność - mała rola pojęcia instytucji.
Nurty obiektywizujące socjologii - wielka rola dla pojedynczych instytucji.
Panuje moda w socjologii i ek. na instytucjonalizowanie.
Instytucja to powtarzalny sposób ujmowania w ramy działań społecznych ludzi, aprobowany sposób załatwiania spraw między ludźmi.
Socjologia staje się instytucjonalna, gdy przyłącza wagę do tego co formalne i społecznie aprobowane.
Rodzaje instytucji:
1. Formalne (są wyraźnie regulowane przez spisane przepisy) i nieformalne (są regulowane przez
normy przyjęte zwyczajowo, ograniczanie do tej zbiorowości, w której się pojawiły).
2. Ze względu na dziedziny życia społecznego.
? ekonomiczne (regulują produkcję i konsumpcję)
? polityczne (związane z władzą, interesami publicznymi)
? wychowawcze (socjalizacja)
? kulturalne (przekazują, utrzymują, rozwijają dziedzictwo kult.)
? socjalne (załatwiają sprawy społ. ważna w odczuciu członków grupy)
? religijne (stosunek człowieka do sił wyższych) 47. Kontrola społeczna i jej rodzaje Są to narzędzia, jakimi dysponuje zbiorowość, służące do wymuszania konformizmu tzn. podporządkowywania się wymogom społecznym. Kontrola społ. funkcjonuje na różnych poziomach życia społecznego. Wszyscy jesteśmy ją objęci.
Jest to złożony system mechanizmów psychospołecznych (samokontrola, nasze podporządkowanie się wobec przyswojonych norm i wartości) i materialno-społecznych (przymus zewnętrzny, nacisk wywierany na jednostkę).
Narzędzia kontroli społecznej to:
a) zwyczaje ? postulowany sposób zachowani w pewnych sytuacjach. Naruszenie nie wywołuje
negatywnych reakcji. Często zwyczaj ma charakter jednostkowy.
b) obyczaje ? sposób postępowania, który grupa poddaje ocenom moralnym i za którego naruszenie
stosuje sankcje
c) sankcje ? pozytywne i negatywne reakcje otoczenia na zachowanie się jednostek w sytuacjach
społecznie doniosłych
Rodzaje sankcji:
1. Pozytywne i negatywne
2. Formalne i nieformalne
3. Ze względu na rodzaj nagród i kar, do których się odwołują:
- prawne (ujęte w przepisach prawa lub formalnych statutach)
- etyczne (dobre lub złe zachowanie moralne lub niemoralne)
- satyryczne: ? rozproszona (nieformalna)
? ostracyzm (ingorancja)
- religijne (potępienie lub nagroda wieczna)
Sankcje dotyczą zachowań zwanych dewiacjami społecznymi - złamanie norm społecznych przy czym może ona przybierać postać przestępstwa lub dziwactwa.
Dewiacja to zespół działań, które zależą od okoliczności, skali i od społeczności, w jakiej miała miejsce. Rozróżniamy dewiacje mniejszościowe i większościowe.
Podejmowane są zabiegi wobec dewiantów celem skorygowania ich działań:
- wykorzenienie wzorów wartości, które legły u podstaw tych działań
- na gruncie wykorzeniania wzorców uznawanych za dewiacyjne buduje się nową jaźń poprzez stosowanie
kar i nagród, drobnych przywilejów, motywy resocjalizacyjne, działalność nakierowaną na konformizm
zewnętrzny (czł. podporządkowuje się wzorom zachowań nie wierząc w ich zasadność, nie musi
udowadniać, że uwierzył) i wewnętrzny (uznanie za własny wzór zachowania)
Jest to problem postawy - internalizacja, przyswojenie
ORGANIZACJE SPOŁECZNE:
W układzie organizacji społecznej są skupione zharmonizowane skoordynowane wszystkie elementy więzi społecznej.
Istnieją różne rozumienia tego pojęcia:
1. Skupienie ludzi zorganizowanych wspólnie osiągających cele w sposób ekonomiczny i racjonalny
2. Sposoby zarządzania i kierowania ludźmi oraz różnymi środkami działania w sposób, który
zapewnia najbardziej racjonalne osiągnięcie zbiorowego celu. Jest to cecha działań ludzi (np.
organizacja pracy, transportu)
Organizacja społeczna zapewnia porządek, ład społeczny. Należy odróżnić ją od ustroju (pojęcie prawne) społecznego i struktury (zasady budowy a nie funkcjonowania) społecznej.
Istnieje organizacja społeczna formalna i nieformalna. 48. Zbiór społeczny, kategoria a zbiorowość społeczna Zbiór społeczny jest to agregat ludzi o podobnych charakterystykach posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy (łysi, kulawi, blondyni).
Kategoria społeczna to zbiór ludzi wyróżnionych na podstawie cech ważnych dla życia społecznego (kategoria zawodowa, wieku, płci, wykształcenia).
Są to zmienne niezależne (oś X)
Wg Lazarsfelda zmienne niezależne są wcześniejsze od zmiennych zależnych a zmienne ogólne sa wcześniejsze od zmiennych bardziej szczegółowych.
Zbiorowości społeczne to zbiór ludzi, w którym wytworzyła się i utrzymuje pewna więź społeczna
Więź społeczna: - ma charakter psychospołeczny (my i oni)
- występują interakcje i relatywne odizolowanie interakcji, które zachodzą pomiędzy
ludźmi od tych, które nie zachodzą. 49. Grupa społeczna i jej główne składniki Wg Szczepańskiego:
Grupa społeczna to pewna ilość osób (najmniej trzy), powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności.
? Zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego myślenia
? Zbiór osób, które wyznaczają więź społeczną (charakter dwoisty) i samoświadomość
? W grupie istnieje komunikacja i łączność
? Istnieje tendencja do zachowania konformizmu, kulturowo wspólnych wartości
? Istnieje świadomość wspólnych interesów i ich przedkładanie nad swoje interesy
? Wspieranie się o pewne podstawy materialne (wzór fizyczny członka ? też jego funkcje)
? Istnieje pewne terytorium, majątek, budynki, ośrodki, skupienia, wspólne symbole, herby, sztandary,
pieczęcie
? Grupa wykształciła władzę grupową i instytucje (pewne sposoby działania, załatwiania spraw) grupowe
? Istnieje określony sposób zachowania
Wg Kosińskiego grupa wyznaczona jest przez:
1. Co najmniej 3 członków (istnieje większość i mniejszość, podstruktura)
2. Cel (wyznacza solidarność, więź)
3. Wyraźna struktura wewnętrzna zbudowana z pozycji zajmowanych przez członków i związanych z nimi
ról, stosunki władzy
4. Tożsamość (wskazuje na jej odrębność)
5. Ośrodki skupienia, symbole. 50. Rodzaje grup społecznych 1. Grupy małe i duże (wielkie)
małe: możliwe są interakcje członków grupy z pozostałymi członkami, potrafimy zidentyfikować inne
osoby. Struktura jest prosta (złożone wyłącznie z członków, nie posiadają żadnych podgrup)
wielkie: nie wchodzą jako części składowe do jeszcze większych grup (naród państwo, kościół, grupa
wyznaniowa).
Grupy o strukturach dwu lub wielowarstwowych to grupy pośrednie.
2. Pierwotne i wtórne
Ze względu na typ więzi.
Grupy pierwotne: więź oparta na stycznościach osobistych i postawach emocjonalnych
Wtórne: więź wynikająca ze styczności rzeczowych i oparta na interesach.
3. Formalne i nieformalne
Formalne: instytucje sformalizowane, formalna kontrola społeczna
4. Na podstawie ich pozycji w społ.: klasy społ.
5. Grupy celowe (sportowe, partie pol., tzw. akcyjne) i wspólnotowe (ze względu na zadania, wspólnota
poglądów, wartości)
6. Grupy terytorialne (skupiska, rozproszone, wędrowne)
7. Grupy tworzące się na podstawie wspólnych wartości kult. 51. Ontologiczne interpretacje grupy społecznej Ontologiczne zagadnienia socjologii to zagadnienia istoty czy też natury rzeczywistości społ. Szczurkiewicz wskazuje cztery podstawowe stanowiska ontologiczne w ujmowaniu rzeczywistości grupy społ.
1. Konsekwentny nominalizm "grupa społ." to tylko skrót oznaczający, że pewna ilość jednostek
zachowuje się w określony sposób. Chcąc opisać grupę społeczną musimy dokonać redukcji
indywidualizującej tzn. opisywać poszczególnych jej członków.
2. Funkcjonalizm grupa społ. jest fikcja naszego umysłu. Jest to tylko zagęszczenie procesów
zachodzących między jednostkami, które ujmujemy jako swoistą całość.
3. Modalizm genetyczny (aprioryczny) Grupa nie posiada bytu samoistnego, nie jest rzeczywistością
materialną ani idealną, ale jest świadomością "my", która nie pozwala się sprawdzić do świadomości
indywidualnej i ta świadomość "my" jest konstytutywną cechą grupy.
4. Realizm socjologiczny Grupa jest to swoista rzeczywistość, ponadindywidualna, .................. do cech
jednostki
Aspekt materialistyczny - grupa to postać materialna, przedmiot istniejący obiektywnie
Aspekt idealistyczny - rzeczywistość kulturowa, duch obiektywny
Realizm metalogiczny - rzeczywistość gr. w badaniach traktujemy jak rzecz. Nie wdajemy się
w rozważania nad naturą jej rzeczywistości. 52. Grupy celowe. Scharakteryzować prawidłowości w nich występujące Grupy celowe są to grupy, które zostały zorganizowane planowo dla realizacji pewnego celu lub grupy celów, i w których istnieje tylko więź sformalizowana. W grupach celowych dominuje więź rzeczowa i stosunki oparte na stycznościach rzeczowych. Są one tworzone intencjonalnie.
Mechanizm tworzenia się grup celowych:
1. Potrzeby ludzkie i dążenie do ich zaspokojenia
2. Przekształcenie potrzeb w interesy, które związane są z systemem wartości. Są nadbudowane nad
potrzebami.
3. Dążenie do zaspokojenia interesów prowadzi do stawiania sobie celów. Cel to bardzo określony
przedmiot lub stan rzeczy, który ...... lub zbiorowość chce osiągnąć. Cel jest konkretyzacją interesu.
Należy odróżnić zrzeszenia od grup celowych przymusowych (np. armia).
Cele nie muszą być koniecznie wspólne, lecz mogą być podobne. Cel podobny to cel indywidualny, którego realizacja może być osiągnięta przez zbiorowość ludzi współdziałających.
Wielkie grupy celowe, które powstają na zasadach dobrowolności i których cel jest wspólny, podlegają tym samym prawom, tendencjom.
Cechy:
1. Rozbudowany system instytucji i urządzeń sformalizowanych, organizacja, która koordynuje i kieruje
działaniami osób zrzeszonych.
2. Uczestnictwo ma charakter kontraktowy (prawa i obowiązki)
3. Atmosfera inpersonalości
Tendencje:
1. Tendencja do jedności konsolidacja grup podobnych
2. Tendencja do koordynacji i centralizacji.
3. Powstanie kategorii wyspecjalizowanych kierowników ekspertów (wysmukłe struktury organizacyjne)
4. Pojawienie się wysokiego kierownictwa. 53. Organizacja i dezorganizacja grupy Organizacja grupy utożsamiana jest z jej strukturą wewnętrzną zbudowaną z pozycji zajmowanych przez członków i związanych z nimi ról społecznych, stosunki władzy (władza wyznaczona osobowo i streficznie. Każda grupa musi posiadać odpowiednią organizację. Jej członkowie są powiązaniu systemem stosunków uregulowanych przez odpowiednie instytucje. Na organizację składają się instytucje, stanowisko kierownika b..... przywódcy, wzory działania i formy kontroli. Struktura grupy to sposób ............ i podporządkowywania sobie członków instytucji i podgrup. W skład struktury wchodzą także inne elementy grupy (podstawy materialne, symbole, wartości, wzory zachowań).
Istnieją mikrostruktury, które odnoszą się do małych grup i makrostruktury. Istnieją struktury formalne i nieformalne. (geneza)
Dezorganizacja grupy jest to zespół procesów, składających się z wielkości zjawisk społecznych i zachowań anormalnych, których występowanie i intensywność zagraża kontynuacji procesów życiowych grupy. Przyczyny: dezorganizacja instytucji, osłabienie kontroli społecznej, chwiejność kryteriów i ocen moralnych oraz dopuszczenie wzorów zachowań, które w grupie podlegały represji.
Przeciwdziałanie: reforma (reorganizacja, przebudowa społ. wywołuje kolejne problemy, inżynieria społ. (socjotechnika, zapobiega rozwojowi dezorganizacji, nie wywołuje problemów). 54. Integracja grupy Integracja jest to proces jednoczenia elementów, części składowych w jedną całość. Landacher:
Integracja kulturalna - stan zgodności między wzorami kulturowymi występującymi w danej grupie społ.
Integracja normatywna - stan zgodności wartości i norm.
Integracja komunikacyjna - rodzaje i stopień intensywności stosunkowej kontroli społ. między członkami danej grupy.
Integracja funkcjonalna - stopień rozwiniętej zależności między jednostkami w zakresie wzajemnej wymiany świadczeń i usług, wynikającej z podziału pracy. 55. Grupy odniesienia Grupa odniesienia jest to grupa społeczna stanowiąca dla jednostki model zachowań społecznie akceptowanych, dostarczający kryteriów oceny własnego działania oraz działań innych ludzi.
* grupa odniesienia audytoryjnego "publiczność", której oczyma jednostka postrzega samą siebie
(mechanizm jaźni odzwierciedlonej). Ta grupa oddziałuje dzięki potrzebie konformizmu lub chęci
wyróżnienia się z otaczającego grupy.
* grupa odniesienia normatywnego do której jednostka należy lub do której członkostwa aspiruje.
Jednostka identyfikuje się z nią z obawy przed wykluczeniem albo nieprzyjęciem do niej, postępuje
zgodnie z uznawanymi w niej normami i wartościami.
* grupa odniesienia porównawczego stanowi dla jednostki tło porównawcze przy ocenie zachowań
własnych i innych ludzi. Oddziałuje przez poczucie upośledzenia lub wyższości, które jest rezultatem
porównania.
Grupa odniesienia może być dla jednostki zarówno grupa własna jak i obca. 56. Społeczność lokalna Jest to zbiorowość terytorialna, w ramach której członkowie mogą zaspokajać swoje podstawowe potrzeby i wskutek ego zbiorowości tego typu mogą być względnie samowystarczalne, a czasem nawet względnie odizolowane. Społeczności są zwykle stosunkowo niewielkie i wytwarza się w nich poczucie wspólności podstawowych wartości, poczucie związania z terytorium oraz własnej odrębności w stosunku do innych zbiorowości terytorialnych. Powstaje w nich więź sąsiedzka wytworzona przez bliskość zamieszkania, podobieństwo codziennych spraw życiowych. 57. Środowiska społeczne Termin ten jest używany w kilku znaczeniach:
1. Ogół jednostek kręgów społecznych, grup i innych zbiorowości, z którymi osobnik styka się w ciągu
swego życia i które wywierają wpływ na jego zachowania. Zbiór ludzi otaczających jakiegoś człowieka.
2. Pewna zborowość (np. środowisko literatów, profesorów) kręgi i grupy pewnej kategorii zawodowej,
pozostające w stałych kontaktach, posiadające wspólne instytucje i wytwarzające wspólne lub
podobne postawy, interesy, styl życia itp. 58. Zachowania zbiorowe Zachowania zbiorowe są to w pewnym stopniu spontaniczne i krótkotrwałe działania społeczne stosunkowo dużej liczby ludzi znajdujących się w niejasnej sytuacji.
Inne cechy zachowań zbiorowych to:
* ograniczona pod względem zasięgu i czasu trwania interakcja
* niepewna identyfikacja Granice między uczestnikami zach. zbiorowego nie są wyraźne
* słabe lub nowo wytworzone normy społeczne
Rodzaje zachowań zbiorowych:
1. Tłum, zbiegowisko, publiczność
2. Plotka
3. Zachowania masowe:
- opinia publiczna
- chwilowe wzory zachowania
* szał
* moda
- panika i histeria masowa
Ruchy społeczne są również pewną formą zachowań zbiorowych, ale trwają nieco dłużej, są lepiej zorganizowane, mają szerszy zasięg.
Wg Snelsera zachowania zbiorowe są to epizody życia społecznego, które przebiegają w 6 etapach:
1. Rodzące się napiecie strukturalne
2. Kształtowanie się wspólnoty przeżywania podzielonych przekonań
3. Wydarzenia wyzwalające zachowania zbiorowe
4. Mobilizacja uczestników
5. Załamanie się tymczasowej kontroli społecznej/
6. Zbiorowe działania. 59. Zbiorowiska i tłumy Zbiegowisko jest to przelotne skupienie pewnej liczby osób zainteresowanych pewnym zdarzeniem.
Przyczyny to: * ludzka ciekawość, * nakaz uczestniczenia w pewnym istotnym wydarzeniu, * styczność przestrzenna i społeczna, * podobne reakcje emocjonalne, * zainteresowanie tą samą podnietą.
Tłum powstaje ze zbiegowiska bądź przekształca się z publiczności. Tłum jest to czasowe i niezorganizowane zgromadzenie jednostek, które znajdują się w bezpośredniej bliskości fizycznej i mają wspólny obiekt zainteresowania. Uczestnicy tłumu połączeni są bardzo silną łącznością psychiczną, która identyfikuje jednocześnie z innymi, następuje dezintelektualizacja.
Rodzaje tłumu:
1. przypadkowy - spontaniczne zgromadzenie jednostek, których uwagę przyciąga to samo wydarzenie,
ale które nie dążą do interakcji (np. wypadek samochodowy)
2. konwencjonalny - uczestnicy zebrali się w jakimś szczególnym celu. Ich działania są w pewnym
stopniu wyznaczane przez istniejące normy społeczne. Słaba interakcja (np. widzowie w kinie)
3. ekspresywny - gromadzi się z okazji wydarzeń o pewnym ładunku emocjonalnym. Słabo
zorganizowany (np. uczestnicy festiwalu)
4. aktywny - podekscytowane jednostki, których emocje najczęściej znajdują ujście w działalności
niszczycielskiej i przemocy (np. kibice)
5. protestujący - cechy wspólne z tłumem konwencjonalnym i aktywnym. Dobrze zorganizowany, ale
działa destrukcyjnie (np. akty przemocy podczas zebrań pracowniczych).
Inna typologia:
1. agresywny (walczący i linczujący)
2. uciekający (panika)
3. nabywający (rabujący, grabujący)
4. demonstrujący (ekspresywny)
Teorie dynamiki tłumu:
1. zarażania się ("umysł zbiorowy", zaraźliwe rozprzestrzenianie się w tłumie emocji wywołanych daną
sytuacją)
2. konwergencji (aktywność podobnie myślących jednostek, tłum wyzwala w ludziach prymitywne
odruchy, afiliacja społeczna)
3. wyłaniania się norm (w wyniku interakcji pomiędzy uczestnikami wydarzenia) 60. Publiczność Inaczej: audytorium. Zbiorowość społeczna koncentrująca uwagę na wspólnym przedmiocie zainteresowania, oczekująca odbioru podobnych bodźców. połączona łącznością psych., która nie ogranicza jednak możliwości decydowania. Ludzie łączą wspólne zainteresowania; są gotowi do podobnego reagowania i działania.
* publiczność zebrana (audytorium): - szukająca rozrywki
- szukająca informacji
* publiczność niezebrana (radio, telewizja, prasa) 61. Różne sposoby definiowania kultury * Ogólna definicja : Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych
wartości i uznawanych sposobów postępowania , zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych
zbiorowościach , przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom .
* Wg różnych definicji pojęcie "kultura" wiąże się lub nie z procesem socjalizacji
* Wg Znanieckiego socjologia zajmuje się głównie kulturą , jest nauką o kulturze , systemach wartości .
* Kultura to historia religii , moralności , obyczaju , nauki , sztuki .
* Istnieje podejście wartościujące i opisowe .
Wartościujące : na kulturę składają się te przedmioty , które są wyższe w życiu człowieka . Wyznacznikiem
wyższych czynności jest bezinteresowność.
Opisowe : Dotyczy wszystkich działań człowieka , które dotyczą całej zbiorowości społecznej , są przyjęte
jako normy , społecznie dziedziczone.
Kultura to całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego , wspólnych szeregowi grup i z
racji obu ustalonych i zdolnych do rozszerzania się w stosunkach przestrzennych .
* Kroeber wyróżnia grupy dewiacji kultury :
- wyliczające
- historyczne ( nacisk na społeczne dziedzictwo , np. Czarnowskiego )
- normatywne ( nacisk na imperatywne funkcje kultury, to co obowiązuje, np.Parsonsa )
- psychologiczne ( nacisk na psychologiczne mechanizmy kształtowania się kultury)
- strukturalistyczne ( nacisk na całościowy charakter kultury-system )
* Definicja Murdocka :
- Kultura jest zawsze wyuczona , obejmuje nawyki , które kształtują się pod wpływem
społecznego doświadczenia , wpajają się na zasadzie transmisji społecznej .
- Ma charakter ideacyjny - występuje w postaci idealnej , jest uświadamiana za pomocą norm i
wzorów .
- Jest aparatem zaspokajania potrzeb ludzkich .
- Mimo że jest systemem otwartym , jest zintegrowana .
* Definicja Herskovitza :
- Kultura nie jest zjawiskiem wrodzonym , lecz nabytym .
- Wywodzi się z elementów psychologiczno historycznych , brak fizycznych które są
charakterystyczne dla kondycji ludzkiej,
- Ma charakter strukturalny i obejmuje wiele aspektów,
- Ewoluuje w czasie i w przestrzeni,
- Wykazuje prawidłowości , które pozwalają na jej naukowe badanie,
- Jest narzędziem , przy pomocy którego jednostka adaptuje się do środowiska , wykazuje środki
swoich możliwości twórczych.
* Kultura jako przedmiot badań odnosi się do 6-ciu intencji znaczeniowych :
- System znaków
- Ogół wszystkich rezultatów społecznych działalności człowieka.
- Ogół specyficznych wartości wzorów zachowań,
- Ogół idei jako twórczości umysłowej i jej przejawów,
- Kod ( zbiór reguł )
- Specyficzne tylko dla człowieka twórcze podejście do rzeczywistości. 62. Kultura materialna, społeczna i niematerialna Istnieje kilka poziomów , sfer , kategorii kultury:
* Robert McIver :
- Porządek technologiczny ( sfera środków prawomocnych w obrębie danej kultury )
- Porządek społeczny ( sfera celów i środków )
- Porządek kulturalny ( sfera celów )
* A.Kroeber :
- Kultura rzeczywistości ( zachowania i ich wytwory - korelaty , artefakty kulturowe )
- Kultura społeczna ( zwyczaje i obyczaje )
- Kultura wartości ( przedmioty niematerialne , wyższe wyidealizowane , kultura symboliczna )
* Kazimierz Dobrowolski :
- Kultura materialna
- Kultura społeczna ( wzory zachowań w stosunku do innych ludzi )
- Kultura niematerialna ( sztuka , religia , idee )
* Alfred Weber :
- Cywilizacja zewnętrzna ( technika , technologia i wiedza stosowana )
- Cywilizacja wewnętrzna ( moralność , prawo , państwo )
- Kultura w wąskim znaczeniu ( sztuka , religia , idee )
* - Technologia
- Społeczeństwo
- Geologia
(Kłoskowska)
Nie symboliczne - Symboliczne
Instrumentalne
Autoteliczne Kulturowy - materialny
(konsumpcyjne) Kulturalny - symboliczny 63. Kompetencja kulturalna Kompetencja kulturalna , jest rezultatem procesu akulturacji i asymilacji kulturowej . Jest to całokształt
zdolności i umiejętności obejmujących zachowania człowieka zdeterminowane przez kulturę . Inaczej
mówiąc są to wykształcone dyspozycje, dzięki którym zachowania ludzi odznaczają się społeczną
regularnością w obrębie społeczności.
Kompetencja kultury dotyczy nieświadomych struktur umysłu , obejmując reguły adaptacji kulturalnej .
Składa się na nią wiedza o charakterze bez refleksyjnym .
"Milcząca wiedza o regułach"
"Odesłanie natury w potocznych rzeczywistościach"
Kompetencja kultury jest zawsze czyjaś , podmiotowa , zindywidualizowana , zróżnicowana w obrębie tej
samej grupy.
Bordeaux - teoria reprodukcji kulturalnej:
- Zróżnicowanie społeczne reprodukuje się w danym społeczeństwie dzięki odmiennej kompetencji
kulturalnej. 64. Procesy adaptacji, asymilacji, akulturacji Emkulturacja , czyli wchodzenie w kulturę , występuje pod trzema postaciami - adaptacji, asymilacji,
akulturacji
Transkulturacja - powstawanie nowych , kulturowych jakości.
- Adaptacja kulturalna - restrukturyzacja elementów kulturowych , rezygnacja z niektórych , identyfikacja
innych umożliwiająca współżycie z innymi ( pojęcie szersze od integracji , pojęcie całościowe lub
fragmentaryczne )
- Akulturacja - zmiana sposobu wymiany między kulturami i przepływu treści
- Asymilacja - ostatnia faza , przystosowanie do kultury , z którą wchodzimy w kontakt, rezygnacja z
własnej i przyjęcie innej . Zupełna identyfikacja z daną kulturą.65. Subkultury i kontrkultura Podkultura - zespół norm i wartości odrzucających istotne elementy kultury danego społeczeństwa ,
wzory i wartości nowe wprowadzone w miejsce odrzuconych w danej kulturze.
Subkultura - nowe wzory i wartości , dodatkowy element kultury globalnej , jednak jej podporządkowane .
Np. subkultury różnych pokoleń , młodzieżowe
Anty kultura - wzory i wartości , które wyczerpują się w samym akcie odrzucenia kultury i stanowią raczej
formę świadomości niż praktyki społecznej.
Obok niezgodności z podstawowymi normami i wartościami w kulturze dominującej , podkultura
charakteryzuje się niesamoistnością , ponieważ nie może istnieć bez kultury dominującej.
Podkultura tworzy się kiedy emkulturacja przebiega w warunkach dezintegracji.
Kontrkultury wyłaniające się z marginesu społecznego powstają w kręgach dewiacyjnych.
Kontrkultury są też zrodzone z kontestacji zmierzającej do realizacji społecznej , utopii która miałaby być źródłem społeczno - kulturalnego odrodzenia. 66. Kultura a cywilizacja W języku fr. "cywilizacja" i "kultura" znaczą to samo .
1. Cywilizacja odnosi się do kultury materialnej , natomiast termin kultura odnosi się do wyższej ,
niematerialnej kultury.
2. Przez socjologię niemiecką cywilizacja była rozumiana jako ogłada , przyjęcie pewnych wyrafinowanych
form współżycia , procesu wzrastającego poskramiania efektów i podwyższania progu tego , co legalne.
Cywilizacja to uczłowieczenie ludów w ich zewnętrznych urządzeniach , zwyczajach oraz w ich
wewnętrznych przekonaniach.
3. Wg Toynbee cywilizacja to instytucjonalizacja systemu tradycji etycznych , religijnych , ideologicznych
dominującego w danym społeczeństwie i społeczności z nim związanych . Cywilizacja to wyższe stadium
rozwoju.
4. Cywilizacja - sfera środków
Kultura - zbiór celów
5. Wg Webera cywilizacja wiąże się z racjonalizacją życia . Kultura jest natomiast swoistym układem sił
żywotnych , który kształtuje oblicze danego społeczeństwa i jest utrwalony przez jego mentalność.
Cywilizacja - kultura rzeczywistości , Kultura - kultura wartości .
6. XXw. - Cywilizacja to ogół zjawisk miejskich , technologicznych , intelektualnych , scentralizowanych .
W porównaniu z kulturą cyw. Jest zjawiskiem totalitarnym , sztucznym. Kultura - harmonijna kumulacja
dziedzictwa i wartości pozwalająca na nieskrępowany rozwój jednostki.
7. Cywilizacja to sfera zjawisk zawnątrzsterowanych i kosmopolitycznych. Jest to sfera szerzej rozumianej
kultury która wykazuje elastyczność. Kultura - zjawisko lokalne wewnątrzsterowne .
8. Cywilizacja - działania masowe , uniformizacja ( schematyzacja , normalizacja ) . Kultura - sfera
twórczości , realizuje się to co autentyczne , swoiste , rzeczywiste .
Cywilizacja - ogół wiadomości i umiejętności uzyskanych w procesie rozwoju , ułatwiający społ.
rozwiązywanie jego problemów w specyficzny sposób. 67. Kultura jawna i ukryta Kultura jawna - to co jest uświadamiane w kulturze, wzory zachowań, normatywne, orientacje, kategorie,
produkty.
Kultura ukryta - podświadoma , abstrakcje II stopnia - etos danego społ. , wzory kultury.
II interpretacja :
Milton - Kultura ukryta to inwerencja jawnego aspektu kultury , jest to konstrukt badacza . 68. Kultura marginalna i kultura ubóstwa Marginalność kultury:
* w rozumieniu przestrzenno-kulturowym (peryferyjna)
* odnosząca się do stopnia rozwoju (kultura zacofania), archaiczności, reliktu)
* w sensie społeczno-kulturowym
Wg Parka człowieka marginesu charakteryzuje osobowość kulturalna. Ukształtowana na styku dwóch kultur i dwóch społeczności nie przenikających się wzajemnie.
Kultura ubóstwa nawiązuje do wszystkich trzech rozumień marginalności:
* subkultura typowa dla najuboższych środowisk ustratyfikowanych społ. żyjących w biednych dzielnicach
wielkich miast oraz na ubogich obszarach wiejskich
* sposób życia jest niezależny od kontekstu etnicznego
* kult ubóstwa to kompleks marginalnej sytuacji, który wywołuje i utrwala specyficzne wzory zachowań i
system wartości, które przekazywane są dalszym pokoleniom przez socjalizację
* jest to nie tylko wynik życia w nędzy, ale też system adaptacji do trudnych warunków życia, która
ułatwia przetrwanie organizmu, egzystencję, zneutralizowanie wykluczenia
* jest to specyficzny sposób widzenia świata, swojego miejsca w społeczeństwie.
Znaniecki "Chłop polski w Ameryce"
- demoralizacja
- bezrobocie
- rozpad małżeństwa
- wzrost przestępczości
W przyszłości nastąpi reintegracja społ. która pozwoli na uzyskanie awansu społ., rozwój cywilizacji.
D. Kewis badania nad nędzą (miasta am, meks, gł Puerto Rico) Wyróżnił ok. 70 cech typowych dla kultury ubóstwa:
- niski stopień uczestnictwa w ogólnonarodowych instytucjach
- zdezorganizowane życie społ.
- wrogie nastawienie do zewn. świata,
- brak właściwego dzieciństwa,
- silny fatalizm połączony z poczuciem beznadziejności i kompleksem niższości wobec innych środowisk
- niski poziom aspiracji.
Zły stan zdrowia, okropne warunki życia tworzą etos obszarów nędzy.
Kult. ub. staje w różnych kontekstach hist., gł. w gosp. rynkowej, bezrobocie, dorywczość zatrudnienia, niskie płace, brak samozorganizowania się ludzi, stos. społ. oparte na pokrewieństwie.
Kult. ub. daje obraz szczęśliwego życia. 69. Koncepcja trzech zakresów kultury (A. Kłoskowska) i kultura masowa I układ Akulturacja zachodzi w stos. bezpośrednich, osobistych, z odwracalnością roli nadawcy i odbiorcy.
II układ stosunki rzeczowe bezpośrednie i pośrednie, formalne, treści kult. są przekazywane przez instytucje. Rola nadawcy i odbiorcy komunikatu jest odrębna i zawarta w odrębnych rolach.
III układ Układ mediów. Środki komunikowania pośredniego, sformalizowanie jest niejednoznazne, publiczność jest niezebrana i zarówno diachroniczna i symboliczna.
Kultura masowa
* zjawisko stosunkowo nowe (pojawiło się wraz z rozwojem druku)
* związek kult. mas. ze społ. masowym
* standaryzacja oznacza homogenizację (wymieszanie kultury niskiego i wysokiego poziomu,
mechanizacja - rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, wulgaryzacja -
przystosowująca do potrzeb prostszego odbiorcy).
* występuje w ostatnim układzie kultury
Części składowe kultury wg Szczepańskiego
1. Cechy kultury - przedmioty ważne dla pracy produkcyjnej, organizacji ekonom., polit. życia kult.
2. Kompleksy kulturowe (systemy kulturowe) - szerszy układ przedmiotów powiązany funkcjonalnie z
określonym el.
3. Konfiguracje kulturowe - połączenie kompl. kult. w szersze całości funkcjonalne. 70. Koncepcja anomii wg Mertona: relacja między celami a środkami/ instytucjami kultury Wynikiem niefortunnej socjalizacji jest dewiacja . Adaptacja człowieka w społ. Przybiera charakter anomiczny - pozbawiony unormowania , nie przestrzegający norm. Anomia wg Mertona to zdarzenie między
normami a celami jednostki w obrębie kultury, brak równowagi pomiędzy kulturowo określonymi celami a zdefiniowanymi jako prawomocne zinstytucjonalizowanymi sposobami osiągania tych celów . Cele życiowe
są nieosiągalne , bezsens działań ( Funkcjonalna teoria dewiacji ).
Adaptacja :
1. Konformizm - jednostka akceptuje cele , normy i układ instytucjonalny w społeczeństwie.
Charakter anomicznny :
2. Innowacja - akceptacja celów , ale nie środków.
3. Rytualizm - aprobata środków , ale nie ignorancja celów.
4. Wycofanie się ucieczka - odrzucenie celów i środków.
5. Bunt ( kontranomia ) - normy alternatywne. 71. Pojęcie struktury społecznej Struktura społeczna jest to sposób ułożenia i przyporządkowywania sobie członków, instytucji i podgrup, składających się na grupę oraz innych elementów tej grupy takich jak elementy materialne, symbole, wartości, wzory zachowań i stosunków, pozycje społ. zajmowane przez członków - str. grupy.
Układ wzajemnie powiązanych grup społecznych, ale również wzorów zachowań społ., występujących w danej zbiorowości, a także układ współzależnych, stosunkowo trwałych i uporządkowanych elementów rzeczywistości społecznej (formy, relacje pokrewieństwa itp.) 72. Stratyfikacja społeczna Stratyfikacja społ. jest to podział społ. na takie kategorie, do których przynależenie daje pozycję społeczną wyżej lub niżej cenioną, korzystniejszą lub mniej korzystną, dającą podstawy do uzależnienia od siebie ludzi innych kategorii takiego podziału, względnie związaną z uzależnieniem.
Nie każdy podział społeczeństwa na kategorie związany jest z wartościowaniem przynależności do wyróżnionych kategorii (nie każdy jest podziałem stratyfikacyjnym).
Akcentowanie podziałów stratyfikacyjnych społ. może być z jednej strony związane z ideologicznym utrwalaniem nierówności społecznych, z drugiej dawać podstawę dla koncepcji rewolucyjnych czy ewolucyjnych dążących do zniesienia istniejących podziałów.
Przyjście z jednej kategorii podziału strat. do innej jest określane jako awans społeczny lub degradacja, powoli zachodzi różnica w wartościowaniu tych kategorii.
Kształtowanie się:
- wymiana społ.
- industralizacja
- urbanizacja
- etniczna hetero-homogeniczność imigracji
- system edukacyjny
- stopy płodności
Kryteria:
1. Autorytet i władza
2. Własność
3. Dochód uzyskiwany
4. Wzorce konsumpcyjnego stylu życia
5. Zawód, kwalifikacje w zawodzie, osiągnięcia
6. Wykształcenie, edukacja
7. Uczestnictwo w służbie publicznej, altruizm
8. Miejsce zajmowane w dobrym towarzystwie
9. Związki pokrewieństwa i przyjaźni
10. Status etniczny, przynależność rasowa
11. Przynależność do związku wyznaniowego 73. Klasy społeczne, warstwy i stany Stan społeczny - przynależność do kategorii wyznaczana jest na podstawie przekonania o determinacji, pozycji społ. każdej jednostki, która jest określona z góry przez jej pochodzenie. Przynależność do tych kategorii jest sformalizowana prawnie, związana z pochodzeniem, ale także z możliwością nobilitacji czy też nabycia praw miejskich, a także z możliwością ich utraty. Podział na stany jest w znacznym stopniu związany z podziałami ekonomicznymi, lecz może być od nich oderwany.
Pojęcie klasy społ. służy do:
1. Celów opisowych (podział pracy, wart pozytywne [szanse życiowe] i negatywne [ryzyka])
2. Wyjaśnianie zróżnicowanego prawdopodobieństwa jednostronnych działań (studia, partner, partia)
3. Prawdopodobieństwo uzyskania efektów w życiu (dochód, mieszkanie, choroby, śmierć, praca-warunki)
Klasy społ. - przynależność do danej klasy nie jest prawnie sformalizowana i w zasadzie nie wiążę się z pochodzeniem, choć w rzeczywistości w przeważającym stopniu jest wyznaczona przez dziedziczenie pozycji społ-ekon. rodziców. Kryteria wyróżniania klas mają charakter przede wszystkim ekonomiczny.
Warstwy społ. - przynależność do nich nie jest sformalizowana, a wyznaczana przez zespół różnorodnych czynników: zawód, dochody, sposób życia, prestiż, społ., wykształcenie. Granice warstw są nieostre, a kryteria niezbyt wyraźne.
Wskaźniki przynależności do warstwy:
np.: ............................... kim się wchodzi w związki małżeńskie
............................... kogo się zaprasza do wspólnego stołu 74. Przynależność klasowo-warstwowa jako czynnik warunkujący zachowania jednostkowe i zbiorowe * im wyższa klasa społ. tym mniejsza śmiertelność, dłuższa długość życia
* im wyższa klasa społ. tym lepsze szanse dziecka na wysoką pozycję zawodową
* inne standardy wychowania dzieci (najw. kl. i śr. - najnowsze standardy)
* dobór partnera życiowego (z kl.- najczęściej, późniejszy wiek zawierania związków małżeńskich,
większa liczba kobiet niezamężnych - wyższe klasy)
* niestabilność rodziny 75. Ogólne i szczegółowe pojęcia klasy społecznej wg S. Ossowskiego Na podstawie: Stanisław Ossowski "Struktura klasowa w społecznej świadomości".
Klasy są to grupy najwyższego rzędu w strukturze społ., które różnią się między sobą miejscem
zajmowanym w systemie przywilejów i upośledzeń o charakterze niebiologicznym.
Cechy klas społ.:
- przynależność jest względnie trwała
- złożone wewnętrznie
- systemy grup społ.
- odrębość trwałych interesów
- odmienna świadomość klasowa
- względnie izolowane w stosunku do siebie
- stanowią część szerszych systemów klasowych
- klasowość jest cechą stopniowalną (wyrazistość i rozpiętość) układu klasowego (w różnych społ. może
być różna)
- klasy hybrydy-mieszane
- we wszystkich koncepcjach klas społ. badacze wyodrębnili klasy ze względu na typ stosunków społ.:
* przechodniości (porządkujące) - porządkujemy ludzi wg pewnego kryterium. Podziały społ.:
1. charakter prosty (jedno kryterium)
2. symetryczny (kilka kryteriów, np. prestiż społeczny)
* zależności:
1. wzajemne (funkcjonalne teorie stratyfikacji)
2. jednostronne (asymetryczne) - mogą wyrażać się w prostych dychotomiach lub skrzyżowaniu
2 lub więcej dychotomii - własności i ich brak, konieczność pracy
- za klasę uważa się grupy podstawowe w społ.
- koncepcje klas mogą być wyspecjalizowane:
* klasy są ekonomiczne
* członkowie klas tworzą zamknięty świat (interakcyjne) 76. Krytyki koncepcji i teorii klas społecznych. "Środowiska społeczne" S. Hradila 1. Konwencjonalne koncepcje nierówności społ. odnoszą się do struktury społ. narodu
2. Nierówność społ. była postrzegana jako struktura wertykalna (nie dawało się opisać nierówności
społ., których nie dało się ułożyć na jednej skali rangowej)
3. Oparcie rozumienia nierówności społ. na różnicach wynikających z porządku pracy
Społ. przem. - pracujące
.................... nietaśmowa produkcja
.................... org. prod. przem. na zasadzie specjalizacji
Hradil "środowiska społeczne" (trwałe podziały):
góruje społ. perspektywicznością
Układ dwóch zmiennych:
- wysokość dochodów (jak w podziałach klasowych)
- obecność lub brak tendencji do modernizowania. Faworyzowanie zmiany lub tradycji.
7 środowisk społecznych:
- wyższe konserwatywne
- drobne burżuazyjne
- tradycyjne, robotnicze
- technokratyczne - liberalne
- wspinaczy społ. awansujących
- alternatywno - lewicowe
- hedonistyczne
Proporcja jest charakterystyczna dla określonych społeczeństw.
Kolejny sposób przezwyciężenia ograniczoności koncepcji struktury klasowej:
Koncepcja ustrukturalizowanego pola nierówności społ. Uwypukla jednoczesne występowanie korporacyjnych aktorów na tym polu.
Centralny krąg pola - kapitalistyczny rynek pracy
Aktorzy: - organizacja pracodawców
- związki zawodowe
- aparat państwowy
- ew. ruch kobiecy
Konflikty w obrębie pola nier. społ. są wyznaczone tylko przez sprzeczność interesów pracodawcó i pracobiorców.
Sprzeczności:
I. Sprzeczność pomiędzy nowoczesnymi i tradycyjnymi gałęziami gosp.
II. Istnienie gałęzi subsydiowanych (..... stali, budownictwo, górnictwo)
III. Istnienie sektora zatrudnienia publicznego (kraje UE ok. 20 % zatr. ludn.)
IV. Istnienie kategorii ludzi utrzymujących się z samozatrudnienia
V. Istnienie dochodów pochodzących z redystrybucji (tranfer doch. nar.)
VI. Wykorzystanie w funkcjonowaniu gospodarki zależności osobistych 77. Funkcjonalna teoria stratyfikacji Tę teorię reprezentują Parsons, Moare, Devis. Została ona opisana w pracy Wesołowskiego.
We wszystkich społeczeństwach istnieje hierarchiczne zróżnicowanie społeczeństwa wyodrębniające te pozycje społeczne, które są najważniejsze i te, które wymagały największego przystosowania (długotrwałość i wyrzeczenia muszą być nagrodzone) i zdolności (niezastępowalność). Każe społeczeństwo wytwarza swój własny system stratyfikacji, które różnią się rozpiętością i dostępnością społ., zakresem szans (otwarte, zamknięte), stopniem solidności warstwowej (mniej lub bardziej zorganizowane i wyraziste). Teoria ta zakłada milcząco, że szanse wszystkich ludzi są jednakowe, a tak nie jest.
Lensky - u podstaw rozdziału przywilejów pozytywnych i negatywnych w społ. leży zróżnicowany dostęp do władzy, należy zwrócić uwagę na rolę krystalizacji statusu społ. (w pewnych kręgach jesteśmy wszyscy jednakowo uprzywilejowani).
- im większa niespójność czynników statusu, tym bardziej jednostka postrzega swój status jako
niepewny
- niespójność czynników statusu jest odbierana przez ludzi jako kara (dążymy do zmiany tego stanu
rzeczy)
- redukowanie napięć
Wesołowski pojmował funkcjonalną teorię strat. jako przezwyciężanie podziałów klasowych sprzed wojny.
78. Elementy teorii klas marksizmu Klasa dla siebie - klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne kryteria ekonomiczne, ale
posiadająca świadomość swego położenia klasowego i wspólnych interesów, więź psychiczną łączącą
jej członków, zyskująca podmiotowość
Klasa w sobie - klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne warunki ekonomiczne, ale nie posiadająca
świadomości.
Wg Marksa kryterium wyodrębnienia klas jest podział pracy i stosunek do środków produkcji (czyli
środków pracy i siły roboczej). Wg Marksa istnieje wielość klas, a na 2 pierwszych biegunach istnieją 2
klasy podstawowe. Istnieją klasy zbiorcze (proletariusze i kapitaliści - jest coś wspólnego w położeniu klas,
które mogą różnić się ekonomicznie), klasy jednostkowe (robotnicy wielkoprzemysłowi), klasy podstawowe i
niepodstawowe (ze względu na dominujący sposób produkcji).
Wg Ossowskiego klasy u Marksa są dychotomiczne, a przez skrzyżowanie dwóch dychotomii (właściciele i
nie właściciele oraz pracujący i niepracujący) uzyskuje się 3 klasy: właściciele niepracujący, właściciele
pracujący oraz nie posiadający własności i pracujący.
Klasa społeczna wg Lenina - klasami nazywamy wielkie grupy ludzi, różniące się między sobą: miejscem
zajmowanym w historycznie określonym systemie produkcji; stosunkiem do środków produkcji (zazwyczaj
prawnie usankcjonowanym i uregulowanym); rolą w społecznej organizacji pracy; sposobem otrzymywania
i rozmiarami tej części bogactwa społecznego, którą rozporządzają.
Wg prof. S. Kozyra-Kowalskiego klasy to zbiory jednostek, które są elementami różnych sposobów
produkcji materialnej i zajmują w tych sposobach produkcji identyczną albo zbliżoną pozycję, zwłaszcza ze
względu na własność ekonomiczną, a więc pozostają w identycznym lub zbliżonym stosunku własnościowym
do środków produkcji materialnej i do cudzej oraz własnej siły roboczej.
Elementy:
- nacisk na kryteria własnościowe
- własność odnosi się nie tylko do przedmiotów materialnych, ale też do subiektywnych warunków
produkcji, zróżnicowań siły roboczej
- klasy są wyodrębnione w 3 sferach produkcji (bezpośrednio, pośrednio, materialnie)
- w obrębie klas społecznych istnieje dwojaka lub trojaka przynależność klasowa:
* klasy hybrydy (mieszane) - członkowie spełniają kryteria przynależności więcej niż jednej klasy
(np. chłoporobotnicy)
* etnoklasy - klasy do których przynależność wyznacza przynależność klasowa i etniczna (np.
chłopi łonkowscy) 79. Klasy ekonomiczne i społeczne w ujęciu M. Webera Max Weber wyróżnia klasy oraz stany społeczne. Podział klas:
1. klasy ekonomiczne
- klasy posiadania - pozycja klasowa określana jest przez różnice w posiadaniu majątku
* pozytywnie uprzywilejowani posiadacze (wierzyciele, rentierzy),
* pozycja neutralna to chłopi, rzemieślnicy, urzędnicy, przedsiębiorcy, robotnicy;
* negatywnie uprzywilejowania są ludzie, będący obiektem własności (niewolnicy, ubodzy)
- klasy zarobkowe - wyznaczane przez umieszczanie na rynku dobra lub świadczenia, którymi
dysponują
2. klasy społeczne - jest to ogół tych połączeń klasowych, między którymi zachodzi w sposób typowy i
łatwo wymiana osobnicza i następstwo pokoleniowe; u Webera to zbiorowość znajdująca się w sytuacji
klasowej ze względu na:
- zaopatrzenie w dobra
- zewnętrzna pozycję życiową
- wewnętrzny los życiowy, który wynika z zamiaru i rodzaju władzy rozporządzania (lub jej braku)
dobrami lub kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania świadczeń oraz określonego sposobu
ich zastosowania w danym porządku gospodarczym dla uzyskania dochodu.
Klasy społeczne Webera:
- robotnicy jako całość
- drobnomieszczaństwo
- nie posiadająca inteligencja (wyszkoleni fachowo technicy, pracownicy umysłowi, zatrudnieni w handlu i
poza nim, urzędnicy państwowi)
- posiadacze i uprzywilejowani przez wykształcenie 80. Stany społeczne wg M. Webera
Stany społeczne oparte są na uprzywilejowaniu i umonopolizowaniu dostępu do działań politycznych
orientujących życie społeczne oraz uprzywilejowaniu w pozaekonomicznych sferach życia społ.
Sytuacja stanowa charakteryzowała się tym, że ludzie należący do pewnego stanu korzystali ze stałego
wynagrodzenia, byli uniezależnieni od woli zwierzchników, mieli uprawnienia społeczne i gwarancje awansu.
Położenie stanowe wyznacza w przeciwieństwie do czysto ekonomicznych kryteriów położenia klasowego
pozytywna lub negatywna ocena społeczna szacunku, wiążąca się z jakąś wspólna właściwością
przysługującą wielu osobom.
Stan to godność społ., szacunek i honor społ. Każdy stan posiada ekskluzywne przywileje:
- conobium (związki małżeńskie w obrębie stanu)
- conensualis (prawo jedzenia i picia przy jednym stole)
- styl życia (zarezerowany dla stanu)
Kryteria wyrózniania stanów:
- legalistyczne - przynależność stanowa wynika z monopolu dostępu do stanowienia, uprzywilejowanie
władzy
- rewerencyjne - uwypuklenie uprzywilejowanego dostępu do środków zdobywania szacunku społ.
W klasach społ. zachodzą działania masowe, w partiach - polityczno-uspołecznione, a w stanach -
wspólnotowe, jednorodne, dopełniające się działania, które są wyznaczane przez subiektywną odczuwaną
przynależność do zbiorowości.
4 koncepcje stanów:
1. Teora własnościowo-polityczna - kryterium identyfikacji stanów są tutaj stosunki prywatnej własności
środków administrowania i panowania politycznego oraz samej władzy panowania. Własnościowo -
polityczna teoria stanów czyni ze stanów odrębne w stosunku do zawodów, grup etnicznych i religijnych
składniki globalnej struktury społecznej. Pozwala mówić o stanach tylko wtedy gdy w danym
społeczeństwie obiektem własności prywatnej są nie tylko zasadnicze czynniki procesu produkcji i
wymiany dóbr materialnych, lecz również środki walki i zarządzania (wojsko, urzędy). Stany, są
wyróżniane ze względu na stosunki własności w polityczno - administracyjnej sferze życia społecznego.
2. Teoria apropriacyjno-rewerencyjna - pozwala mówić o istnieniu stanów i stosunków stanowych
wszędzie tam, gdzie szacunek społeczny staje się przywilejem i nie ma wartości powszechnie dostępnej,
gdzie występuje zjawisko apropriowania pewnych typów szacunku społecznego i gdzie jest ono
wyrażone i uwarunkowane przez wykonywany zawód, przez pochodzenie i apropriację władzy
politycznej lub biurokracyjnej. Teoria ta czyni strukturę stanową aspektem struktury klasowej i
zawodowej społeczeństwa.
Teoria prawno-monopolistyczna - pozwala mówić o stanach tylko tam, gdzie istnieją prawnie
ustanowione monopole szans politycznych i ekonomicznych, gdzie prawo zabrania pewnym
grupom społecznym, do których wchodzi się najczęściej przez urodzenie, sprawowanie
określonych funkcji polityczno - administracyjnych, zajmowanie określonych urzędów,
wykonywanie określonych działań ekonomicznych, a nawet korzystanie z określonych dóbr
konsumpcji materialnej i duchowej. Teoria ta czyni najczystszym typem porządku stanowego
feudalne społeczeństwo europejskie..
3. Teoria uniwersalno-rewerencyjna - stanami nazywa się wspólnoty ludzi, które znajdują się w podobnym
położeniu stanowym. Położenie stanowe określa Weber następująco: w przeciwieństwie do czysto
ekonomicznych uwarunkowanego położenia klasowego, określamy położenie stanowe, jako typowy
składnik losu życiowego ludzi, uwarunkowany przez pozytywną lub negatywną społeczną ocenę
szacunku, wiążącą się z jakąś wspólną właściwością przysługującą wielu osobom. Stany nie są w tej |
teorii traktowane jako obiektywnie wyznaczalne, odrębne w stosunku do klas, grup etnicznych,
religijnych oraz zawodów składniki społeczeństwa globalnego. Uniwersalno - rewerencyjna teoria
stanów pozwala uznać za stan nie tylko całą klasę lub jej część, lecz również grupę etniczną, grupę
religijną lub zawód.
4. Teorie własnościowo - polityczna oraz prawno - monopolistyczna nie stawiają szacunku jako
zasadniczego kryterium istnienia ani identyfikacji stanów pozytywnie i negatywnie uprzywilejowanych.
Natomiast teoria apropriacyjno - rewerencyjna i uniwersalno - rewerencyjna mają odwrotne stanowisko
w tej sprawie 81. Teorie klas społecznych w socjologii francuskiej(Halbwachsa i Gurvitcha) Określają oni klasy społeczne jako zwarte ugrupowania, makrostruktury społeczne, produkt różnic
kultury - zamknięte, samoistne, samowystarczające, samoreferencyjne.
Klasy - produkt uczestnictwa w jednej kulturze społecznej, różnią się pamięcią zbiorową - żywa historia
(odmienne poglądy na świat).
Halbwasch - klasa powstaje wokół pewnego wyobrażenia zbiorowego tzw. reprezentacji zbiorowej. Klasy
społeczne stanowią hierarchię. Pozycja w hierarchii klasowej jest wyznaczana przez uprzywilejowane bądź
upośledzone uczestnictwo w podstawowej aktywności społecznej, w tzw. ognisku kulturalnym
społeczeństwa. Klasy charakteryzujące się pozycja uprzywilejowaną ze względu na uczestnictwo w
podstawowej aktywności społeczeństwa, ustalają hierarchię wartości. Na jej szczycie znajdują się wartości
rzadkie i cenione, do których dostęp mają członkowie z opozycji uprzywilejowanych. Im wartość bardziej
dostępna tym mniej ceniona. Najbardziej atrakcyjna, centralna dziedzina kultury to ogniska kulturalne i
tylko uprzywilejowania mają do nich dostęp. Zbiorowości najbardziej peryferyjne zgodne są do wytworzenia
wartości alternatywnych, nowej kultury.
Gurvitch - synteza szkoły Durkheima i marksizmu. Klasy społeczne to partykularne grupy o wielkim
zasięgu przestrzennym i dużej ilości grup podporządkowanych. Klasę społeczną charakteryzuje:
- ponadfunkcjonalność
- odporność na wpływ i przeniknięcie ze strony społ. globalnego
- wzajemna nieprzystawalność
- odrębne zasady wewnętrznej strukturalizacji
- zbiorowości otwarte
- istnieją na dystans
- wewnętrznie niezorganizowane
- determinują ludzkie zachowania w społecz. przemysłowych
Klasy społeczne to struktury właściwe dla globalnych społeczeństw uprzemysłowionych, gdzie funkcje
techniczne i ekonomiczne są bardziej wyraziście zaznaczone w obrębie tej klasy.
Społeczeństwo u Gurvitcha to konglomerat klas społecznych - aktorów; nie jest istotne skąd się wzięły. 82. Sieć jako struktura społeczna Są to systemy i układy relacji międzyosobowych występujących w zbiorowościach społecznych, w które uwikłane są różne jednostki. Sieć społ. ukazuje kształt struktury społecznej danej zbiorowości i
występujące w niej podstawowe kanały komunikacyjne. Są to więc powiązania, które łączą ze sobą pozycje
społeczne tworząc w ten sposób strukturę społeczną. Struktura pojawia się wówczas, gdy pozycje są w ten
sposób powiązane, że pełnione przez nas role w ramach jednej pozycji podlegają oddziaływaniu i same
oddziałują na role pełnione w ramach innych pozycji. 83. Koncepcje narodu Definicja narodu jest przedmiotem licznych i złożonych sporów w naukach społ. Wyróżniamy liczny zespół
cech, na podstawie których można wyróżniać grupy narodowy. Często do def. narodu wprowadzane są
pewne elementy ideologiczne. Warunkiem powstawania narodów jest dostatecznie długie pozostawanie w
ramach wyodrębnionej społeczności (później naród może ulec trwałemu rozproszeniu, zachowywać więź
narodową przez kilka pokoleń, może także być podzielony granicami państwowymi, ale mimo to istnieć
dalej jako grupa).
Naród - wspólnota powstała na gruncie historycznym, terytorium, życia ekonomicznego, przejawiająca się
w świadomości narodowej jego członków.
Naród musi oprzeć się nie na klasach i warstwach, ale na wspólnym terytorium, na ruchu pieniądza,
towarów itd., na wspólnym obywatelstwie (naród w tym ujęciu pojawia się po Rewolucji Francuskiej)
Naród jest grupą wspólnotową - dopiero wtórnie może organizować się w jakieś grupy celowe.
Więź narodowa polega na uznawaniu wspólnych wartości kulturowych, poczuciu wspólnoty oraz odrębności
w stosunku do innych takich grup. Współczesne narody dążą do uzyskania odrębności polityczno -
państwowej.
Obiektywne kryteria wyodrębniania narodów:
- kryteria wspólnego pochodzenia
- wspólność języka
- wspólna państwowość
- wspólność interesów ekonomicznych
Kryteria subiektywne:
- poczucie wspólnoty kulturowej
- inicjacja narodowa młodego pokolenia
- dziedzictwo kulturowe
W literaturze polskiej jest 5 interpretacji narodu:
- wspólnota terytorialno-ekonomiczna
- wspólnota historyczna
- wspólnota polityczna
- wspólnota kulturowa
- wspólnota psychiczna
Koncepcje narodu:
- naturalistyczna - wg Turowskiego - naród traktowany jest jako grupa genetyczna, uwarunkowana
biogennie - w pewnym środowisku geograficznym, zamieszkiwała pewna grupa rasowa i przekazywała
swe właściwości psychofizyczne następującym po sobie generacjom - jest to echo deterministycznych
teorii mówiących o wpływie środowiska geograficznego czy cech somatycznych na cechy psychiczne
członków danej zbiorowości
- politologiczna - naród jako wspólnota polityczna, wykształcona ze wspólnoty plemiennej przez
wykształcenie instytucji państwowych, które mogą obejmować więcej grup postplemiennych,
przystępuje do tworzenia wspólnego narodu (jednolita kultura, oświata, gospodarka, oraz poczucie
odrębności w stosunku do innych narodów)
- kulturowa - kształtowanie się w toku rozwoju historycznego społeczności, które tworzą własna kulturę
(język, sztukę, obyczaje, działalność gospodarczą, tradycje), a jej członkowie uczestniczą w tej kulturze
- łączy ich wspólnota kultury i wspólna ideologia 84. Ojczyzna prywatna i ideologiczna wg S. Ossowsiego Ojczyzna ideologiczna - kulturowo wyobrażany obszar, do którego odnoszą się uczucia członków danego
narodu (np. Palestyna jako Ziemia Obiecana dla Żydów, Polska folklorystyczna dla starych emigrantów)
Ojczyzna prywatna - obszar, na którym dana osoba spędziła znaczną część życia przede wszystkim w
młodości (znamy ją z własnych przeżyć); dla każdego człowieka jest to inna część terytorium, z którą
mamy bezpośrednie kontakty. 85. Etnos, grupy etniczne i etnograficzne Etnos - całokształt cech kulturowych zbiorowości ponad plemiennej, będący rezultatem wspólnoty
pochodzenia i uwarunkowań historycznych oraz związków z terytorium etnicznym, na podstawie
którego określa się ją jako grupę etniczną i wyodrębnia się ją od innych grup. Charakteryzuje ich
pewna etniczność.
Etniczność opiera się na elementach kulturowych. Członkowie grupy etnicznej mają wspólne dziedzictwo
kulturowe, które jest cechą wyróżniającą ich spośród innych grup. Do elementów kulturowych zalicza się:
pochodzenie narodowe, język, religię, zwyczaje, tradycję, preferencje żywieniowe oraz wspólną przeszłość
historyczną. Cechy kulturowe są wyuczone i przekazywane z pokolenia na pokolenie w procesie socjalizacji.
Etnos może odnosić się do grup, niskiego szczebla cywilizacji, jak i narodów .
Bromley proponuje rozróżnić etnikos jako etnos w węższym rozumieniu zbliżone do narodowości oraz etnos
jako szerszy organizm zbliżony do narodu i państwa
Grupa etnograficzna jest wyróżniana na podstawie odrębnych, obiektywnych cech kulturowych; czasami
istniej świadomość tej odrębności wśród jej członków.
Grupa etnograficzna to zespół ludzi zamieszkujących określone terytorium geograficzne i wyróżniających się
od sąsiadów pewnymi cechami kulturowymi, posiadających poczucie swej przynależności grupowej opartej
na świadomości własnych odrębności kulturowych.
Na pograniczach grupa etnograficzna może występować między wspólnotami etnicznymi, ale w ramach
całości polietnicznych.
Grupa etnograficzna jest przedmiotem obserwacji i opisu. Bada się wszelkie formy aktywności społ. i
doświadczeń kulturowych jej członków (gł. kulturę materialną).
Grupa etniczna - społeczność, której tożsamość kulturowa związana jest najczęściej z określonym
terytorium etnicznym. Można o niej mówić, gdy:
- jest zespół cech tworzących dopiero warunki formowania się narodu
- cechy te tworzą świadomość i doprowadzają do powstania narodu
- silne zespolenie historycznych losów, uwarunkowań geograficznych i ekologicznych powoduje zrodzenie
się wspólnej tożsamości kulturowej pod wpływem wspólnoty świadomości jej organizacyjnego wyrazu
(np.: państwo)
- nie jest to w pełni grupa (bo nie zawsze istnieje poczucie przynależności), ani kategoria społeczna (nie
zawsze wspólne pochodzenie i kultura, ale tylko przekonanie o takiej wspólnocie)
Podział grup etnicznych na:
- pierwotne - które po przeniesieniu z jednego społeczeństwa do drugiego chcą nadal funkcjonować w
społeczeństwie jako zamknięte ugrupowania, umiejące zaspokoić podstawowe potrzeby swoich
członków
- wtórne - ich członkowie częściowo uczestniczą bezpośrednio w społeczeństwie przyjmujących np.: w
kwestiach ekonomicznych, a częściowo pośrednio, przez grupę etniczną (np.: kwestie towarzyskie)
Grupy etniczne to np.: imigranci, koloniści, narody żyjące we własnym państwie, narody żyjące na własnym
terytorium narodowym, ale w obrębie obcych państw. Grupa etniczna może być narodem albo
narodowością. 86. Plemię i plemienność Plemię (in. szczep) jest to forma organizacji społecznej oparta na grupie etnicznej (wywodzącej swe
pochodzenie od uznawanego za wspólnego, często legendarnego przodka), bądź na jakiejś jej części, której
członkowie zamieszkują wspólne terytorium, uczestniczą we wspólnym systemie wierzeń i posiadają
wspólną organizację społeczną.
Społeczeństwo plemienne (in. pierwotne) charakteryzuje się niskim poziomem rozwoju cywilizacyjnego. Jest
to społ. małe, kilkutysięczne. Wzrost liczebny jakiegoś plemienia powoduje jego rozczłonkowanie i
wyodrębnienie się pewnych gałęzi rodowych, czy klanów.
Charakterystyczne cechy: występuje: zbieractwo, rybołówstwo, myślistwo, pasterstwo, rolnictwo, technika manualna; ludzie starzy - przekazują tradycję, doświadczenie życiowe; występuje podział ról między płci; kultura symboli o charakterze przedpiśmiennym, przekazywanie dorobku kulturalnego na drodze ustnej. 87. Stereotypy etniczne i narodowe. Etnocentryzm Etnocentryzm - wartościująca postawa określająca afirmatywny stosunek do kultury własnej grupy
etnicznej lub do kultur innych grup (religijnych, rasowych, regionalnych) i równocześnie
deprecjonujący stosunek do kultury grupy obcej:
- własna kultura jest uważana za najlepszą, wzorcową, godną kontynuacji i naśladowania
- kultura obca oceniana jest przez pryzmat własnych standardów kulturowych , a różnice traktowane są
jako odstępstwa od normy i anomalie
Wszystkie definicje etnocentryzmu są do siebie podobne - kładą nacisk na jedność pozytywnych postaw
wobec własnej kultury i grup oraz negatywnych wobec obcej
Typy etnocentryzmu:
- fundamentalizm - ma charakter naturalny i powszechny, wynika z psychologicznego procesu
enkulturacji prowadzącego do psychokulturowej identyfikacji jednostki z własną grupą i jej wartościami
(stają się punktem odniesienia w wysiłkach zrozumienia świata), brak możliwości całkowitego oderwania
się od świata własnych wartości kulturowych.
- umiarkowany - przede wszystkim afirmatywna postawa względem własnych wartości z mniejszym
uwzględnieniem deprecjacji wzorów obcych (może wynikać z przekonania o wyższości własnej kultury, z
niewiedzy, z charakteru epoki itd.
- agresywny - najgroźniejszy, prowadzi zwykle do wykształcenia ruchu ideologicznego, propagującego
absolutną hegemonię własnych wartości i nietolerancją wobec innych norm (może przejawiać się jako
natywizm skrzyżowany z ksenofobią, dyskryminacją czy segregacją rasową, fanatyzmem religijnym)
Skutki etnocentryzmu;
- wzmocnienie identyfikacji z własną grupą, solidaryzm
- wzrost nieufności wobec tego, co inne, obraz świata podzielony na swoich i obcych - wzmacnia to
odporność grupy na zewnętrzne działania innowacyjne,
- utrudnienie komunikacji interetnicznej stanowiące podłoże różnorodnych konfliktów, sprzyjają temu
stereotypy negatywne, uprzedzenia etniczne, nietolerancja, akty dyskryminacji
Stereotypy narodowe i etniczne to funkcjonujący w świadomości potocznej skrótowy, uproszczony i
zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do narodów, grup etnicznych, ras, często
oparty na niepełnej lub fałszywej wiedzy o tych obiektach, utrwalony i nie ulegający zmianom. Stereotyp
ujawnia zakres swej stereotypowości w kontaktach z obiektywnymi faktami. Hetero stereotypy odnoszą się
do obcych grup, autostereotypy do grupy własnej. Stereotyp może być pozytywny lub negatywny
Stereotyp narodowy to uogólnienie dotyczące pewnego narodu oraz jego członków.
Stereotyp etniczny to schematyczny obraz danej grupy etnicznej lub wyobrażenie cech jej członków
związane z ich przynależnością do danej grupy, zwykle zabarwione emocjonalnie i wartościująco.
Uogólnienie dotyczące wielkiej liczby osób posiada ryzyko fałszu (zwłaszcza jeśli jest zabarwione
wartościująco) i pewność fałszu, jeśli ocenie poddaje się cechę inności.
Stereotyp etniczny powstaje gdy podmiot i przedmiot osiągają pewną tożsamość kulturową, nie ma między
nimi izolacji, ale kontakty nie są tak ożywione, jak między członkami grupy wewnętrznej - istnieje pewien
dystans.
Stopień, zakres i rodzaj stereotypu etnicznego zależy od:
- siły procesów społeczno - gospodarczych wywierających nacisk na kontakt grup
- reakcji politycznej drugiej strony na inicjatywę nawiązania kontaktów z pierwszej strony
- składu klasowego zbiorowości reprezentujących obie grupy w kontaktach
Badanie stereotypu etnicznego:
- poznanie obrazu grupy obcej jaki posiada grupa badana
- stwierdzenie co w tym obrazie odbiega od obiektywności spojrzenia na odrębność
- określenie przeszłych i obecnych kontaktów oraz dystansu
- określenie o ile fałszywy obraz grupy obcej wynika z wartościowania cech inności 88. Etnogeneza i różne postacie etnicyzmu Etnogeneza oznacza proces kształtowania się etnosu, jakiejś grupy etnicznej, a wg niektórych badaczy,
także proces kształtowania się grupy etnicznej
Etapy etnogenezy:
- istnienie warunków, które powodują tworzenie się nowej wspólnoty etnicznej
- przejawiają się cechy odróżniające ją od innych etnosów jej współczesnych|
- gdy cechy są wystarczająco silne, tworzy się świadomość
W wyniku etnogenezy powstają zalążki świadomości etnicznej i świadomości narodowej. Niektórzy uważają,
że etnogeneza prowadzi do powstania etnosu, inni - do grupy etnicznej, inni - narodu.
Etnogeneza w warunkach izolacji - etnolin (nazwa własna grupy) ma charakter endoetnolinu (charakter
własny, równoznaczny z ogólnym pojęciem). Kontakty grupy z innymi - odrębność organizacyjna, zalążek
państwa i świadomości narodowej.
Etnicyzm - społeczny ruch odrodzenia etnicznego, występujący we współczesnych społeczeństwach
(państwach) pluralistycznych i obejmujący te grupy typu mniejszościowego lub postimigracyjnego, których
istnienie zostało zagrożone postępem procesów asymilacji i akulturacji i których pozycja społeczna,
ekonomiczna i polityczna w strukturze społeczeństwa jest nierównoprawna.
Formy manifestacji etniczności:
- dążenie do rewaloryzacji dziedzictwa kulturowego grupy
- dążenie do uznania odrębności jej specyfiki kulturowej
- dążenie do rewindykacji należnych jej praw w różnych dziedzinach życia społecznego
Źródła etnicyzmu:
- teoria relatywnej deprywacji - poczucie względnej deprywacji i przekonanie o możliwości jej
przezwyciężenia przez konsolidację
- teoria anomii - protest przeciwko postępującej alienacji, czasami przejawia się w poszukiwaniu korzeni
- teoria nie asymetrycznych stosunków - między społeczeństwem dominującym, a podporządkowanym,
między centrum a peryferiami
3 podstawowe formy etnicyzmu:
- separatystyczny - wzrost świadomości, aby można było stworzyć własny naród, państwo
- autonomistyczny - dążenie do równouprawnienia i zlikwidowania polityki asymilacji państwa
- rewaloryzacyjny - wzmocnienie słabnącej etniczności wśród imigrantów w państwach pluralistycznych
(ma najliczniejszą postać w USA - Murzyni, Indianie, Latynosi)
Czynniki pojawienia się etnicyzmu w latach 60 i 70-tych (Europa, USA, kraje III świata):
- modernizacja i związane z tym międzyregionalne, międzyetniczne zróżnicowanie ekonomiczne, które
wywołało pobudzenie aspiracji grup etnicznych
- mass media - szybka informacja i możliwość integracji ideologicznej grup etnicznych
- wzrost edukacji - rozwój elit
- protest przeciwko polityce asymilacyjnej państw pluralistycznych
- inspiracje z powodu działań innych ruchów etnicznych na innych terenach 89. Ruchy natywistyczne i millenarystyczne Natywizm to termin wprowadzony przez Lintona jako odniesienie zorganizowanego ruchu członków danej
grupy, zmierzającego do odrodzenia i zachowania swojej tożsamości kulturowej, zagrożonej przez kontakt z
obcą kulturą, najczęściej połączonego z ksenofobicznym odrzuceniem obcych osób, idei i przedmiotów.
Ruchy natywistyczne - świeckie i religijne ruchy protestu społecznego wśród ludów kolonialnych i
postkolonialnych (bez względu na fakt czy miały treści natywistyczne, czy nie). W społeczeństwach
zachodnich ruchy te określano jako przejawy fundamentalizmu albo ruchy mesjanistyczne.
W studiach etnicznych określa się mianem ruchu natywistycznego antyimigracyjny ksenofobizm
amerykański. Był to ruch powstały w USA w latach 30-tych XIX wieku. Stanowił on apoteozę
amerykańskiego stylu życia (wywodzącego się z tradycji anglosaskiej i protestanckiej). Ksenofobia
względem nieanglosaskich imigrantów
Natywiści określają swoją ideologię jako "amerykanizm", głoszą pogląd o nielojalności imigrantów wobec
USA, nie możności ich asymilacji, antykatolicyzm, wrogość wobec radykalizmu społecznego, rasizm.
Millenaryzm to termin używany do opisywania ruchów społeczno - politycznych, które wierzą w radykalne
zniknięcie nędzy, cierpienia i chorób, w doczesność, nieodwracalność i bliskość zbawienia zbiorowego, które
obejmuje wszystkich wiernych. Jest to szczególny typ koncepcji zbawienia wykształcony przez ludy III
Świata - synkretyczne połączenie elementów społecznych i motywów religijnych. Charakteryzuje go zespół
twierdzeń o tzw. zmaterializowanym, zbiorowym, totalnym oczekiwanym w najbliższej przyszłości na Ziemi i
dokonanym przez siły nadprzyrodzone.
Właściwości niezależne od kultury i czasu:
- zbawienie rozumiane jako uwolnienie od materialnej nędzy, zagrożeń indywidualnych i zbiorowych
- przekonanie o jego bliskości i nieodwołalności
- wiara w doczesność zbawienia na Ziemi
- zbawienie zbiorowe
- zbawienie zostanie dokonane przez sił nadprzyrodzone, a na Ziemi nastąpi koniec historii i
nieograniczona epoka doskonałości
- wyobrażenia o doskonałych przyszłych losach człowieka, uformowane na podstawie krytyki sytuacji
obecnej|
- millenaryzmowi towarzyszył rewolucjonizm związany z politycznym rozbudzeniem wyznawców
- może istnieć przechodzenie między millenaryzmem, a rewolucjonizmem (w obie strony)
- współdziałanie człowieka z siłami nadprzyrodzonymi w celu przyspieszenia zbawienia (religijne obrzędy
ekstatyczne, święte wojny itd.)
Funkcje millenaryzmu - wyjaśniająca i dyspozytorska
Odmiana millenaryzmu: aktywny, pasywny, rewolucyjny, ewolucyjny, restauracyjny, innowacyjny
Przeciwieństwem millenaryzmu jest eschatologizm. Są to twierdzenia o duchowym, pośmiertnym,
indywidualnym zbawieniu ludzi w pozaziemskim raju. 90. Tubylcy (ludność rodzima) i tubylczość Jest to problematyka nowa w naukach społecznych. Kiedyś ludy tubylcze traktowano jako
mniejszości etniczno - rasowe. Istnieje ok. 3000 grup o charakterze tubylczym, łącznie ok. 40 mln
ludzi. Od XIX wieku pojawiły się 3 podejścia do społeczności tubylczej:
- dotyczące spraw wyznaniowych tzw. humanitaryzujący apartheid - rozdzielanie ludności tubylczej od
dominującej ludności napływowej.
- Zaakceptowanie ludów tubylczych jako części ludności, wykorzenienie postaw odrębności społeczności
tubylczej jako odrębnego etnosu (tzw. etnocyt), likwidowanie wspólnot własności ziemi
- XX wiek - ustalenie instytucji państwowych zajmujących się sprawą ludności tubylczej celem
zintegrowania ekonomicznego, przy jednoczesnym zachowaniu osobliwości kulturowych.
Tubylcy to potomkowie pierwszych mieszkańców, grup, które zamieszkiwały dane tereny, kiedy
przebywały tam inne grupy. Charakterystyczne czech tubylców to:
- izolacja - dzięki niej grupy te wyróżniamy spośród innych pod względem zachowania swych zwyczajów i
tradycji
- grupa inkorporowana jest do państwa o charakterystykach narodowych, społecznych i kulturalnych
całkowicie obcych
- tubylcy to praspołeczeństwo, które w procesie kształtowania się globalnego kapitalizmu znalazło się w
stanie podporządkowania, ale zachowują ze swojej przeszłości szczególną postawę do swojego terenu
jako źródła życia i podstawowego wyznacznika tożsamości tej grupy
- majoryzacja, czyli ........... tubylców z ich praw jest zawsze możliwa
- swoista kultura wszystkich ludów tubylczych, która wyraża się w szczególnych wytworach kultury
materialnej, ceremoniach, bardzo rozwiniętej wiedzy botanicznej, zoologicznej (odnosząca się do gat.,
które obecnie znajdują się na terenie etnicznym), medycyny ludowej, odrębności zwyczaju i tradycji
prawnej (np. wspólnotowa własność ziemi)
Konwencja nr 169 wydana przez MOP to próba zdefiniowania ludności tubylczej - ludy tubylcze to te,
które są przedmiotem podboju i zostały przymuszone do życia w obrębie państwa tworzonego przez
najeźdźców i podporządkowania się ich standardom i wzorom kultury. Są one narażone na 2 rodzaje
ludobójstwa - genocyt (fizyczna zagłada) i etnocyt (zabijanie społeczności - ludzie ocaleją).
Podmiotowość ludów tubylczych nie jest jednoznaczna z pojęciem podmiotowości w rozumieniu prawa międzynarodowego. Ludy tubylcze to uciskana mniejszość, której nikt nie chce przyznać pełni praw. 91. Ruchy społeczne stare i nowe Ruchy społeczne są to zbiorowe dążenia ludzi do realizacji wspólnego celu. Dążenia te są świadome,
celowe i wspólne. Działania te są mniej lub bardziej zorganizowane.
Mechanizm powstawania ruchu społecznego:
- jeśli pewna ilość ludzi nie może zaspokoić swoich potrzeb
- rodzi to frustrację, niezadowolenie, zmobilizowanie energii na osiągnięcie środków pozwalających
zaspokoić potrzebę
- powstaje napięcie emocjonalne, ludzie porozumiewają się, uświadamiają sobie nawzajem swoje
położenie
- niepokój przeradza się w niepokój społeczny (szukanie kontaktów, dyskusje)
- to punkt wyjścia do rozwoju ruchów społecznych
3 rodzaje ruchów społecznych:
- reformatorskie - dążą do zmiany istniejącej sytuacji na drodze prawnej, legalnie, nie podważają
podstaw ustrojowych, przyjmują postać zrzeszeń dobrowolnych, dzielą się na ruchy o celach ogólnych
(ruch emancypacji kobiet) i szczegółowych (ruch antyalkoholowy).
- rewolucyjne - w początkowej fazie mogą być podobne do ruchów reformatorskich, nie dążą do
stopniowej zmiany istniejącej sytuacji społecznej, ale chcą ją obalić przy użyciu siły, przemocy, wbrew
prawu
- ekspresyjne - ich celem jest manifestacja i zaspokojenie potrzeb estetycznych, religijnych,
intelektualnych
Nowe ruchy społeczne to ruchy fizycznie nowe np.: ekologiczne, zainteresowanie nimi wypłynęło po 1968
roku. Uznaje się że nowe ruchy społeczne to bardzie trwała postać działania zbiorowego. Można wyróżnić 2
podejścia do NRS:
- amerykańskie - NRS to substytut w pełni ukonstytuowanych organizacji społecznych, ruchy potrafią
sięgać do takich zasobów, których organizacja nie potrafi uruchomić
- europejskie - NRS to narzędzie przez które ludzie pozbawieni tożsamości osiągają ją
Do NRS zalicza się także organizacje pozarządowe.
Koncepcja A. Touraine - w jego ujęciu ruch społeczny zaczyna zbiegać się z klasą społeczną rozumianą jako
system historycznego działania - aktor działający. NRS może być też traktowany jako pokolenie, bo gdy
spada dynamika procesu społecznego, jest on mniej konfliktowy - wtedy na pierwszy plan wysuwają się
pokolenia. Touraine wykazywał duże zainteresowanie mniejszościowymi ruchami społecznymi (aktywnymi
mniejszościami), traktowanymi jako katalizator zmiany społecznej (oczekiwanie, że stworzą one nowe
standardy życia społecznego). Im ruchy społeczne są mniej zasymilowane i bardziej marginalne, tym
większy niosą potencjał zmian. Przed wojną utożsamiano Touraine'a z siłami destrukcyjnymi, a po 1968 z
kontrkulturą.
Pod koniec lat 60 XIX w. zainteresowano się nowymi ruchami społecznymi. Pojawiły się podmioty i
zbiorowości społeczne, mimo iż lista wydawała się być już zamknięta (problem morfogenezy w życiu
społecznym).
Rilteberle - ruchy społ. to zbiory instytucji i organizacji kształtujące się w obrębie klas społ. w obronie
interesów ekonomicznych swoich członków.
Lata 80 - zbiory instytucji, organizacji występujące w obronie szerszych interesów (nowe ruchy protestu,
nowa polityka, neoromantyzm, antypolityka, nieortodoksyjne zachowania polityczne, polityka nieporządku,
działania polityczne konwencjonalne - legalne i niekonwencjonalne - nielegalne, polityka symboliczna: cel -
nowy wzór zachowań w kulturze).
Typy:
a) nastawione na jednostkę:
- alternatywne
- odkupieńcze
b) nastawione na społeczeństwo:
- wsteczne
- reformatorskie
- rewolucyjne
- reformatorskie
Cechy: ideologia, organizacja, taktyka
Fazy: powstanie, zjednoczenie, biurokratyzacja, schyłek
Teorie: upośledzenia, społeczeństwa masowego, napięcia strukturalnego, mobilizacji zasobów
Stare ruchy społeczne: formalna organizacja wewnętrzna ruchów (np. masoni); na zewnątrz
pluralistyczne lub korporacyjne uzgadnianie interesów, negocjacja, reguła większościowa.
Stare ruchy społeczne wg Heberle:
- ruch społeczny jako substytut organizacji politycznej
- ruchy są od organizacji politycznych bardziej amorficzne i płynne
- stanowią często fazę embrionalną partii politycznych
- ich celem jest otwarcie przestrzeni dla określonych działań
- związane są z wartościami materialnymi, ekonomicznymi, wzrostem gospodarczym, bezpieczeństwem
militarnym i społecznym
Nowe ruchy społeczne:
- nieformalność i spontaniczność, niski poziom pionowej i poziomej dyferencjacji ruchów
- na zewnątrz - polityka protestu i symbolu oparta na żądaniach formułowanych w terminach negacji
status quo
- trzy sfery życia społecznego: prywatna, polityki nieinstytucjonalnej i pol. instytucjonalnej
- wyraźnie postrzegana służba moralna (wyczucie ucisku i niesprawiedliwości)
- charakter cykliczny dynamiki zewnętrznej
- na Zachodzie podstawą nowych ruchów społ. jest klasa średnia
- podstawowy cel to uzyskanie autonomii
- czynnik transformacji społ. (mimo działań defensywnych)
- wieczyste interesy i potrzeby|
- różne stopnie dojrzałości:
1. I projekty indywidualne
2. II projekty kolektywne
3. III faza utopii (nieprawdziwa wiedza o rzeczywistości społ., I faza kształtowania własnej
tożsamości nowych ruchów społ.)
4. IV projekt
. 5. V faza rządności (analiza układu sił w społ., projekt jest wsparty koncepcją strategiczną)
- są niestety jednozadaniowe
- poprzez działania nowych ruchów społ. wyraża się działanie nowej klasy
Różnice między NRS a SRS:
- NRS działają w szerszym interesie, a SRS we własnym
- NRS zajmują się pokojem, ekologią, prawami człowieka, a SRS ekonomią i bezpieczeństwem
- NRS wyznają autonomię i tożsamość jednostki, a SRS wolność i bezpieczeństwo prywatnej konsumpcji
- NRS charakteryzuje nieformalność i spontaniczność a SRS formalna organizacja i reprezentanci
- NRS stosują politykę protestu, a SRS uzgadnianie, regułę większości 92. Władza a wpływ społeczny Władza - zdolność do wywoływania efektów w postaci takich zachowań podejmowanych przez jednostkę,
jakich nie podjęłaby ona bez istnienia stosunków władzy. Jest to związek między dwiema osobami lub
grupami. Istnieje:
- władza społeczna - nie wyposażona w zagrożenie, używa przemocy i przymusu (ojciec - dzieci, człowiek
- przyroda)
- władza polityczna - prototyp władzy , ma monopol na prawomocne użycie przemocy;
wyposażona w zagrożenie używa przemocy i przymusu (państwo)
- władza państwowa - podstawowa forma władzy politycznej
Max Weber - natura władcy - prawdopodobieństwo narzucenia własnej woli wbrew wszelkiemu oporowi i
niezależnie od podstawy tego prawdopodobieństwa. Istnieje bardzo wiele możliwych układów stosunków
(bardziej sprecyzowane pojęcie władzy) np. panowanie, dyscyplina, autorytet.
Dyscyplina - prawdopodobieństwo uzyskania posłuszeństwa dla pewnego rozkazu, które ze względu na
postawy ludzi będzie szybkie, proste, automatyczne. Posłuszeństwo bez oporu i krytyki.
Panowanie - stan rzeczy, w którym objawiona wola panującego wpływa na działalność innych w taki sposób
jak gdyby inne osoby przyjęły same z siebie posłuszeństwo wobec rozkazu jako zasadę swojego działania,
działania zachodzą tak jakby osoby podporządkowane przyjmowały same z siebie nasze rozkazy tzn.
wykonują nasze polecenia zanim o nich pomyślimy, przewidują nasze dyspozycje i działają zgodnie z tymi
przewidywaniami. Wyróżniamy:
- panowanie ekonomiczne - władza ekon. oparta na konstelacji interesów ze względu na istnienie
monopolu
- panowanie polityczne - władza rządzenia wraz z obowiązkiem posłuszeństwa
Władza państwowa - jest realizowana w państwie (struktura organizacyjna narodu, która pełni określone
funkcje i posiada określone cechy). Cechy:
- władza na określonym terytorium
- inkluzywność (nie organizuje życia obywateli całkowicie)
- ekskluzywność (monopol, wyłączność władzy)
Funkcje:
- ustrojowa
- ochronna
- ogólnego sterowania życiem społ.
- produkcyjna (dostarczanie dóbr, nie tylko materialnych)
- regulacja rynku (system prawny, który zapewnia warunki dla wolnej konkurencji i właściwego
funkcjonowania rynku)
Wszystkie te postacie władzy są pewnymi postaciami mocy sprawczej, wywoływania skutków w działaniach
innych osób. Pewną formą mocy sprawczej jest też wpływ społeczny, czyli tzw. Władza miękka - ludzie z
własnej woli czynią to co chcemy. Wpływ - posługiwanie się w sposób mniej lub bardziej jawny,
jakimkolwiek typem władzy, w celu wymuszania przez grupę na innej grupie podjęcia pożądanych albo
zaprzestania niepożądanych działań.
Istnieją dwa podejścia w socjologii do wpływu społecznego:
1) Wpływ społ. traktuje się jako stosunki międzyjednostkowe, które prowadzą do uniformizacji zachowań i
przejawiają się w sferze tego, co werbalne, irracjonalne i illogiczne.
Sugestia jest oparta na postawach, emocjach. Sugestia korespondencyjno-wykonawcza - sugerowane
wyobrażenie wywołuje stany uczuciowe wyzwalające czynność przez nas oczekiwaną. Opiera się na
naturalnym dążeniu człow. do uległości, poszanowania autorytetów, woli zależności, która manifestuje
się w dobrowolnym podporządkowaniu się wpływowi.
Sugestia pozaracjonalna - oparta na empatii, potrzeba naśladownictwa.
Salomon Asch - w badaniach eksperymentalnych doszedł do wniosku, że wpływ społ. można zwiększać
wprowadzając źródła o większej atrakcyjności i wiarygodności (większość grupy, ekspert). Wpływy
realizowane przez większość mają charakter konformistyczny.
Funkcjonalistyczna interpretacja wpływu - wpływ sprzyja integracji społ., rozbudowuje narzędzia
kontroli społ. Cechy:
- umacnianie i utrzymywanie kontroli społ.
- jest nierówno rozdzielony i wykorzystywany jednostronnie
- opiera się na stosunkach zależności
- powodowany przez stany niepewności i potrzeby ich zredukowania
2) Wpływ społ. jest procesem wewnątzrgrupowym:
- genetyczny model wpływu społ. - nosicielem wpływu jest każdy członek grupy niezależnie od
pozycji
- wpływ jest narzędziem nie tylko kontroli społ., ale też zmiany społ.
- wpływ społ. jako proces - wytwarzanie i pochłanianie konfliktów społ.
Efektywność wpływu: styl zachowania ośrodka wpływu (główny czynnik), a w szczególności elementy,
które realizują się w spójności, systematycznym charakterze, adekwatność między zachowaniem i
znaczeniami.
Czynniki umacniające wpływ:
- uporczywy wysiłek
- autonomia uczestników ośrodka wywierającego wpływ
- spójność
- twardość, nieustępliwość
- zrównoważenie i ekwiwalentność (korygowanie własnego środowiska) 93. Rozwój i postęp społeczny Życie społeczeństw ulega w różnych okresach historycznych zmianom w pewien sposób ukierunkowanym, a
nie tylko zmianom nieukierunkowanym lub cyklicznym. Zmiany w pewien sposób ukierunkowane nazywa się
rozwojem społ. w danym kierunku.
Pojęcie rozwoju społecznego
Według Znanieckiego rozwój społeczny należy rozumieć jako powstawanie nowych elementów i układów
społecznych.
Znaniecki podkreśla, że rozwój społeczny czy zmiana społeczna odnosi się do zmiany struktury społecznej,
a nie do faktu demograficznej wymiany pokoleń.
Trudności nastręcza problem zmian systemowych powtarzalnych i niepowtarzalnych.
Davis z kolei wyróżnia zmiany krótkookresowe i długookresowe. Rozwój społeczny byłby więc zmianą
długookresową obejmującą całe społeczeństwo, a nie tylko jakieś jego części.
Rose określa zmianę społeczną jako powstawanie i rozwój nowych znaczeń i wartości stanowiących
paradygmat zmian istotnych modeli zachowań w społeczeństwie. Nie są to jakieś pojedyncze zmiany ale
szersze zespoły zmian mające pewien kierunek.
Są również zwolennicy uważający, że wśród zmian społecznych obok zmian funkcjonalnych, powtarzalnych
należy odróżnić zmiany strukturalne, jakościowe, niepowtarzalne.
W określeniu zmian rozwojowych są przyjmowane kryteria stwierdzające iż są to zmiany:
- niepowtarzalne - tzn. formacyjnie zachodzące w tzw. czasie historycznym
- strukturalne - zachodzące w wewnętrznej budowie danego zjawiska społecznego
- kierunkowe - stanowiące przejście danego zjawiska do odmiennego stanu w porównaniu ze stanem
przed zmianą
- zmiany "szerszej skali" - obejmujące nie tylko dane zjawisko ulegające zmianie, ale również szerszy
kontekst społeczny
Czynniki rozwoju społecznego
Można wyróżnić 3 grupy takich czynników (Szczepański):
1. Wynalazki techniczne i technologiczne (postęp techniczny) i ich upowszechnienie - istnieje wielość
mechanizmów oddziaływania postępu technicznego na zmiany społeczne
2. Dyfuzja kultury - większość zmian zachodzących w strukturze i kulturze danego społeczeństwa
dokonuje się jako wynik wzajemnych kontaktów z kulturą innych społeczeństw.
- kultury pokrewne, bliższe sobie, przenikają się łatwiej niż kultury obce, odmienne
- główne elementy kultury zmieniają się bardzo wolno a peryferyjne szybko
- wśród innowacji można wyróżnić innowacje proste, autonomiczne i kompleksowe
- jeśli innowacja jest podzielna to nowe elementy wnikają szybciej
- zmiana sytemu kulturowego wywołuje dezintegrację społeczną i osobowości
- proporcje przyjmujących innowacje układają się wg krzywej Gaussa
Rozwojem społecznym określamy zanik lub powstanie nowego zjawiska społecznego lub przekształcenie
danego zjawiska społecznego w jego elementach konstrukcyjnych, czy też przekształcenie społeczeństwa w
jago podstawowych elementach struktury. Rozwój społeczny utożsamiany był i bywa z postępem
społecznym.
Postęp - rozwój danego zjawiska przyjmowany z aprobatą (w przeciwieństwie do regresu, uwstecznienia,
upadku). Zmiana społ. jest istotna zmianą wzorów kultury i struktury społ., które znajdują odbicie w
zachowaniach społ. |
Postęp społeczny - wzrost tych jakości, które ludzie mogą ocenić z punktu widzenia pewnych wartości.
Większość autorów odróżnia postęp społeczny od rozwoju społecznego.
Postęp w ujęciu naukowym zawiera ocenę dokonujących się zmian. Natomiast przy rozwoju zmiana
strukturalna jest pojęciem neutralnym (czasem rozwój może oznaczać recesję - coś negatywnego). 94. Świadomość społeczna, wyobrażenia zbiorowe, ideologie, doktryny Świadomość społ.: wzajemne powiązania i zintegrowana całość i treść życia duchowego, poglądów,
wartości, idei, postaw i przekonań charakterystycznych dla danej zbiorowości, grupy społ. czy
społeczeństwa.
Wyobrażenia zbiorowe - jeden z podstawowych elementów świadomości społecznej. Całość utrwalonych
i względnie stałych wyobrażeń, przekonań i uprzedzeń ponadjednostkowych, charakterystycznych dla
członków określonej zbiorowości i przez nią wytworzonych.
Ideologia - system mniej lub bardziej powiązanych ze sobą poglądów, nastawień, wierzeń, mitów i idei: religijnych, politycznych, naukowych, społecznych, prawnych itd. Prawdziwych lub fałszywych, wspólnych
dla jednostek lub grup w określonym czasie i miejscu, zawsze łączących się z jakimś zespołem twierdzeń
wartościujących oraz dyrektywami działania. Wyróżniamy:
- ideologię jawną - jasno sformułowaną
- ideologię ukrytą - nie jest sformułowana wyraźnie
Doktryny - zwarty system poglądów, założeń lub twierdzeń odnoszących się do pewnej dziedziny wiedzy
lub fragmentu rzeczywistości, często uznawany przez twórcę doktryny lub jego zwolenników za jedyny
prawdziwy. Doktryny: prawne, religijne, polityczne, wojenne, itp. 95. Państwo jako przedmiot socjologii Państwo jest to grupa na pograniczu grupy celowej i terytorialnej. Jest to zbiorowość obywateli
podporządkowana władzy suwerennej mieszkająca na określonym terytorium, do którego ogranicza się
władza. Państwo jest polityczną organizacją zbiorowości terytorialnej, w której na gruncie tradycji
kulturalnej lub etnicznej istnieje władza polityczna.
Koncepcje państwa:
- umowa społeczna - (Rousseau) jednostki poddają się woli zbiorowej i stają się poddanymi ale tylko
sobie
- klasowa teoria państwa - (Marks) w wyniku rozwoju sił wytwórczych następuje podział na klasy
- państwo jako społeczność naturalna - (Arystoteles) jednostka ludzka musi żyć we wspólnocie
politycznej, aby nie tylko zaspokoić wszystkie swe potrzeby, ale by rozwinąć swe człowieczeństwo
Państwo to struktura organizacyjna narodu, która pełni określone funkcje i posiada określone cechy.
Cechy:
- władza na określonym terytorium
- inkluzywność (nie organizuje całkowicie życia obywateli)
- ekskluzywność (monopol i wyłączność)
Funkcje (ogólnie celem państwa jest realizacja dobra wspólnego):
- funkcje zewnętrzne - zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu i przedstawicielstwa w stosunkach
międzynarodowych
- funkcje wewnętrzne:
1. ustrojowa
2. ochronna
3. ogólnego sterowania życiem społ.
4. produkcyjna (dostawca dóbr, nie tylko materialnych)
5. regulacja rynku (system prawny, który zapewnia warunki dla wolnej konkurencji i właściwego
funkcjonowania ryku)
Typologia państw:
- państwa unitarne
- państwa złożone
Relacje naród - państwo
Odrębność narodu jako wspólnoty ideologiczno-kulturowej, od państwa jako społeczności polityczno-
administracyjnej
Relacje w 3 aspektach:
- genezy narodu i państwa
- rozdział funkcji (zależność państwa od narodu i narodu wobec państwa)
- relacje między instytucjami narodu i państwa
Co było pierwsze: Państwo czy Naród ?
Wg Rybickiego problem ten nie wymaga bezwzględnego rozstrzygnięcia, gdyż obce drogi były możliwe.
Zakłada się że między narodem i państwem ma zachodzić stosunek komplementarności - dopełnienia się
wzajemnego. 96. Demokracja. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania demokracji A. de Toqueville "Demokracja amerykańska"
XIX/XX w. - marksiści
Alternatywy demokracji (XXw.):
1. autorytaryzm - władza legalna wyposażona w autorytet poza prawem (Adorno: "Osobowość
autorytarna"). Dominujący typ osobowości w danym społ. - ksenofobiczna, nietolerancyjna,
antypluralistyczna, repulsyjna. Jedna z koncepcji: Demokracja jest tam, gdzie osobowości są
demokratyczne
2. autorytatyzm - samoistność władzy, która jest niekontrolowana przez obywateli, dyktatura
modernizująca
3. totalitaryzm - państwo jest wszechwładne
Dwie interpretacje totalitaryzmu:
1. Rzeźnicki - wszechwładza policji politycznej
2. Arendt - "Korzenie totalitaryzmu" - społeczna reakcja na kryzys starego społeczeństwa. Deklasacji i
umasowienie społeczeństwa. Ludzie zaczynają żyć w jednym świecie, w którym przekształcają się w
masę, tłuszczę. Chcą iść za wodzem. Sojusz 3 sił społ.:
- niezorganizowane masy
- ludzie wykolejeni (lumpenploreteriat)
- wykolejone klasy wyższe (charakteryzują się historycznym cynizmem, czują nienawiść do
starego systemu)
Dwa pojęcia demokracji:
1. Demokracja substancjalna, materialna (A. Lincoln - rządy większości dla większości)
2. Proces formalny (Dall)
Demokracja występuje tam, gdzie kształtują się swobodne preferencje polityczne, wolność zrzeszania,
informacji i komunikowania. Jedynym środkiem uprawomocnienia demokracji są wybory.
Demokratyczne instytucje bezpieczeństwa:
- obywatelska inicjatywa ustawodawcza
- referendum
- ograniczenia czasu i ilości kadencji
Proces wyborczy w demokracji (Pablo Gonzales Cassanove) - wybory to wskaźnik woli ludności,
reprezentacji, represji, negocjacji, partycypacji, mediacji.
Uwarunkowania ekonomiczne i społ. demokracji (sprzyjające ukształtowaniu się demokracji):
- otwarty system klasowy
- system wartości oparty na równości
- gospodarka wolnorynkowa
- piśmienność ludności
- wysokie uczestnictwo w organizacjach dobrowolnych (stowarzyszenia demokratyczne) 97. Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna Tezy potwierdzające, że rodzina jest podstawową mikrostrukturą:
- historycznie najstarsza forma życia społecznego
- najpowszechniejsza grupa społeczna, której członkiem był i jest z reguły każdy człowiek
- jest podstawą istnienia społeczeństwa
Rodzina jako grupa społ. - jest to opis jej struktury, która powstała z różnych osobistych więzi i
styczności (bezpośredniej). Charakter stosunków jest nieformalny.
Rodzina jest grupą złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim. Pokrewieństwo
może być rzeczywiste lub zastępcze, zachodzi w linii wstępnej i zstępnej, a występuje w linii prostej i
bocznej. Członkowie rodziny żyją zazwyczaj pod jednym dachem i tworzą jedno gospodarstwo domowe
obejmujące dwa pokolenia (r. mała) albo trzy pokolenia lub kilka rodzin połączonych pokrewieństwem w
linii bocznej (r. duża).
Aspekty struktury rodziny:
- psychologiczny (więzi emocjonalne)
- społeczny (pozycja, władza wewnętrzna)
- kulturowy (wzory zachowań w rodzinie)
Rodzina jako instytucja społeczna - system praw, obowiązków i norm, które regulują role członków
rodziny oraz funkcje rodziny na rzecz społeczeństwa jako całości.
Rodzina jest postrzegana jako:
- uznany społecznie typ trwałego obcowania płciowego
- jest instytucjonalną formą małżeństwa
- zawiera pewien system nomenklatury określającej stosunki pokrewieństwa
- jest swoistą jednostką gospodarczą zapewniającą przede wszystkim dzieciom utrzymanie i wychowanie
- jest grupą społeczną zamieszkującą na ogół wspólnie 98. Rodzina a małżeństwo Cykle życia małżeńsko-rodzinnego:
- narzeczeństwo (związek przedmałżeński)
- małżeństwo bezdzietne
- małżeństwo z dziećmi
- rodzina z dziećmi dorastającymi
- małżeństwo odłączone od dzieci
Małżeństwo łączy więź:
- ekonomiczna
- społeczna
- psychospołeczna
- prawno-formalna
- seksualna 99. Funkcje społeczne rodziny Wg Tyszki:
1. Materialno-ekonomiczna (aspekt produkcyjny, zarobkowy, usługowo-konsumpcyjny, gospodarczy)
2. Opiekuńczo-zabezpieczająca (opieka czasowa lub stała, wspomaganie osób niepełnosprawnych)
3. Prokreacyjna (zaspokajanie reprodukcyjnych potrzeb społeczeństwa)
4. Seksualno-rodzinna (społecznie akceptowana forma współżycia płciowego)
5. Legalizacyjno-kontrolna (rodzina kontroluje zachowania swoich członków i stosuje kary wobec tych,
którzy naruszają normy społecznie akceptowane - w imieniu całego społeczeństwa)
6. Socjalizacyjna (uspołeczniająca, przygotowanie dzieci do pełnienia podstawowych ról społ. i wzajemne
dostosowanie osobowości małżonków w formie spontanicznej, żywiołowej - wychowanie poprzez życie,
intencjonalne i wewnątrzrodzinne)
7. Klasowa (rodzina przekazuje swoim dzieciom status społ., pozycję klasową swych rodziców, wpaja
wzory właściwe dla danej klasy społ., habitus - Bovrdieux)
8. Kulturowa (zazębia się z socjalizacyjną, wpajanie wzorów estetycznych)
9. Rekreacyjno-towarzyska (rodz. jest środowiskiem, w którym człowiek znajduje oddźwięk społeczeństwa,
minimum kontaktów towarzyskich, atmosferę, życzliwość, która umożliwia rozładowywanie napięć
psych. powstałych poza rodziną; człow. ma potrzebę przynależności i uznania)
10. Emocjonalno-ekspresyjna (człow. zaspokaja swe potrzeby emocjonalne, wyrażania siebie)
Postać życia społecznego w ujęciu:
- filogenetycznym (jak zmienia się rodzina w poszczególnych epokach)
- ontogenetycznym (wewnętrzna historia rodziny)
Typologia rodzin:
- ze względu na liczbę partnerów w związku małżeńskim
1. monogamiczne
2. poligamiczne
- ze względu na hierarchię prestiżu i władzy
1. patriarchalne
2. matriarchalne
- ze względu na dziedziczenie nazwiska i majątku
1. patrylinearne (po mężu)?
2. matrylinearne (po żonie)
- charakter endo- (małżeństwa pomiędzy partnerami z różnych grup społ.) lub egzogamiczny
(małżeństwo w obrębie tej samej grupy)
- miejsce zamieszkania
1. patrylokalne
2. matrylokalne
- wielkość
1. małe (nuklearne)
2. duże (rozszerzone, starsze historycznie)
- przynależność klasową, źródło utrzymania, środowisko zewnętrzne zamieszkania, styl życia rodzinnego
(np. partnerski) 100. Dezorganizacja życia rodziny Konflikt jest starciem wywołanym rozbieżnościami postaw, celów i sposobów działania wobec konkretnego
przedmiotu czy sytuacji.
Konflikty trwałe i nie rozładowane przekształcają się w napięcie, czyli trwały stan konfliktu utajonego,
ulegającego regresji. Napięcia powstają na tle psychicznym, kulturalnym, społecznym (role pozarodzinne),
ekonomicznym. Konflikty i napięcia występują między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi.
Jeżeli rozwiązywanie i akomodacja konfliktów i napięć zawodzi, rodzina może wejść w stadium kryzysu.
Kryzys to sytuacja, w której zawodzą znane i stosowane dotychczas metody działania, wzory postępowania.
Sytuacja pozostaje nierozwiązana, a istotne potrzeby jednostki i całej grupy pozostają niezaspokojone.
Rodzina przestaje spełniać swoje podstawowe funkcje. Kryzys może prowadzić do dezorganizacji życia
rodziny. Prawa i obowiązki członków rodziny przestają być jasne.
Rezultatem dezorganizacji życia rodziny może być jej rozbicie, które polega na rozejściu się małżonków.
Przykładowe przyczyny rozbicia rodziny to zdrada, alkoholizm, nie pracujący mężczyzna, niespełnienie
wzajemnych oczekiwań małżonków, przemoc w rodzinie, dezorganizacja społ. itp.
Na zwiększoną liczbę rozwodów mają wpływ: duża heterogeniczność, mała liczba dzieci, żona pracująca zawodowo, dziecko przed ślubem, małżeństwo zawarte w młodym wieku. 101. Stosunki pokrewieństwa rzeczywistego i fikcyjnego (rytualnego) System stosunków pokrewieństwa określony jest przez rodzinę.
Pokrewieństwo rzeczywiste - nazywane także pokrewieństwem genetycznym. Jest ono oparte na
biologicznym pochodzeniu, zakres jego obowiązywania w różnych kręgach kulturowych poddawany jest
społecznemu definiowaniu i wyznaczaniu (starsze i młodsze pokolenie, rodzeństwo).
Pokrewieństwo fikcyjne (rytualne) - nazywane inaczej urojonym lub sztucznym. Status pokrewieństwa
nabywa się przez akceptację nie biologicznej więzi, która w praktyce społecznej jest uznawana za
rzeczywistą (symboliczną). Może ona powstać na skutek adopcji bądź pokrewieństwa rytualno-
obrzędowego, takiego jak chrześniactwo czy braterstwo rytualne. Zawiera się je przez spełnienie
odpowiedniego rytuału. Czasami stosunki pokrewieństwa rzeczywistego dalekiego są traktowane jak bliskiego.
102. Procesy społeczne W języku potocznym przez proces rozumie się zazwyczaj jakieś połączone ze sobą szeregi zjawisk
wywołujące określone skutki.
Procesy społeczne wg L. von Wiese`a:
- procesy łączące ludzi (asocjatywne)
* zbliżenie
* przystosowanie
* zrównanie
* zjednoczenie
- procesy dzielące ludzi (na gruncie rozbieżności interesów lub dążenia do zaspokojenia tych samych
interesów kosztem partnera)
* rozłączanie
* współzawodnictwo
* opozycja
* konflikt
Procesem społecznym nazywamy względnie jednorodne serie zjawisk powiązane zależnościami
przyczynowymi lub strukturalno-funkcjonalnymi, które zachodzą w społeczeństwie.
Rodzaje procesów społecznych:
1. Intrapersonalne - zachodzące w osobowości człowieka (np. samokształcenie)
2. Procesy zachodzące między dwoma jednostkami (stosunki różnego rodzaju, przystosowanie, sprzeciw,
bunt, oderwanie się)
3. Procesy zachodzące miedzy jednostką i grupą (podporządkowanie, identyfikacja, dążenie do
dominowania, sprzeciw, bunt, oderwanie się)
4. Procesy zachodzące miedzy dwoma grupami (współpraca, współistnienie pokojowe, wzajemna pomoc,
tolerowanie się, niechęć, konkurencja, konflikt, wrogość, walka, wojna: gospodarcza, psychiczna,
zbrojna)
5. Zmieniające organizacje i strukturę grup (rozwój, dekadencja, reorganizacja, dezorganizacja, ruchliwość
społeczna, modernizacja)
1Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Socjologia

190 IP banned